Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

78. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Žalec, stran 127.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg,84/18 – ZIURKOE in 158/20), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US), 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) in 3. ter 7. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 102/20) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 23. decembra 2020 sprejel
O D L O K 
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Žalec 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(javna služba) 
S tem odlokom se določi način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin (v nadaljevanju: javna služba) na območju občine Žalec (v nadaljevanju tudi: občina) in vključuje urejanje, varstvo in vzdrževanje javnih zelenih in javnih drugih površin.
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določi:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– viri financiranja javne službe,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
– nadzor nad izvajanjem odloka in
– kazenske določbe.
3. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo opravljanje javne službe iz prvega člena tega odloka.
4. člen 
(pomen pojmov) 
(1) Javne površine so površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem:
– zelene javne površine so: javni parki, zelenice, nasadi, javni drevoredi, zeleni trgi, posamezne skupine dreves in rastišča posameznih dreves pomembnih za naravno okolje, zelenice, ki se nahajajo pri spominskih obeležjih izven pokopališč, otroška igrišča na javnih zelenih površinah, parkovno urejeni gozdovi, parkovno urejene vodne brežine, nezazidana stavbna zemljišča v lasti občine ter druge zelene javne površine, določene s predpisi občine;
– utrjene javne površine so: utrjene poti in pešpoti; trgi; otroška igrišča na utrjenih javnih površinah ter druge utrjene javne površine določene s predpisi občine.
(2) V ostalih primerih odloči o tem, ali se posamezno zemljišče šteje za javno površino v smislu določil tega odloka župan na predlog občinske uprave.
(3) Vsi predmeti, naprave in infrastrukturni objekti, ki so na javnih zelenih površinah in so namenjeni urejanju, vzdrževanju in varstvu ter rabi zelenih površin, so del javnih zelenih površin.
2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
5. člen 
(oblika opravljanja javne službe) 
(1) Javno službo iz 1. člena tega odloka se opravlja v javnem podjetju JKP Žalec, d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
(2) Dejavnost javne službe se skladno s tem odlokom določi in opravlja na celotnem območju občine.
3. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV 
6. člen 
(vrsta in obseg storitev javne službe) 
(1) Javna služba po tem odloku obsega:
– urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin in
– urejanje in čiščenje zelenih javnih površin.
(2) Urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin iz prvega odstavka tega člena obsega:
1. čiščenje utrjenih javnih površin:
– ročno in strojno pometanje ter pobiranje odpadkov z utrjenih javnih površin,
– pranje utrjenih javnih površin,
– odstranjevanje plevelov in odpadlega listja z utrjenih javnih površin,
– praznjenje košev za odpadke,
– odstranjevanje grafitov z utrjenih javnih površin;
2. vzdrževanje in nameščanje urbane opreme: košev za odpadke, klopi, stojal za kolesa, nosilcev za zastave, cvetličnih posod;
3. vzdrževanje in upravljanje javnih sanitarij, ki obsega:
– urejanje, čiščenje in vzdrževanje objektov in opreme javnih sanitarij,
– zagotavljanje redne oskrbe z energijo in vodo za nemoteno obratovanje javnih sanitarij;
4. vzdrževalna dela za ohranjanje utrjenih javnih površin v dobrem stanju, za zagotavljanje varnosti in prehodnosti utrjenih javnih površin, nadzor nad stanjem varnosti in prehodnosti utrjenih javnih površin;
5. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na utrjenih javnih površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prehodnih in varnostnih lastnosti (v nadaljevanju: vzdrževanje utrjenih javnih površin).
(3) Urejanje in čiščenje zelenih javnih površin iz prvega odstavka tega člena obsega:
1. urejanje in čiščenje zelenih javnih površin:
– spomladansko in jesensko čiščenje zelenih javnih površin,
– redna košnja trave, obnavljanje in nega travnatih površin ter zatiranje ali odstranitve plevela in alergenih rastlin,
– varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci, paraziti in poškodbami,
– sajenje, obnavljanje, oskrba in nega grmovnic in živih mej,
– sajenje in nega dreves ter odstranjevanje in nadomeščanje bolnih in nevarnih dreves,
– urejanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov,
– urejanje in vzdrževanje okrasnih rastlin v koritih in cvetličnih posodah,
– vzdrževanje parkovne opreme in objektov,
– vzdrževanje opreme na javnih otroških igriščih,
– vzdrževanje pešpoti in drugih utrjenih površin na območju zelenih površin,
– postavitev in vzdrževanje opozorilnih in označevalnih tabel,
– pobiranje odpadkov z zelenih javnih površin.
2. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na zelenih javnih površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja stanja zelenih javnih površin (v nadaljevanju: vzdrževanje zelenih javnih površin).
(4) Javna služba po tem odloku obsega tudi okraševanje z zastavami na javnih površinah, in sicer:
– nameščanje zastav na drogove na javnih površinah v času praznikov in prireditev,
– vzdrževanje in nadomeščanje zastav.
(5) V javno službo po tem odloku je vključeno tudi:
– urejanje spominskih obeležij,
– urejanje otokov krožišč.
7. člen 
(izvajanje javne službe po izvedbenem programu) 
(1) Urejanje in čiščenje javnih površin iz 6. člena tega odloka izvaja izvajalec javne službe v skladu z letnim izvedbenim programom urejanja in čiščenja ter vzdrževanja javnih površin na območju občine.
(2) Letni izvedbeni program temelji na katastru javnih površin in se v njem predvidi vrsto aktivnosti, ki bodo izvajane, okvirne roke in sredstva izvedbe. Sestavni del letnega izvedbenega programa je tudi predlog cen storitev izvajalca javne službe in ocena stroškov urejanja in čiščenja javnih površin v občini.
(3) Letni Izvedbeni program s cenikom storitev za prihodnje leto pripravi izvajalec javne službe in ga posreduje v uskladitev strokovnim službam občine do 15. septembra tekočega leta. Letni izvedbeni program potrdi pristojni organ Občine Žalec.
(4) Potrjeni oziroma s proračunom občine usklajeni izvedbeni program in potrjeni cenik storitev sta sestavni del pogodbe za izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe, ki jo skleneta izvajalec javne službe in občina.
(5) Izvajalec javne službe opravlja javno službo na podlagi potrjenega izvedbenega programa, določil tega odloka, predpisov, standardov in normativov s področja urejanja predmeta javne službe ter letne pogodbe za izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe, sklenjene z občino.
(6) Izvajalec ne sme delno ali v celoti prenesti izvajanja javne službe drugi osebi, lahko pa odda posamezna dela ali posamezne sklope del v izvedbo svojim podizvajalcem ob predhodni pridobitvi soglasja občine.
(7) Izvajalec mora vsako leto, najkasneje do konca marca, poslati občinski upravi poročilo o izvedbi programa za preteklo leto.
4. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN 
8. člen 
(evidence) 
Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe, kar se natančno določi v pogodbi za izvajanje dejavnosti te gospodarske javne službe.
9. člen 
(javna obvestila in naznanila) 
Izvajalec javne službe mora uporabnike javnih površin redno obveščati o stanju javnih površin v občini ter omejitvah uporabe v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu.
5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 
10. člen 
(pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin) 
(1) Javne površine v občini so splošnega pomena in jih lahko vsak prosto uporablja glede na njihov namen in način ter pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo rabo javnih površin.
(2) Uporabnik javne površine mora pristojni strokovni službi občine oziroma izvajalcu javne službe sporočiti vsako poškodbo ali spremembo na javni površini, ki lahko vpliva na varno uporabo javnih površin na območju občine.
11. člen 
(prepovedi) 
Na javnih površinah na območju občine je prepovedano:
– odmetavati odpadke izven košev za odpadke,
– v koše za odpadke odlagati nevarne frakcije,
– uporabljati urbano opremo, opremo otroških igrišč ter drugo opremo na javnih površinah v nasprotju z njenim namenom, jo prevračati, premeščati, poškodovati ali odstranjevati,
– javne površine, infrastrukturne objekte in opremo poslikati z grafiti brez predhodnega soglasja pristojnega organa občinske uprave,
– puščati komunalne odpadke, za katere ni zagotovljenega posebnega prevoza, na javnih površinah,
– ustavljati in parkirati na izven za to namenjenih površinah, se po teh površinah in javnih zelenih površinah voziti s kolesi, motornimi vozili, delovnimi stroji, razen pri vzdrževanju teh površin ali pri zagotavljanju javnega reda in miru,
– uničevati, mehansko poškodovati, odstranjevati rastline in infrastrukturne objekte, ki so namenjeni rabi zelenih površin, obsekovati, lomiti ali kako drugače poškodovati drevje, grmovje ali druge nasade in poškodovati žive meje,
– hoditi po javnih zelenih površinah izven dovoljenih in urejenih poti,
– pritrjevati na drevje in grmovje obvestila in reklame, obešati ali pritrjevati kable, žice, antene,
– odlagati na javne zelene površine raznovrstne odpadke, obrezano vejevje in listje,
– odlagati in skladiščiti na javnih zelenih površinah najrazličnejše materiale in predmete, graditi ali postaviti pomožne in začasne objekte na zelenih površinah brez soglasja upravljavca,
– zažigati travnate površine, suhljad, odpadke in grmičevje,
– spuščati komunalno odpadno in padavinsko vodo in izlivati okolju nevarne snovi,
– uporabljati predmete in naprave, ki so sestavni del javnih zelenih površin v nasprotju z njihovo naravo in namenom,
– postavljati šotore ali bivalne prikolice in kuriti, razen na za to določenih mestih,
– izvajati športno rekreativne dejavnosti na javnih zelenih površinah, če za to niso posebej urejene, in bi s tem povzročili poškodbe zelenice ali ogrožali varnost obiskovalcev, stanovalcev v sosednjih stanovanjskih objektih ter povzročili škodo na objektih ob javnih zelenih površinah,
– jezditi, razen uradnim osebam pri opravljanju službene dolžnosti in
– puščati iztrebke domačih živali.
6. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 
12. člen 
(viri financiranja storitev) 
(1) Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz proračuna občine in drugih virov.
(2) Storitve javne službe zaračunava izvajalec javne službe enkrat mesečno za pretekli mesec, vsa ostala razmerja v zvezi s plačevanjem izvajanja javne službe pa se uredijo s pogodbo.
7. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE, KI SO LAST OBČINE TER DEL JAVNE LASTNINE, KI JE JAVNO DOBRO IN VARSTVO, KI GA UŽIVA 
13. člen 
(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe) 
(1) Za izvajanje javne službe se namenijo javne površine z opremo na območju občine.
(2) Javne površine z opremo so določene v katastru javnih površin v Občini Žalec. Kataster mora poleg splošnih podatkov vsebovati tudi kategorizacijo javnih površin ter lokacijo, vrsto in količino opreme. Izvajalec javne gospodarske službe je dolžan voditi kataster javnih zelenih površin in javnih utrjenih površin v skladu s predpisi za to področje. Občina Žalec je dolžna zagotoviti izvajalcu javne gospodarske službe elektronski dostop do katastra in njegovo aplikativno kompatibilnost.
14. člen 
(javno dobro) 
(1) Javne površine so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na javni površini mogoče pridobiti posebno pravico uporabe pod pogoji, ki jih določa zakon.
8. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČIL ODLOKA 
15. člen 
(nadzorni organ) 
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja pristojni organ.
(2) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana sankcija za prekršek, izvajajo pooblaščene uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec.
(3) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpektor odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(4) Pristojna služba občinske uprave ima pravico kadarkoli pogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
9. KAZENSKE DOLOČBE 
16. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, odgovorna oseba izvajalca pa z globo 200,00 EUR, če ne izvaja, ali v celoti ne izvaja storitve iz 6. člena tega odloka.
(2) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa z globo 200,00 EUR, če ravna v nasprotju z določilom 11. člena tega odloka
(3) Z globo 80,00 EUR se za prekršek iz drugega odstavka tega člena kaznuje posameznika.
10. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 51/14).
18. člen
(objava in veljavnost odloka) 
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0015/2020
Žalec, dne 23. decembra 2020
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost