Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

79. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III, stran 129.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19), Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13) in 80. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 15. seji dne 23. decembra 2020 sprejel
O D L O K 
o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III (Uradni list RS, št. 34/19).
2. člen 
Strokovna podlaga za pripravo tega odloka je Elaborat programa opremljanja za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III, ki ga je izdelalo podjetje ZaVita, svetovanje, d. o. o., iz Ljubljane, pod številko P41/2019.
3. člen 
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Bruto tlorisna površina stavbe je zmogljivost objekta, določena v skladu s standardom SIST ISO 9836, površina gradbenega inženirskega objekta, določena kot bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno uporabo standarda SIST ISO 9836, ali površina drugega gradbenega posega, določena kot bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno uporabo standarda SIST ISO 9836.
– Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, 
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, 
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni lasti. 
– Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina z odlokom, s katerim sprejme občinski proračun, določi komunalni prispevek kot namenski prihodek. Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, lahko občina porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
– Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.
– Komunalni prispevek za novo komunalno opremo je plačilo dela stroškov graditve komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini.
– Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov posamezne vrste nove komunalne opreme, ki bremenijo določljive zavezance za plačilo komunalnega prispevka in se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov za novo komunalno opremo. Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na enoto mere so obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme, preračunani na kvadratni meter gradbene parcele stavbe in kvadratni meter bruto tlorisne površine objekta.
– Obračunsko območje posamezne vrste nove komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe. Obračunsko območje se določi na podlagi obveznih sektorskih aktov za posamezno komunalno opremo ter obveznosti in možnosti priključevanja na posamezno vrsto nove komunalne opreme v prostorskih aktih občine.
– Program opremljanja stavbnih zemljišč je dokument s katerim se načrtuje izvajanje opremljanja stavbnih zemljišč ter določa finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v posameznih območjih opremljanja. Program opremljanja se pripravi na podlagi OPN ali OPPN in njunih elaboratov ekonomike ter na podlagi projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Program opremljanja sprejme občinski svet z odlokom.
– Stavbno zemljišče je zemljišče, ki je s prostorskimi akti namenjeno graditvi objektov.
– Skupni stroški posamezne vrste nove komunalne opreme obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo nove komunalne opreme za opremljanje stavbnih zemljišč na posameznem območju opremljanja (Uredba).
4. člen 
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III je izdelan v skladu z Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) in vsebuje:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zagotoviti za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(2) Sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč so tudi naslednje grafične priloge:
– Priloga 1 – Območje opremljanja,
– Priloga 2 – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture,
– Priloga 3a – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Cestno omrežje, javna razsvetljava in pločniki,
– Priloga 3b – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Fekalna kanalizacija,
– Priloga 3c – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Meteorna kanalizacija,
– Priloga 3d – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Vodovodno omrežje,
– Priloga 3e – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Ostali stroški.
(3) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III sprejme občinski svet z odlokom.
II. OBMOČJE OPREMLJANJA 
5. člen 
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III se nanaša na območje enote urejanja prostora LO 4/3, kot jo določa Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/19) in se podrobneje ureja s prostorskim izvedbenim aktom navedenim v 1. členu tega odloka.
(2) Območje opremljanja je grafično prikazano v Prilogi 1.
III. NOVA KOMUNALNA OPREMA 
6. člen 
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III obravnava naslednjo novo komunalno opremo na obravnavanem območju:
– obračunsko območje cest (oznaka obračunskih območij C),
– obračunsko območje fekalne kanalizacije (oznaka obračunskih območij FK),
– obračunsko območje meteorne kanalizacije (oznaka obračunskih območij MK),
– obračunsko območje vodovodnega omrežja (oznaka obračunskih območij V),
– obračunsko območje ostalih stroškov (oznaka obračunskih območij OST), ki vključujejo stroške izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo; stroške predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo; stroške pridobivanja zemljišč za opremljanje; druge stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja.
(2) Obračunska območja posamezne vrste nove komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah iz 4. člena tega odloka, ki so sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč.
IV. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA 
7. člen 
(1) Rok začetka gradnje nove komunalne opreme je: marec 2021. Rok predaje komunalne opreme v upravljanje oziroma rok možne priključitve na novo komunalno opremo je: december 2023. Podrobnejši terminski načrt izvedbe programa opremljanja stavbnih zemljišč je podan v Elaboratu programa opremljanja za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III.
(2) Predvidena je izgradnje komunalne opreme v dveh etapah.
(3) Ureditve, načrtovane z OPPN, se lahko izvajajo v več etapah. Etapna gradnja je možna v sklopu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorjev, etape morajo biti funkcionalno zaključene celote in se lahko tudi združujejo. Tudi gradnja notranje mreže gospodarske javne infrastrukture lahko poteka v etapah.
(4) Etape:
– I. etapa obsega izgradnjo gospodarske javne infrastrukture: izgradnja cest, vodovoda, fekalne kanalizacije ter meteorne kanalizacije, elektrike, tk kanalizacije in plinovoda, skladno z določili iz prvega odstavka tega člena,
– II. etapa obsega gradnjo stavb in objektov ter zunanje ureditve na gradbenih parcelah, ki je usklajena z etapno izgradnjo GJI kot zaključene celote.
(5) Pred izdajo uporabnega dovoljenja za posamezne stavbe in objekte mora biti zgrajena pripadajoča javna komunalna infrastruktura ter predana v last in upravljanje Občini Žalec. Za stavbe in objekte, za katere uporabno dovoljenje ni predpisano, pa mora biti pripadajoča javna komunalna infrastruktura zgrajena pred izdajo gradbenega dovoljenja.
V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA 
8. člen 
Občina Žalec ima finančna sredstva za izvedbo nove komunalne opreme iz prejšnjega odstavka predvideno v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna.
VI. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 
9. člen 
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III določa naslednja obračunska območja za novo komunalno opremo na območju opremljanja:
– Obračunsko območje za cestno omrežje z oznako OBO_C_1 in skupno površino gradbenih parcel 103.012,87 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 71.356,85 m2.
– Obračunsko območje fekalne kanalizacije z oznako OBO_FK_1 in skupno površino gradbenih parcel 106.058,87 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 73.136,29 m2.
– Obračunsko območje meteorne kanalizacije z oznako OBO_MK_1 in skupno površino gradbenih parcel 106.058,87 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 73.136,29 m2.
– Obračunsko območje za vodovodno omrežje z oznako OBO_V_1 in skupno površino gradbenih parcel 106.058,87 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 73.136,29 m2.
– Obračunsko območje za ostale stroške z oznako OBO_OST_1 in skupno površino gradbenih parcel 106.188,87 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 73.176,51 m2.
(2) Skladno z obsegom predvidene ureditve, program opremljanja stavbnih zemljišč določa naslednje skupne in obračunske stroške gradnje nove komunalne opreme:
C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
Sklop
Vrednost (EUR)
A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
2.445.855,49
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
106.446,39
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
24.297,59
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
0,00
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
 
Cestno omrežje
695.078,49
Fekalna kanalizacija
133.226,29
Meteorna kanalizacija
508.918,66
Vodovodno omrežje
292.392,71
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
685.495,36
B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV
0,00
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
0,00
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
0,00
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
0,00
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
 
Cestno omrežje
0,00
Fekalna kanalizacija
0,00
Meteorna kanalizacija
 0,00
Vodovodno omrežje
0,00
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
0,00
C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
2.445.855,49
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
106.446,39
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
24.297,59
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
0,00
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
 
Cestno omrežje
695.078,49
Fekalna kanalizacija
133.226,29
Meteorna kanalizacija
508.918,66
Vodovodno omrežje
292.392,71
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
685.495,36
(3) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto kvadratnega metra površine gradbenih parcel za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so (CpN):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO POVRŠINA PARCEL
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Površina gradbenih parcel [m2]
Vrednost [EUR]
Cena na enoto [EUR/m2]
I. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje
OBO_C_1
103.012,87
695.078,49
6,75
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
106.058,87
133.226,29
1,26
Meteorna kanalizacija
OBO_MK_1
106.058,87
508.918,66
4,80
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
106.058,87
292.392,71
2,76
II. OSTALI STROŠKI
OBO_OST_1
106.188,87
816.239,34
7,69
OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
2.445.855,49
(4) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto bruto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so (CtN):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO BTPO
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Bruto tlorisna površina objekta [m2]
Vrednost [EUR]
Cena na enoto [EUR/m2]
I. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje
OBO_C_1
71.356,85
695.078,49
9,74
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
73.136,29
133.226,29
1,82
Meteorna kanalizacija
OBO_MK_1
73.136,29
508.918,66
6,96
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
73.136,29
292.392,71
4,00
II. OSTALI STROŠKI
OBO_OST_1
73.176,51
816.239,34
11,15
OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
2.445.855,49
(5) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem neto tlorisne površine stavbe (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo na obravnavanem območju opremljanja je DpN:DtN = 0,5:0,5. Tako je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (DpN) 0,5, delež bruto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (DtN) pa 0,5.
VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
10. člen 
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za novo komunalno opremo določa Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka.
11. člen 
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Žalec. Občina Žalec lahko sredstva zbrana po tem odloku uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
12. člen 
(1) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku.
(2) Zavezanec lahko vloži vlogo za odlog plačila odmerjenega komunalnega prispevka za največ pet let. Občina in zavezanec v primeru odloga plačila odmerjenega komunalnega prispevka skleneta ustrezno pogodbo, v kateri se dogovorita za pogoje odloga. Investitor ne more pridobiti uporabnega dovoljenja za objekt, za katerega je bilo odloženo plačilo komunalnega prispevka, vse do dokončnega plačila odmerjenega komunalnega prispevka. Navedeno velja za vsakokratnega lastnika tega objekta.
(3) Obročno plačilo odmerjenega komunalnega prispevka je možno pod pogoji kot jih določa Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka oziroma drug občinski akt, ki določa merila in pogoje za obročno plačilo.
13. člen 
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III.
15. člen 
Elaborat programa opremljanja in Program opremljanja stavbnih zemljišč vključno s prilogami sta na vpogled na sedežu Občine Žalec.
16. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0009/2019
Žalec, dne 23. decembra 2020
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost