Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

67. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Razkrižje, stran 111.

  
Na podlagi prvega odstavka 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 2/99, 2/01, 38/04 in 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 13. redni seji dne 29. 12. 2020 sprejel
S P R E M E M B E  I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I KA 
Občinskega sveta Občine Razkrižje 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 35/99, 33/01 in 28/12) se v prvem odstavku 3. člena doda nov stavek, ki se glasi: »Seje so glede na način izvedbe in vsebino dopisne, slavnostne, žalne ipd.«
2. člen 
V besedilu 5. člena se »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
3. člen 
V petem odstavku 11. člena se besedilo »dela plače za nepoklicno opravljanje funkcije občinskega funkcionarja.« nadomesti z besedo »sejnine.«
4. člen 
12. člen se črta.
5. člen 
V tretjem odstavku 14. člena se število 15 nadomesti s številom 7.
6. člen 
Za 42. členom se doda novi 42.a člen, ki se glasi:
»Zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih aktov občine in vključitve občanov, njihovih organizacij, strokovne in druge javnosti v pripravo predlogov splošnih aktov občine je treba predloge statuta občine, odlokov, proračuna, prostorskih aktov in drugih načrtov razvoja objaviti na spletni strani občine, v katalogu informacij javnega značaja, najpozneje sedem dni pred sejo sveta, na kateri bo izvedena splošna razprava, in javnost pozvati, da v roku 30 dni na način, določen z objavo, sporoči morebitne pripombe ter predloge.
Predlog splošnega akta se v roku iz prejšnjega odstavka pošlje subjektom, katerih sodelovanje določa zakon in statut občine ter subjektom, ki se ukvarjajo z zadevami, ki se jih vsebina splošnega akta tiče, s pozivom k predložitvi pripomb in predlogov najpozneje v roku, določenem v prejšnjem odstavku.
Objavi splošnega akta občine na spletni strani občine v katalogu informacij javnega značaja in dopisu iz prejšnjega odstavka se priloži povzetek vsebine s strokovnimi podlagami, ključnimi vprašanji, ki zadevajo predlog splošnega akta in njegovimi cilji.
Po končani obravnavi iz prvega in drugega odstavka tega člena pripravi občinska uprava osnutek poročila o sodelovanju javnosti s predstavitvijo vpliva pripomb in predlogov na vsebino predloga splošnega akta in ga predloži predlagatelju.
Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta ter o upoštevanih oziroma zavrnjenih pripombah in predlogih, se objavi na spletni strani občine v katalogu informacij javnega značaja in hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva občine, skupaj z izvirnikom sprejetega splošnega akta.«
7. člen 
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2020-18(1)
Šafarsko, dne 30. decembra 2020
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost