Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

376. Pravilnik o merilih in načinu preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov za notarja, stran 1010.

  
Za izvrševanje drugega in četrtega odstavka 10.a člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o merilih in načinu preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov za notarja 
1. člen 
Ta pravilnik določa merila in način preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov za imenovanje na prosto notarsko mesto (v nadaljnjem besedilu: kandidat).
2. člen 
(1) Strokovno usposobljenost kandidata preveri komisija, imenovana v skladu z zakonom, ki ureja notariat (v nadaljnjem besedilu: komisija), in sicer z vrednotenjem znanja, izkušenj in veščin kandidata.
(2) Kandidatovo znanje se preveri s pisnim preizkusom ali ustnim razgovorom. Način preverjanja kandidatovega znanja določi komisija in je za vse kandidate, prijavljene na razpis za isto prosto notarsko mesto, enak.
(3) Kandidatove izkušnje in veščine se preverijo na podlagi dokumentacije, ki jo kandidat priloži prijavi.
3. člen 
Pisni preizkus ali ustni razgovor obsegata preverjanje znanja z naslednjih področij:
– poznavanje predpisov o organizaciji notariata;
– poznavanje predpisov in potrebnih dejanj v zvezi s sestavljanjem javnih listin o pravnih poslih, izjavah volje oziroma dejstvih, iz katerih izvirajo pravice, prevzemanjem listin v hrambo, prevzemanjem denarja in vrednostnih papirjev za izročitev tretjim osebam ali državnim organom, alternativnim reševanjem sporov, izvajanjem opravil po nalogu sodišč, ki se notarjem lahko odstopijo po zakonu, in izvajanjem drugih opravil, za katera notarja pooblašča zakon.
4. člen 
(1) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, obvesti kandidata o pisnem preizkusu ali ustnem razgovoru najmanj osem dni pred pisnim preizkusom ali ustnim razgovorom. V obvestilu se navede tudi sestava komisije.
(2) Pisni preizkus ali ustni razgovor se praviloma opravljata v prostorih ministrstva, pristojnega za pravosodje, in trajata največ 60 minut. Če obstajajo okoliščine, ki ovirajo ali otežujejo izvedbo ustnega razgovora v prostorih ministrstva, se ustni razgovor lahko opravi po avdio-video konferenčni povezavi.
(3) Pri pisnem preizkusu ali ustnem razgovoru ni dovoljena uporaba literature in pravnih virov ter drugih pripomočkov in telekomunikacijskih naprav.
(4) Če kandidat ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, se mu prepove nadaljevanje pisnega preizkusa ali ustnega razgovora. V tem primeru se kandidatu za pisni preizkus ali ustni razgovor podeli 0 točk.
(5) Če kandidat ne pristopi k pisnemu preizkusu ali ustnemu razgovoru in ne opraviči svojega izostanka ali če odstopi, ko je že začel opravljati pisni preizkus ali ustni razgovor, se šteje, da je umaknil prijavo.
(6) Navedbe in dokazila o upravičenosti izostanka iz prejšnjega odstavka kandidat ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, pošlje v treh delovnih dneh od dneva, določenega za opravljanje pisnega preizkusa ali ustnega razgovora. Če so razlogi upravičeni, ministrstvo kandidatu določi nov datum opravljanja pisnega preizkusa ali ustnega razgovora.
5. člen 
(1) Pisni preizkus poteka tako, da kandidat reši test, ki ga komisija vnaprej pripravi in je za vse kandidate, prijavljene na razpis za isto prosto notarsko mesto, enak.
(2) Ustni razgovor poteka tako, da komisija kandidatu postavi vprašanja, ki so vnaprej pripravljena in za vse kandidate, prijavljene na razpis za isto prosto notarsko mesto, enaka.
(3) Na pisnem preizkusu ali ustnem razgovoru lahko kandidat doseže največ 90 točk.
6. člen 
(1) Kandidatove izkušnje se vrednotijo na podlagi prijavi priložene dokumentacije, in sicer se kandidatu za vsako dopolnjeno leto praktičnih izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu podeli 1 točka za pravniška dela, ki jih kandidat opravi:
– pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, na državnem tožilstvu ali pri državnem odvetništvu ali
– na področjih civilnega ali gospodarskega prava kot zaposlen pri pravni osebi, samostojnem podjetniku posamezniku ali posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost, oziroma kot samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(2) Kandidat lahko na podlagi praktičnih izkušenj iz prejšnjega odstavka pridobi skupno največ 15 točk, pri čemer se pravniška dela iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka za isto obdobje izključujejo.
(3) V leta praktičnih izkušenj iz prvega in drugega odstavka tega člena se ne štejejo leta, s katerimi kandidat izkazuje izpolnjevanje pogoja praktičnih izkušenj, določenega v zakonu, ki ureja notariat.
7. člen 
Kandidatove veščine se preverijo na podlagi prijavi priložene dokumentacije, ki izkazuje:
– izobraževanje kandidata s področja notariata in druga izobraževanja, koristna za opravljanje notariata, pri čemer se kandidatu za vsako izobraževanje podeli 0,2 točke, če je izobraževanje trajalo en dan ali več dni, pa za vsak dan 0,5 točke, vendar skupno največ 10 točk;
– vodstvene sposobnosti, pri čemer se kandidatu za vsako dopolnjeno leto vodenja, usklajevanja ali izvajanja del kot vodje najmanj petim osebam vključno z njim podeli 0,5 točke, vendar skupno največ 5 točk.
8. člen 
Kandidat je strokovno usposobljen, če v skladu s 5., 6. in 7. členom tega pravilnika doseže najmanj 70 točk.
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-59/2022
Ljubljana, dne 16. februarja 2022
EVA 2022-2030-0004
Marjan Dikaučič 
minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost