Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

26. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, stran 26.

  
Na podlagi prvega odstavka 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18), 44. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš), 96. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) in petega odstavka 70. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19 in 139/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini 
1. člen 
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15, 98/15, 6/16, 38/16, 62/16, 4/17, 26/17, 35/17, 54/17, 5/18, 35/18, 43/18, 64/18, 6/19, 35/19, 59/19, 78/19, 7/20 in 129/20) se v 7. členu v prvem odstavku besedilo »državni pravobranilec« nadomesti z besedilom »državni odvetnik«.
2. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen 
(povračilo dela stroškov vpisnine in šolnine) 
(1) Javnemu uslužbencu na delu v tujini pripada povračilo stroškov vpisnine in šolnine, če so njegovi otroci v državi sprejemnici vpisani v osnovno ali srednješolsko izobraževanje v zasebni šoli z mednarodnim programom, kadar iz upravičenih razlogov ni mogoče njihovo brezplačno šolanje v javnih šolskih ustanovah. Kot upravičeni razlogi se upoštevajo neustrezne pedagoške, varnostne, higienske razmere, pouk v zahtevnem tujem jeziku ali če država sprejemnica otrokom tujih diplomatov ne omogoča šolanja v javnih izobraževalnih ustanovah.
(2) Povračilo stroškov vpisnine in šolnine pripada tudi javnemu uslužbencu na delu v tujini, čigar otroci obiskujejo vrtec v državi sprejemnici ali so zadnje leto pred začetkom obveznega rednega šolanja vpisani v predšolsko izobraževanje. Povračilo stroškov znaša 90 % vpisnine in šolnine, vendar ne več kot 6.000 eurov, razen če gre za otroka s posebnimi potrebami.
(3) Povračilo stroškov iz prvega odstavka tega člena znaša 90 % zneska vpisnine in šolnine, vendar ne več od zneska, ki je za posamezni kraj določen v prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe, razen če gre za otroka s posebnimi potrebami. Če kraj napotitve javnega uslužbenca ni naveden v prilogi 5 te uredbe, povračilo stroškov znaša 90 % vpisnine in šolnine, vendar ne več kot 18.000 eurov.
(4) Če vpis otroka v šolo, ki zagotavlja brezplačno šolanje, ni mogoč, ker je šola vpis otroka zavrnila, kar javni uslužbenec izkaže z dokazilom, ki ga izda šola, ter hkrati izkaže, da je ob vpisu ravnal z dolžno skrbnostjo, povračilo stroškov znaša 90 % vpisnine in šolnine, vendar ne več kot 18.000 eurov.
(5) Povračilo stroškov iz tega člena ne pripada javnim uslužbencem pri opravljanju dela v mirovnih operacijah in mednarodnih civilnih misijah.«.
3. člen 
Za prilogo 4 se doda nova priloga 5, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Javnim uslužbencem, ki so bili razporejeni na delo v tujino in jim je že bilo določeno povračilo dela stroškov vpisnine in šolnine za šolsko leto 2019/2020 oziroma za čas šolanja otroka v določeni šoli, vendar ne dlje, kot traja razporeditev javnega uslužbenca na delo v tujino, se višina povračila ne spremeni.
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-30/2020
Ljubljana, dne 7. januarja 2021
EVA 2020-3130-0058
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost