Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

46. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik, stran 75.

  
Občinski svet Občine Kamnik je na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) na 14. seji dne 23. 12. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik 
1. člen 
V Pravilniku o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 24/07) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Znesek na posameznega svetnika v svetniški skupini oziroma za samostojnega svetnika ne sme presegati 150 EUR/mesec.«
2. člen 
V 4. členu se doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»Neporabljena sredstva iz tekočega leta se lahko prenesejo v naslednje proračunsko leto, vendar le v okviru istega mandatnega obdobja. Ob koncu mandata, ko se poplačajo vse obveznosti za to obdobje, se neporabljena sredstva vrnejo v proračun občine.«
3. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva, ki pripadajo svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom iz proračuna Občine Kamnik v skladu s tem pravilnikom, se lahko porabljajo za naslednje namene:
– nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev, neobhodno potrebnih za delo svetnika za opravljanje njegove funkcije, kot so: prenosni računalnik ali namizni računalnik z monitorjem, tiskalnik, tablični računalnik, mobilni telefon …;
– najem poslovnega prostora za izvedbo sej svetniške skupine oziroma za delo samostojnega svetnika in srečanj z občani, če ustreznega prostora ne more zagotoviti Občina Kamnik v poslovnih prostorih, s katerimi razpolaga, upoštevaje naslednje kriterije in merila, vezana na velikost najetega prostora in strošek mesečne najemnine:
– za svetnika oziroma svetniško skupino do 5 svetnikov: do 30 m2 s souporabo pomožnih prostorov, pri čemer se priznajo stroški najemnine do največ 150,00 € na mesec;
– za svetniško skupino s 6 ali več svetniki: do 50 m2 s souporabo pomožnih prostorov, pri čemer se priznajo stroški najemnine do največ 300 € na mesec;
– nakup pisarniškega materiala in drobnega inventarja, potrebnega za opravljanje funkcije;
– plačilo poštnih storitev, vezanih na delo svetnikov;
– plačilo raziskav javnega mnenja, če se nanašajo na delo svetniške skupine oziroma na delo samostojnega svetnika;
– nakup strokovne literature, ki zadeva delovanje lokalne samouprave,
– plačilo stroškov fotokopiranja;
– plačilo stroškov izobraževanja, vezanega na delovanje lokalne samouprave;
– plačilo stroškov telefonskih storitev in interneta pri opravljanju funkcije svetnika;
– plačilo stroškov za obveščanje volivcev in javnosti o svojem delu;
– plačilo stroškov organizacije neposrednih stikov z občani, vezanimi na delovanje lokalne samouprave.
Poraba proračunskih sredstev za zgoraj navedene namene ne sme presegati višine razpoložljivih sredstev, s katerimi v določenem obdobju razpolaga svetniška skupina oziroma samostojni svetnik.
Občinska strokovna služba, zadolžena za izvedbo postopkov naročil iz prvega odstavka tega člena, je dolžna predhodno preveriti upravičenost nakupa z vidika, ali svetniška skupina oziroma samostojni svetnik posamezno osnovno sredstvo dejansko potrebuje za svoje delo.«
4. člen 
V 7. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Za preverjanje upravičenosti nabave osnovnih sredstev in drugih naročil iz 6. člena tega pravilnika, za izvedbo postopkov nabave in vodenje evidence nabav po posameznih svetniških skupinah oziroma posameznih svetnikov je zadolžena občinska strokovna služba, ki jo določi direktor občinske uprave.«
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s prvim dnem naslednjega meseca po objavi.
Št. 007-0004/2007
Kamnik, dne 23. decembra 2020
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost