Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

24. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, stran 25.

  
Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva 
1. člen 
V Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16, 66/17, 82/18 in 13/19) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba določa namen, upravičence, pogoje in postopek za dodelitev pomoči za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, in sicer za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave ter viharnega vetra in viharja, za zavarovanje materialne škode na sredstvih v primarni kmetijski proizvodnji pred nevarnostjo toče, viharja, viharnega vetra in teže snega ter za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu za primer bolezni (v nadaljnjem besedilu: zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje) za izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414/15 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU).«.
2. člen 
V 6. členu se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– za največ eno leto pri zavarovanju materialne škode na sredstvih;«
Dosedanja druga alineja postane tretja alineja.
3. člen 
V 8. členu se v četrtem odstavku številka »50« nadomesti s številko »55«.
4. člen 
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen 
(pogoji in višina sofinanciranja zavarovalne premije za materialno škodo na sredstvih) 
(1) Sofinancirajo se zavarovalne premije za zavarovanje škode na proizvodnih sredstvih trajnih nasadov ter materialno škodo na konstrukcijah in kritinah rastlinjakov, ki so vpisani v RKG s šifro 1190 – rastlinjak, 1191 – rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh, 1192 – rastlinjak s sadnimi rastlinami, konstrukcijah (žičnicah) hmeljišč ter konstrukcijah in mrežah proti toči v intenzivnih sadovnjakih in vinogradih.
(2) Višina sofinanciranja zavarovalne premije za materialno škodo na sredstvih iz prvega odstavka tega člena znaša 55 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
(3) Iz zavarovalne pogodbe in pripadajoče dokumentacije morajo biti jasno razvidni zavarovalni pogoji, skupna obračunana zavarovalna premija, vključno z vsemi doplačili po odstotkih in namenu, ter del zavarovalne premije, ki jo plača zavarovalec, in del, ki ga sofinancira država.«.
5. člen 
V 9. členu se v tretjem odstavku številka »30« nadomesti s številko »55«.
6. člen 
V 13. členu se na koncu tretjega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi:
»s katerimi agencija preveri pravilnost višine zneska sofinanciranja.«.
PREDHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16, 66/17, 82/18 in 13/19), se končajo v skladu z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16, 66/17, 82/18 in 13/19), pri čemer se za začetek postopka šteje sklenitev zavarovalne pogodbe pri zavarovalnici.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-57/2020
Ljubljana, dne 7. januarja 2021
EVA 2020-2330-0132
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost