Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

Ob-3586/20, Stran 18
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) objavljamo
javni poziv 
za zbiranje ponudb za prodajo iz uporabe izločenih premičnine (reševalno vozilo) 
1) Prodajalec: Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec, tel. 01/75-08-220, faks 01/75-08-222.
2) Predmet prodaje je naslednje vozilo: VW Transporter 2,5 TDi – 4M, leto izdelave 2011, datum prve registracije 30. 12. 2011, število prevoženih kilometrov 297.597, motor je v odličnem stanju, saj je bil menjan pri 293.295 kilometrih, opis vozno, izhodiščna cena 15.000 EUR.
Vozilo se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Kupec izdela ponudbo na obrazcu Ponudba (Priloga št. 1), lahko pa poda tudi lastno ponudbo z nedvoumno navedbo vrste opreme in ponudbene cene. Objava in priloge so dostopne na spletni strani prodajalca: www.zd-logatec.si
3) Vozilo bo prodano ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru enakih ponujenih cen bodo izvedena dodatna pogajanja. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od roka za predložitev ponudb oziroma po izvedbi dodatnih pogajanj. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne bo izbral nobenega ponudnika.
4) Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri in prodajne pogodbe, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača.
5) Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe in prejemu računa, vendar pred prevzemom opreme, na transakcijski račun prodajalca pri UJP, št. SI56 0126 4603 0922 280. Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6) Višina varščine: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski račun pri UJP, št. SI56 0126 4603 0922 280. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku trideset dni, brez obresti.
7) Ogled vozila je možen na lokaciji prodajalca, in sicer po predhodnem dogovoru na kontaktno številko 01/75-08-220.
8) Predložitev ponudb:
a) Pisno ponudbo je potrebno predložiti do 22. 1. 2021 do 9. ure.
Ponudbo se označi: »Ponudba za nakup reševalnega vozila – Ne odpiraj«.
Ponudbi (izpolnjena priloga št. 1) je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec.
c) Veljavnost ponudbe: do 22. 3. 2021 oziroma do sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.
d) V primeru, da bosta dve ali več ponudb imeli enako ponudbeno ceno, se bo postopek nadaljeval s pogajanji.
9) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb do dne 22. 1. 2021 ob 10. uri, v sejni sobi Zdravstvenega doma Logatec, II. nadstropje, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec.
Zdravstveni dom Logatec 
Ponudba za odkup vozil
Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa
Ponudba

AAA Zlata odličnost