Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

66. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Razkrižje, stran 111.

  
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) je Občinski svet Občine Razkrižje na 13. redni seji dne 29. 12. 2020 sprejel
S P R E M E M B E  I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Razkrižje 
1. člen 
V Statutu Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04 in 28/12) se v drugem odstavku 4. člena beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig« v ustreznem sklonu.
2. člen 
V prvem odstavku 5. člena se za besedo »pristojnosti« postavi pika, besedilo »ki so po njenem predhodnem soglasju nanjo prenesene z zakonom.« se črta.
3. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
Občina opravlja posamezne naloge iz državne pristojnosti, ki jih nanjo prenese država s svojim aktom.
4. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.«
5. člen 
Četrti odstavek 11. člena se črta. Sedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
6. člen 
V 14. členu se:
– črta tretja alineja drugega odstavka,
– osma alineja drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: »odloča o odtujitvi občinskega nepremičnega premoženja v skladu z zakonom oziroma podzakonskimi predpisi,«
– črta petnajsta alineja drugega odstavka.
7. člen 
V prvem stavku drugega odstavka 28. člena se črta beseda »lahko«.
8. člen 
Drugi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nadzomi odbor nadzorovanim občinskim organom ali drugim porabnikom proračunskih sredstev pripravi poročilo s priporočili in predlogi v vsebini in po postopku predpisanem z zakonom oziroma podzakonskim predpisom.«
9. člen 
Prvi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino, v posameznem delu občine, ki obsega več naselij ali v posameznem naselju na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev z območja, za katero se zbor občanov sklicuje.«
10. člen 
V 49. členu se podnaslov spremeni tako, da se glasi: »(sodelovanje)« in črta prvi odstavek.
11. člen 
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2020-16(1)
Šafarsko, dne 30. decembra 2020
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost