Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

25. Uredba o spremembah Uredbe o vodnih povračilih, stran 25.

  
Na podlagi petega odstavka 124. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o vodnih povračilih 
1. člen 
V Uredbi o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) se v 9. členu v tretjem odstavku besedilo »Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija)« nadomesti z besedilom »Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljnjem besedilu: direkcija)«.
2. člen 
V prvem in drugem odstavku 12. člena, v prvem in drugem odstavku 17. člena, v prvem in drugem odstavku 18. člena in v četrti alineji prvega odstavka 20. člena se beseda »agencija« v vseh sklonih nadomesti z besedo »direkcija« v ustreznem sklonu.
3. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
Zavezanec za plačilo vodnega povračila pri direkciji do 31. januarja tekočega leta vloži napoved za plačilo vodnega povračila (v nadaljnjem besedilu: napoved) za preteklo leto, če osnovo za obračunavanje vodnega povračila iz 6. člena te uredbe predstavlja količina iz vodnih virov odvzete vode in naplavin, izražena v m3, in sicer za:
1. rabo vode za oskrbo s pitno vodo,
2. tehnološke namene,
3. potrebe dejavnosti kopališč,
4. namakanje kmetijskih zemljišč ali drugih površin,
5. zasneževanje smučišč in drugih površin,
6. proizvodnjo pijač,
7. drugo rabo mineralne, termalne ali termomineralne vode,
8. rabo vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo,
9. drugo rabo, ki presega splošno rabo, in
10. odvzem naplavin.
Za vrste rabe vode, ki niso navedene v prejšnjem odstavku, direkcija odmeri vodno povračilo na podlagi podatkov iz svojih evidenc o rabi vode, naplavin in vodnih zemljišč.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-54/2020
Ljubljana, dne 7. januarja 2021
EVA 2020-2550-0099
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost