Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

20. Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022
21. Uredba o izvajanju delegirane uredbe (EU) o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav
22. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
23. Uredba o spremembi Uredbe o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov
24. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva
25. Uredba o spremembah Uredbe o vodnih povračilih
26. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
93. Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2021
94. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil

Sklepi

27. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija

MINISTRSTVA

28. Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 za športne organizacije
29. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pristojbinah za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter cenah tiskovin
30. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o območjih in sedežih območnih policijskih postaj
31. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vozniških dovoljenjih
32. Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2021 dalje

SODNI SVET

33. Odločba o prenehanju sodniške službe
34. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
35. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

OBČINE

Ajdovščina

36. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora za gradnjo Vrtca Police Ajdovščina
37. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina

Braslovče

38. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Braslovče

Dobje

39. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje

Ilirska Bistrica

40. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2022

Ivančna Gorica

41. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stična

Jesenice

42. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2021

Kamnik

43. Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za delovanje svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov
44. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za dokapitalizacijo družbe Velika planina, d. o. o.
45. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik
46. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik
47. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
48. Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2021
49. Sklep o opustitvi javnega dobra

Kanal ob Soči

50. Pravilnik o načinu oddajanja športnih objektov in športnih površin ter drugih objektov v uporabo

Komen

51. Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe upravljanja s spomeniškimi območji in varstva nepremične dediščine v Občini Komen
52. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Komen
53. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Komen
54. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Komen
55. Odlok o spremembi proračuna Občine Komen za leto 2021

Koper

56. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022

Kranj

57. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj
58. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičninah katastrska občina 2121 KLANEC parcela 262/17 (ID 6620550), katastrska občina 2121 KLANEC parcela 259/5 (ID 6620559), katastrska občina 2121 KLANEC parcela 258/7 (ID 6620566) in katastrska občina 2121 KLANEC parcela 252/7 (ID 6620666)
59. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 955/16 (ID 3538323)

Kranjska Gora

60. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
61. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
62. Sklep o ugotovitvi prenehanja statusa javnega dobra, pridobitvi lastninske pravice Občine Kranjska Gora ter statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Litija

63. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v Občini Litija in Občini Šmartno pri Litiji

Log-Dragomer

64. Sprememba in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer
65. Pravilnik o upravljanju s poslovnimi prostori v lasti Občine Log - Dragomer

Razkrižje

66. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Razkrižje
67. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Razkrižje
68. Odlok o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Razkrižje
69. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2021

Ribnica

70. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica za programsko obdobje 2015–2020
71. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Ribnica
72. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja starega mestnega jedra Ribnice
73. Sklep o lokacijski preveritvi za odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora Ri125

Rogaška Slatina

74. Odločitev, sprejeta na naknadnem referendumu dne 13. 12. 2020, o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, št. 0320-0006/2020
75. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini

Sevnica

76. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju
77. Odredba o ureditvi parkiranja na javnih parkiriščih za avtodome v Občini Sevnica

Slovenj Gradec

92. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska cona Legen – DEL 1 (ID. št. PA: 1226)

Žalec

78. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Žalec
79. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III
80. Odlok o spremembi Koncesijskega akta za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva – Vrtec Žalec Zahod
81. Odlok o spremembah Odloka o parkiranju v Občini Žalec
82. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec
83. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
84. Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev iz sredstev proračuna Občine Žalec
85. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje 2015–2020
86. Letni program športa v Občini Žalec za leto 2021

Žetale

87. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Žetale

Žirovnica

88. Odlok o javnem redu in miru v Občini Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo)
89. Odlok o priznanjih Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo)
90. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo)
91. Odlok o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo)

PREKLICI

95. Preklic objave Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Braslovče

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti