Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

407. Odlok o simbolih Mestne občine Kranj, stran 1060.

  
Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 4. členaZakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) ter 7., 22. in 38. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 165/21 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 32. redni seji dne 2. 2. 2022 sprejel
O D L O K 
o simbolih Mestne občine Kranj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta odlok ureja simbole Mestne občine Kranj, in sicer grb, zastavo in častno verigo Mestne občine Kranj ter njihovo uporabo in celostno grafično podobo Mestne občine Kranj.
(2) Grb in zastava Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: grb in zastava) sta stalni oznaki, ki simbolizirata Mestno občino Kranj kot samoupravno lokalno skupnost. Častna veriga z mestnim grbom je znamenje županskih časti Mestne občine Kranj.
2. člen 
(1) Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave so sestavni del tega odloka kot Priloga 1.
(2) Izvirnike upodobitev grba in zastave ter matrice za njihovo upodobitev hrani Mestna občina Kranj.
3. člen 
(1) Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
(2) Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krši ugled Mestne občine Kranj.
(3) Grba in zastave ter njunih sestavnih delov se ne sme zavarovati ali uporabljati kot blagovno znamko za označevanje blaga in storitev, niti kot model ali vzorec za različne druge namene.
II. GRB 
4. člen 
(1) Grb Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: grb) ima obliko zgodnjerenesančnega ščita z obojestranskim plitvim rezom bočne strani, polja v heraldični barvi srebra, ki se v tisku nadomešča z belo barvo, in orlom z razprtimi krili z na desno obrnjeno glavo. Orel je rdeče barve. Osnova za figuro orla, dimenzijska razmerja, obliko ščita in barvno kombinacijo je zgodovinski grb s pečatnika iz leta 1530.
(2) Grb se sme uporabljati le v obliki in z vsebino, ki sta določeni s Statutom Mestne občine Kranj in tem odlokom, ter na način, ki je določen s tem odlokom.
(3) Grb se uporablja v barvni, črno-beli ali reliefni upodobitvi, lahko pa se upodobi tudi v drugih grafičnih tehnikah.
(4) Grb se lahko uporablja tudi v odlitku.
5. člen 
(1) Grb se uporablja:
– na pečatih, žigih in vseh oznakah Mestne občine Kranj in krajevnih skupnosti,
– v prostorih in na poslopju sedeža Mestne občine Kranj, na sejah mestnega sveta,
– na vabilih, listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih Mestne občine Kranj,
– ob svečanih priložnostih in na vseh uradnih priznanjih Mestne občine Kranj,
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje Mestne občine Kranj.
(2) Grb se lahko uporablja:
– samostojno kot znak Mestne občine Kranj in v logotipu Mestne občine Kranj skupaj z izpisanim imenom občine; izvedba se določi s celostno grafično podobo,
– na drugih listinah Mestne občine Kranj v svečani obliki in na publikacijah, izdanih za Mestno občino Kranj ali v sodelovanju z njo,
– na spletnih straneh Mestne občine Kranj, v aplikacijah ter v okviru drugih spletih orodij za potrebe Mestne občine Kranj,
– na protokolarnih in promocijskih predmetih (nalepke, graviranja, natisi, odtisi v glinene podlage in podobno), ki jih izdaja Mestna občina Kranj in njeni organi ter pravne osebe, fizične osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, in druge organizacije posameznikov, ki opravljajo javno službo ali druge dejavnosti za Mestno občino Kranj in so ustanovljene na območju Mestne občine Kranj,
– na uniformah in delovnih oblekah zaposlenih v Mestni občini Kranj,
– na vozilih, ki se uporabljajo za izvajanje nalog Mestne občine Kranj,
– na obvestilnih tablah in signalizaciji na območju Mestne občine Kranj,
– na urbani opremi na območju Mestne občine Kranj, kot je določena s predpisi Mestne občine Kranj,
– na vseh vrstah dogodkov v organizaciji ali soorganizaciji ali pod pokroviteljstvom oziroma s podporo Mestne občine Kranj, skladno z vsebino in načinom organizacije dogodkov,
– v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
(3) O uporabi grba iz drugega odstavka tega člena v primeru dvoma odloči notranja organizacijska enota mestne uprave, ki je pristojna za protokolarne zadeve ob smiselni uporabi 12. člena tega odloka.
III. ZASTAVA 
6. člen 
Ruta zastave Mestne občine Kranj ima dve vzdolžni barvni progi in grb Mestne občine Kranj v središču, ki je z eno polovico na belem polju, z drugo polovico pa na rdečem. Višina grba je 1/2 širine zastave. V vodoravni postavitvi zastave je zgornje polje belo in spodnje rdeče. V navpični postavitvi zastave je levo polje belo in desno rdeče. Grb je tako v vodoravni kot v navpični postavitvi zastave vedno obrnjen tako, da je glava orla zgoraj.
7. člen 
(1) Zastava Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: zastava) se sme uporabljati le v obliki in z vsebino, ki sta določeni s Statutom Mestne občine Kranj in tem odlokom, ter na način, ki je določen s tem odlokom.
(2) Zastavo se uporablja samo v barvni obliki.
8. člen 
(1) Zastava se ob državnih in občinskih praznikih ter ob praznikih krajevnih skupnosti lahko izobesi na poslopjih, v katerih so uradni prostori lokalne skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih.
(2) Zastava je stalno izobešena pred poslopjem Mestne občine Kranj.
(3) Praviloma se zastava izobesi s krajšo stranico, ki je pobešena ob drogu ali drugem nosilcu zastave, v posameznih primerih pa lahko tudi navpično, in sicer je krajša stranica zgoraj oziroma je zastava z daljšo stranico pritrjena navpično na nosilec.
9. člen 
(1) Zastava se lahko uporablja:
– ob prireditvah, ki jih neposredno organizira Mestna občina Kranj oziroma drug organizator v sodelovanju z Mestno občino Kranj,
– ko predstavniki Mestne občine Kranj sprejemajo pomembnejše osebnosti, delegacije in predstavnike,
– ob dogodkih organov in organizacijskih delov Mestne občine Kranj.
(2) O uporabi zastave iz prvega odstavka tega člena v primeru dvoma odloči notranja organizacijska enota mestne uprave, ki je pristojna za protokolarne zadeve ob smiselni uporabi 12. člena tega odloka.
IV. POSEBNA UPORABA GRBA IN ZASTAVE 
10. člen 
(1) Grb oziroma zastavo se lahko uporablja ob srečanjih, športnih in kulturnih in drugih prireditvah, tekmovanjih in javnih shodih (v nadaljevanju: prireditev), če je Mestna občina Kranj ustanovitelj ali soustanovitelj organizatorja ali udeleženca prireditve.
(2) Grb in zastavo se v primerih iz prvega odstavka tega člena uporabi na predstavitvenem prostoru, predstavitvenem gradivu ali podobnem gradivu organizatorja oziroma udeleženca prireditve.
11. člen 
Uporaba zastave in grba se lahko dovoli pravni osebi, samostojnemu podjetniku ali fizični osebi, ki samostojno opravlja poklicno dejavnost, v zvezi z delovanjem na območju Mestne občine Kranj, in sicer:
– na listinah o priznanjih, značkah ter drugih odličjih, ki jih izdajajo oziroma podeljujejo,
– na oblačilih ali podobnih predmetih, ki jih uporabljajo pri svojem delovanju,
– na prireditvenih prostorih ob prireditvah.
12. člen 
(1) Za uporabo grba in zastave v primerih iz 10. in 11. člena tega odloka je potrebno pridobiti dovoljenje. O vlogi za uporabo grba ali zastave odloča notranja organizacijska enota mestne uprave, ki je pristojna za protokolarne zadeve.
(2) Vlogi za pridobitev dovoljenja za uporabo grba in zastave iz 10. člena tega odloka mora vlagatelj predložiti dokumentacijo, iz katere je razviden naslov in namen dogodka, lokacija in trajanje ter podatki o uporabi grba in zastave.
(3) Vlogi za pridobitev dovoljenja za uporabo grba in zastave iz 11. člena tega odloka mora vlagatelj predložiti dokumentacijo s podatki o uporabi grba in zastave ter kratko predstavitvijo namena uporabe grba in zastave.
(4) V dovoljenju se določijo pogoji in načini, pod katerimi se dovoli uporabo grba in zastave, omeji uporaba za določen namen in določi rok, v katerem je uporaba dovoljena.
(5) O pritožbi zoper odločbo odloča župan.
13. člen 
(1) Dovoljenje za uporabo grba in zastave preneha veljati:
– po poteku časa, za katero je podeljeno,
– če se odvzame,
– če se upravičenec pisno odpove uporabi grba in zastave.
(2) Dovoljenje se odvzame, če upravičenec grba in zastave ne uporablja v skladu s pogoji in načinom, določenem v dovoljenju.
14. člen 
Evidenco o dovoljenjih, izdanih na podlagi tega odloka, vodi notranja organizacijska enota mestne uprave, ki je pristojna za protokolarne zadeve.
V. ČASTNA VERIGA MESTNE OBČINE KRANJ 
15. člen 
(1) Znamenje županskih časti Mestne občine Kranj je častna veriga z mestnim grbom. Sestavljena je iz osrednjega motiva – kranjskega grba kot simbola mestnega statusa, 14 medaljonov s 7 različnimi motivi – ter 15 veznih členov. Grafična podoba častne verige je kot Priloga 2 sestavni del tega odloka.
(2) Častna veriga se uporablja ob:
– vseh slovesnih priložnostih,
– protokolarnih dolžnostih,
– drugih, za Mestno občino Kranj pomembnih dogodkih.
(3) Hrani jo notranja organizacijska enota mestne uprave, ki je pristojna za protokolarne zadeve.
VI. CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA MESTNE OBČINE KRANJ 
16. člen 
(1) Vsi dokumenti Mestne občine Kranj, mestne uprave in njenih organov, notranjih organizacijskih enot ter krajevnih skupnosti morajo biti pripravljeni tako, da se uporabljata grb oziroma logotip Mestne občine Kranj v skladu s celostno grafično podobo.
(2) Celostno grafično podobo predpiše župan.
VII. NADZOR 
17. člen 
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja organ Mestne občine Kranj, pristojen za izvajanje inšpekcijskega nadzora.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE 
18. člen 
(1) Z globo 1.200 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost:
– če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (prvi odstavek 3. člena),
– če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled Mestne občine Kranj (drugi odstavek 3. člena),
– če zavaruje ali uporablja kot znamko, model oziroma vzorec za označevanje blaga ali storitev grb ali zastavo ali njene sestavne dele (tretji odstavek 3. člena),
– če uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju s tem odlokom (4. in 7. člen),
– če uporablja grb ali zastavo brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem (12. člen).
(2) Z globo 400 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 400 EUR se kaznuje posameznik:
– če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena,
– če uniči, poškoduje, odstrani ali odtuji iz javnega kraja grb ali zastavo Mestne občine Kranj.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o simbolih Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 25/00, 14/06, 59/08, 104/08).
20. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-8/2021-3-(40/12/01)
Kranj, dne 2. februarja 2022
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 
 
zanj 
Janez Černe 
podžupan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti