Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

Št. 410-5/2020 Ob-1016/21, Stran 13
Občina Litija na podlagi Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija (Uradni list RS, št. 10/20), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2021 (Uradni list RS, št. 200/20) in Lokalnega programa socialnega varstva v Občini Litija za leti 2021 in 2022, sprejetega dne 21. 12. 2020 na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Litija, objavlja
javni razpis in javni poziv 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/projektov s področja socialnega varstva v Občini Litija v letu 2021
1. Predmet javnega razpisa in javnega poziva: sofinanciranje stroškov izvedbe programov/projektov s področja socialnega varstva ter programov in projektov veteranskih društev, ki jih bodo izvajalci izvajali za občane Občine Litije v letu 2021.
Programi in projekti, za katere so predlagatelji z enako vsebino že kandidirali ali pridobili sredstva iz drugih razpisov ali so jim zagotovljena iz drugih proračunskih virov Občine Litija, se ne bodo upoštevali pri razdelitvi sredstev na tem razpisu/pozivu.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji, so določeni v 4. členu Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija.
3. Okvirna višina sredstev:
– p.p. 2048 Humanitarna društva: 58.000 EUR
– p.p. 2054 Veteranska društva 3.500,00 EUR.
4. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: do konca leta 2021.
5. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov: programi/projekti se bodo vrednotili po merilih in kriterijih, določenih v Pravilniku o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa/poziva morajo biti porabljena v letu 2021 za programe/projekte, za katere so bila dodeljena.
7. Rok za oddajo prijav in način oddajanja: predlogi morajo biti oddani do petka, 19. 2. 2021, osebno v tajništvo Občine Litija, soba 43, do 12. ure, ali poslani priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: do vključno 19. 2. 2021) na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za socialno varstvo 2021«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo oddani po določenem roku za oddajo predlogov, neustrezno naslovljeni ali nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
8. Odpiranje prispelih predlogov: sreda, 24. 2. 2021, ob 10. uri; odpiranje ne bo javno.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa predvidoma obveščeni do 24. 3. 2021. Izbrani predlagatelji programa bodo nato prejeli odločbo o izboru programov/projektov, ki se bodo sofinancirali iz proračuna Občine Litija, in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe.
10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dobijo na spletnih straneh www.litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa preko e-pošte: marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.litija@litija.si.
Občina Litija 

AAA Zlata odličnost