Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

440. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 1192.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18 10/19, 76/19, 7/20, 61/20, 78/20, 26/21 in 197/21) se v 19. členu v prvem odstavku 14. in 15. točka spremenita tako, da se glasita:
»14. evidenca območij pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov – VTR (v nadaljnjem besedilu: evidenca VTR);
15. evidenca monitoringa kosca – KOSEC (v nadaljnjem besedilu: evidenca KOSEC);«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Evidence iz 2. do 14. točke ter 16. in 17. točke prvega odstavka tega člena ministrstvu posreduje Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Evidenco iz 15. točke prvega odstavka tega člena pripravi izvajalec monitoringa kosca, ki poteka v okviru vsakoletnega monitoringa populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 (v nadaljnjem besedilu: monitoring ptic).«.
Dosedanji peti do enajsti odstavek postanejo šesti do dvanajsti odstavek.
Dosedanji dvanajsti odstavek, ki postane trinajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(13) Evidence iz 1. do 14. točke in 16. do 23. točke prvega odstavka tega člena agenciji posreduje ministrstvo.«.
Za novim trinajstim odstavkom se doda nov štirinajsti odstavek, ki se glasi:
»(14) Evidenco iz 15. točke prvega odstavka tega člena agenciji posreduje izvajalec monitoringa ptic najpozneje do 20. junija tekočega leta.«.
2. člen 
V 60. členu se v dvanajstem odstavku v tretji alineji besedilo »VTR1 in evidence VTR2« nadomesti s kratico »VTR«.
3. člen 
V 67. členu se v dvanajstem odstavku v tretji alineji besedilo »VTR1 in evidence VTR2« nadomesti s kratico »VTR«.
4. člen 
80. člen se spremeni tako, da se glasi:
»80. člen 
(vrsta rabe GERK) 
Operacija Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov iz 9. točke drugega odstavka 23. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: operacija VTR) se izvaja na GERK z vrsto rabe »1300 – trajni travnik«, določene v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.«.
5. člen 
81. člen se spremeni tako, da se glasi:
»81. člen 
(operacija VTR) 
(1) Operacija VTR vključuje upravljavski del z obvezno in izbirno zahtevo ter rezultatski del.
(2) V okviru upravljavskega dela operacije VTR mora upravičenec izvajati obvezno zahtevo, lahko pa izbere tudi izbirno zahtevo te operacije.
(3) V okviru rezultatskega dela operacije VTR se za doseganje rezultata uspešnosti upravljanja travnikov šteje prisotnost kosca.«.
6. člen 
Za 81. členom se doda nov 81.a člen, ki se glasi:
»81.a člen 
(upravljavski del) 
(1) Obvezna zahteva iz prvega odstavka prejšnjega člena je VTR_KOS: Košnja ni dovoljena pred 1. avgustom (v nadaljnjem besedilu: VTR_KOS).
(2) Izbirna zahteva iz prvega odstavka prejšnjega člena je VTR_NPAS: Za GERK-e, velikosti najmanj 0,3 ha, v tekočem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10 % površine travnika (v nadaljnjem besedilu: VTR_NPAS).
(3) Izbirno zahtevo iz prejšnjega odstavka je treba izvajati na isti kmetijski površini kot obvezno zahtevo iz prvega odstavka tega člena, in sicer v enakem ali manjšem obsegu kot obvezno zahtevo.
(4) Če se plačilo za obvezno zahtevo iz VTR_KOS iz prvega odstavka tega člena in izbirno zahtevo VTR_NPAS iz drugega odstavka tega člena uveljavlja za del GERK, mora biti ta del večji ali enak 0,3 ha.
(5) GERK, večji od 1 ha, upravičenec ob vstopu v operacijo VTR lahko razdeli na več delov oziroma poljin, ki se pri določanju časovne rabe obravnavajo kot ločene enote, pri čemer posamezen del oziroma posamezna poljina ne sme biti manjša od 0,3 ha.«.
7. člen 
82. člen se spremeni tako, da se glasi:
»82. člen 
(obvezna zahteva VTR_KOS) 
(1) V okviru obvezne zahteve VTR_KOS:
a) je košnja dovoljena od 10. julija tekočega leta za travnike, na katerih kosec v tekočem letu ne bo prisoten, ali od 1. avgusta tekočega leta za travnike, na katerih se bo prisotnost kosca v tekočem letu potrdila z monitoringom ptic;
b) je obvezno spravilo travinja;
c) velja popolna prepoved gnojenja, mulčenja in paše čez vse leto;
č) je treba košnjo izvajati od:
– sredine travnika navzven,
– od enega roba travnika proti drugemu ali
– od zunanje strani travnika navznoter s puščanjem nepokošenega rešilnega otoka, ki na najožjem delu meri najmanj 10 m, na najširšem pa največ 20 m, in se mora pokositi najpozneje do 15. oktobra tekočega leta, vendar ne prej kot tri dni po košnji glavnine travnika;
d) pri košnji od zunanje strani travnika navznoter se nepokošen rešilni otok pusti samo ob prvi košnji v tekočem letu.
(2) Za prisotnost kosca na delu GERK ali GERK se šteje, če GERK ali del GERK sega v poligon 150-metrskega radija od točke odkritega kosca s površino:
– enako ali večjo od 2.500 m²;
– manjšo od 2.500 m² in hkrati seže več kot 50 m v notranjost 150-metrskega poligona.
(3) Za obvezno zahtevo VTR_KOS velja, da:
– se mora vsako leto izvajati na delu površin trajnega travinja, lahko na delu GERK;
– se lokacija izvajanja zahteve v obdobju trajanja obveznosti iz 11. člena te uredbe ne sme spreminjati;
– se izvaja na območjih pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov iz priloge 3 te uredbe;
– mora biti povprečna letna obtežba z živino od 0 do 1,5 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.
(4) Na KMG je treba hraniti račune o nakupu gnojil in skice travnika z vrisanim:
– načinom (smerjo) košnje, če se košnja izvaja od sredine travnika navzven ali od enega roba travnika proti drugemu;
– načinom (smerjo) košnje in nepokošenim rešilnim otokom, če se košnja izvaja od zunanje strani travnika navznoter s puščanjem nepokošenega rešilnega otoka.
(5) Kmetijska rastlina, za katero se lahko uveljavlja plačilo za izvajanje obvezne zahteve VTR_KOS, je trajno travinje.
(6) Z upravnim pregledom se preverijo:
– ustreznost območja prek evidence VTR in evidence KOSEC;
– ustreznost kmetijske rastline prek zbirne vloge;
– obtežba prek zbirne vloge, CRG in evidence rejnih živali.
(7) Za upravni pregled se uporabijo:
– RKG;
– zbirna vloga;
– podatki o GERK;
– CRG in evidenca rejnih živali;
– evidenca VTR.
(8) S pregledom na kraju samem se izvedejo:
1. popis dejanskega stanja površin;
2. pregled evidenc iz štirinajstega in šestnajstega odstavka 22. člena ter drugega in šestega odstavka 146. člena te uredbe;
3. preveritev računov o nakupu gnojil;
4. popis vrste in kategorije živali;
5. pregled skice travnika z vrisanim načinom (smerjo) košnje in nepokošenim rešilnim otokom;
6. preveritev, ali je bilo opravljeno spravilo travinja.
(9) Plačilo za obvezno zahtevo VTR_KOS se dodeli letno v dveh višinah, in sicer za košnjo po 10. juliju tekočega leta oziroma po 1. avgustu tekočega leta, ki se izvede:
– od sredine travnika navzven ali od enega roba travnika proti drugemu (v nadaljnjem besedilu: VTR_KOS_1);
– od zunanje strani travnika navznoter s puščanjem nepokošenega rešilnega otoka (v nadaljnjem besedilu: VTR_KOS_2).
(10) Za izvajanje obvezne zahteve VTR_KOS na območjih iz evidence VTR znaša višina plačila za:
– VTR_KOS_1: 349,99 eura na ha letno;
– VTR_KOS_2: 386,59 eura na ha letno.
(11) Ne glede na deveti odstavek tega člena se plačilo iz prejšnjega odstavka dodeli tudi v primerih, ko upravičenec zaradi izdatne namočenosti tal ne izvede košnje v skladu z devetim odstavkom tega člena, če travnike v tekočem letu vzdržuje in ročno odstrani mlade poganjke lesnih vrst.
(12) Izdatna namočenost tal iz prejšnjega odstavka se šteje za primer višje sile, ki jo upravičenec sporoči agenciji v skladu z drugim odstavkom 154. člena te uredbe.
(13) Pri kombinaciji obvezne zahteve VTR_KOS z operacijo KRA_S50 iz 95. člena te uredbe višina plačila za obvezno zahtevo VTR_KOS na območjih iz evidence VTR znaša za VTR_KOS_1 in VTR_KOS_2 131,80 eura na ha letno.
(14) Pri kombinaciji obvezne zahteve VTR_KOS z operacijo KRA_GRB iz 97. člena te uredbe višina plačila za obvezno zahtevo VTR_KOS na območjih iz evidence VTR znaša za VTR_KOS_1 in VTR_KOS_2 172,38 eura na ha letno.
(15) Pri kombinaciji obvezne zahteve VTR_KOS s podukrepom iz prve alineje 121. člena te uredbe znaša višina plačila za obvezno zahtevo VTR_KOS na območjih iz evidence VTR za:
– VTR_KOS_1: 90,20 eura na ha letno;
– VTR_KOS_2: 100,00 eurov na ha letno.
(16) Pri kombinaciji obvezne zahteve VTR_KOS s podukrepom iz druge alineje 121. člena te uredbe znaša višina plačila za obvezno zahtevo VTR_KOS na območjih iz evidence VTR za:
– VTR_KOS_1: 220,20 eura na ha letno;
– VTR_KOS_2: 245,00 eurov na ha letno.«.
8. člen 
V 83. členu se v prvem odstavku besedilo »od 1. avgusta« nadomesti z besedilom »od 10. julija oziroma od 1. avgusta«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če se nepokošen pas iz prejšnjega odstavka stika z rešilnim otokom iz tretje alineje točke č) prvega odstavka prejšnjega člena, mora biti nepokošena površina dovolj velika, da po košnji rešilnega otoka, ki se izvede najpozneje do 15. oktobra tekočega leta, ostane nepokošen pas v obsegu od 5 do 10 % površine travnika.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ustreznost območja prek evidence VTR;«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– evidenca VTR;«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se besedilo »VTR1 in evidence VTR2« nadomesti s kratico »VTR«.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se besedilo »VTR1 in evidence VTR2« nadomesti s kratico »VTR«.
9. člen 
Za 83. členom se doda nov 83.a člen, ki se glasi:
»83.a člen 
(rezultatski del) 
(1) Določanje površin za dodelitev plačila za rezultatski del operacije VTR se izvede na podlagi vsakoletnega monitoringa ptic. Izvajalec monitoringa ptic posreduje podatke o lokacijah kosca na agencijo, ki izvede izračune za rezultatski del operacije VTR.
(2) Agencija na podlagi podatkov o lokacijah kosca iz prejšnjega odstavka vsako leto določi GERK ali del GERK, kjer je košnja dovoljena od 10. julija oziroma 1. avgusta tekočega leta in upravičence o datumih košnje obvesti z dopisom na njihov elektronski naslov, če ga navedejo na zbirni vlogi iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, sicer pa po običajni pošti.
(3) Za doseganje rezultata uspešnosti upravljanja travnikov šteje prisotnost kosca, ki predstavlja prisotnost prehranjevalnega in gnezdilnega habitata kosca, ki se ju določi na podlagi lokacije pojočih samcev. Za doseganje rezultata, to je prehranjevalnega oziroma gnezdilnega habitata kosca, upravičenec prejme plačilo, ki se dodeli v treh stopnjah:
– 1. stopnja – prehranjevalni habitat: plačilo se dodeli za prisotnost prehranjevalnega habitata kosca, to je območje v radiju 150 m okoli pojočega samca;
– 2. stopnja – gnezdilni habitat: plačilo se dodeli za prisotnost gnezdilnega habitata kosca, to je območje v radiju 50 m okoli pojočega samca;
– 3. stopnja – zgostitev populacije: plačilo se dodeli za prisotnost prehranjevalnih in gnezdilnih habitatov več osebkov kosca na isti površini.
(4) Plačilo za rezultatski del operacije znaša:
a) 1. stopnja – prehranjevalni habitat: 151,20 eura/ha letno;
b) 2. stopnja – gnezdilni habitat: 359,10 eura/ha letno;
c) 3. stopnja – zgostitve populacij:
– dva prehranjevalna habitata: 302,40 eura/ha letno,
– trije ali več prehranjevalnih habitatov: 456,60 eura/ha letno,
– prehranjevalni habitat in gnezdilni habitat: 510,30 eura/ha letno,
– trije ali več prehranjevalnih in gnezdilnih habitatov: 661,50 eura/ha letno.«.
10. člen 
V 111. členu se v prvem odstavku v:
– točki a) v četrti alineji za besedilom »jezersko-solčavska ovca« dodata vejica in besedilo »oplemenjena jezersko-solčavska ovca«;
– točki b) se v drugi alineji besedilo »slovenska landrace – linija 11, slovenska landrace linija – 55« nadomesti z besedilom »slovenski landras, mesnati landras«, tretja alineja pa se črta.
11. člen 
V prilogi 3 se 3. poglavje spremeni tako, da se glasi:
»3. Območja pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov
– VTR
KODA OBMOČJA
OBMOČJE
SI5000020
BREGINJSKI STOL
SI5000015
CERKNIŠKO JEZERO
SI5000032
DOBRAVA – JOVSI
SI5000003
DOLINA REKE
SI5000019
JULIJCI
SI3000271
LJUBLJANSKO BARJE
SI5000017
NANOŠČICA
SI5000016
PLANINSKO POLJE
SI5000002
SNEŽNIK – PIVKA
Slika 1
Karta 3: Območja pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov
«. 
12. člen 
V prilogi 16 se v preglednici 2:
– pri zahtevi VTR_KOS besedilo kršitve »Površina, vključena v VTR_KOS, je bila pokošena pred 1. avgustom tekočega leta.« nadomesti z besedilom »Površina, vključena v VTR_KOS, je bila pokošena pred 10. julijem tekočega leta oziroma pred 1. avgustom tekočega leta.«;
– pri zahtevi VTR_KOS besedilo kršitve »Na površini, vključeni v VTR_KOS, se košnja ni izvajala od enega roba travnika do drugega ali od sredine travnika navzven.« nadomesti z besedilom »Na površini, vključeni v VTR_KOS, se košnja ni izvajala od sredine travnika navzven, ali od enega roba travnika proti drugemu, ali od zunanje strani travnika navznoter s puščanjem nepokošenega rešilnega otoka.«;
– za zahtevo VTR_KOS s kršitvijo »Na površini, vključeni v VTR_KOS, ni bilo opravljeno spravilo travinja.« dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
»
VTR_KOS
Na površini, vključeni v VTR_KOS, na kateri se je košnja izvajala od zunanje strani travnika navznoter s puščanjem nepokošenega rešilnega otoka, je bil rešilni otok pokošen prej kot tri dni po košnji glavnine travnika.
II
VTR_KOS
Na površini, vključeni v VTR_KOS, na kateri je bil izbran način košnje z rešilnim otokom, se je izvajala košnja od sredine travnika navzven ali od enega roba travnika proti drugemu.
II
VTR_KOS
Na površini, vključeni v VRT_KOS, je rešilni otok večji ali manjši od predpisane velikosti.
I
«; 
– pri zahtevi VTR_NPAS besedilo kršitve »Pri VTR_NPAS je nepokošen pas naslednje leto pokošen pred 1. avgustom.« nadomesti z besedilom »Pri VTR_NPAS je nepokošen pas naslednje leto pokošen pred 10. julijem tekočega leta oziroma pred 1. avgustom tekočega leta.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(končanje postopkov in prilagoditev obveznosti) 
(1) Postopki, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po določbah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 10/19, 76/19, 7/20, 61/20, 78/20, 26/21 in 197/21).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se upravičencem, ki so petletne obveznosti za izvajanje operacije VTR v okviru ukrepa KOPOP prevzeli na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 10/19, 76/19, 7/20, 61/20, 78/20, 26/21 in 197/21), te obveznosti v skladu z drugim odstavkom 14. člena Uredbe 807/2014/EU za leto 2022 prilagodijo v skladu s spremenjenim 81. členom, novim 81.a členom, spremenjenima 82. in 83. členom ter novim 83.a členom uredbe.
14. člen 
(izplačila za ukrepe razvoja podeželja) 
Za ukrepe razvoja podeželja iz te uredbe se plačila za obveznosti, prevzete v letu 2022, izplačajo v skladu z Uredbo 2020/2220/EU in PRP 2014–2020.
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-59/2022
Ljubljana, dne 16. februarja 2022
EVA 2021-2330-0133
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti