Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

Ob-3589/20, Stran 16
Svet Doma starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) v nadaljevanju ZSV, 20. člena Statuta Doma starejših občanov Trebnje ter sklepa 1. redne seje Sveta Doma starejših občanov Trebnje z dne 23. 12. 2020, razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
Doma starejših občanov Trebnje 
Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat (m/ž), ki poleg splošnih pogojev, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih, pogoja znanja uradnega jezika in državljanstva Republike Slovenije, izpolnjuje pogoje po 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu, in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena ZSV in 5 let delovnih izkušenj ali višja strokovna izobrazba iz 69. člena ZSV in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najpozneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Mandat direktorju začne teči z dnem, ko izda soglasje k njegovemu imenovanju minister, pristojen za socialno varstvo.
Kandidat k prijavi na razpis priloži življenjepis, program razvoja DSO Trebnje na največ petih straneh v A4 formatu za mandatno obdobje ter dokazila o izpolnjevanju pogojev, vključno s potrdilom o nekaznovanosti in potrdilom, da kandidat ni v kazenskem postopku.
Pisne prijave kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi tega razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda Doma starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje, s pripisom: »Prijava na razpis direktorja – Ne odpiraj«.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bodo povabljeni na predstavitev in razgovor na Svet zavoda v 8 dneh od poteka roka za prijavo. O točnem terminu bodo kandidati obveščeni po elektronski pošti.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni izrazi za moške in ženske.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Svet Doma starejših občanov Trebnje

AAA Zlata odličnost