Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

64. Sprememba in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer, stran 108.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 10. redni seji dne 16. 12. 2020 sprejel
S P R E M E M B O   I N   D O P O L N I T E V  P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Log - Dragomer
1. člen 
V 21. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 55/07) se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Redne ali izredne seje se lahko izvedejo z uporabo videokonferenčnih sistemov na daljavo, pri čemer se ugotavljanje navzočnosti in način glasovanja nadomesti s poimenskim izjavljanjem.«.
2. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Župan lahko na predlog upravičenih predlagateljev razpiše dopisno sejo sveta. Za takšno sejo mora biti vsem članom poslano gradivo z utemeljitvijo in predlogi sklepov. Člani sveta se morajo o predloženih sklepih opredeliti telefonsko, po elektronski pošti ali osebno s podpisom izjave pri javnem uslužbencu, zadolženem za delo sveta, in sicer v treh dneh po prejemu gradiva za sejo.
(2) Dopisna seja se lahko skliče le za odločanje o formalnih in nujnih uskladitvah občinskih aktov z zakoni in drugimi državnimi predpisi ter za odločanje o drugih formalnih in nujnih zadevah občine.
(3) Dopisne seje ni mogoče sklicati za spreminjanje oziroma dopolnjevanje statuta občine, proračuna, poslovnika sveta ter odlokov, s katerimi se na novo uvajajo ali spreminjajo že sprejete finančne obveznosti za občino ali občane.
(4) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je za sklep glasovala večina članov sveta, ki so do roka glasovali.«.
3. člen 
Ta sprememba poslovnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2016-33
Log, dne 16. decembra 2020
Župan 
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik 

AAA Zlata odličnost