Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

86. Letni program športa v Občini Žalec za leto 2021, stran 138.

  
Na podlagi 5. in 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 15. redni seji dne 23. decembra 2020 sprejel
L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A 
v Občini Žalec za leto 2021 
1. UVOD 
Z letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ) v Občini Žalec (v nadaljevanju: občina) za leto 2021 se določijo vsebine športnih programov, obseg in vrsta športnih dejavnosti in višina proračunskih sredstev za sofinanciranje posameznih športnih vsebin. Z zagotavljanjem sredstev za izvedbo LPŠ na občinski ravni, načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti občine ter spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti občina uresničuje javni interes v športu.
Javni interes se uresničuje zlasti na področjih:
– športnih programov,
– investicij v gradnjo, obnovo oziroma vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi,
– razvojne dejavnosti v športu,
– organiziranosti v športu,
– športnih prireditev in promocije športa,
– družbene in okoljske odgovornosti v športu.
Vodilo pri načrtovanju letnega programa športa so določila Nacionalnega programa športa in Zakon o športu.
2. IZHODIŠČA IN USMERITVE LPŠ ZA LETO 2021 
Podlaga za LPŠ je Zakon o športu, ki v svojem 5. in 13. členu določa, da se izvajanje nacionalnega programa športa v Sloveniji in občinah, določi z LPŠ.
V občini želimo zagotoviti:
– vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju;
– zagotoviti vsem mladim kakovostno zunajšolsko športno udejstvovanje, ki jim bo skupaj s kakovostnim poukom športne vzgoje omogočilo pridobiti gibalne in druge kompetentnosti na takšni ravni, da bo šport postal del njihovega zdravega življenjskega sloga;
– vsakemu, ki ga to zanima in je za to sposoben, možnost izboljšanja osebnega športnega dosežka z namenom uveljavitve v organiziranem mednarodnem športnem prostoru in možnost javnega priznanja njegove pomembnosti, s čimer bo posledično povečan tudi ugled države v mednarodnem prostoru;
– krepitev vloge in pomena predvsem tistih športnih društev, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve, imajo značaj javne dobrine in so pomemben del celotne skupnosti;
– zagotoviti optimalne pogoje za izvajanje programov športa v skladu z izhodišči in usmeritvami NPŠ.
Na ta način se bo v občini:
– povečal delež športno aktivih prebivalcev;
– povečalo število športnikov, predvsem otrok in mladine v programih tekmovalnega športa;
– izboljšala kakovost izvajanja programov športa in gibalnih dejavnosti;
– povečala prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema.
Vsebina 
Proračun 2021
Proračunska postavka 
Vrednost 
v €
1. Športni programi
18104
7.450
18105
123.870
18106
1.000
18111
24.000
SKUPAJ 
156.320
2. Športni objekti in površine za šport v naravi
18105
43.900
18107
15.000
18108
20.000
18109
28.000
18113
12.000
18126
115.060
18128
35.901
18129
19.000
SKUPAJ
288.861
3. Razvojne dejavnosti v športu 
18105
2.000
SKUPAJ
2.000
4. Organiziranost v športu
18105
9.600
SKUPAJ
9.600
5. Športne prireditve in promocija športa 
18101
9.000
18102
18.000
18105
24.000
18125
15.000
SKUPAJ
66.000
LETNI PROGRAM ŠPORTA:
SKUPAJ
522.781
Pregled sofinanciranja po posameznih vsebinskih področjih za leto 2021:
LPŠ predvideva, da se iz proračuna občine v proračunskem letu 2021 za programe športa zagotovi 522.781 €, od tega 288.861 € za športno infrastrukturo.
3. VIŠINA SREDSTEV TER VRSTA DEJAVNOSTI 
Za programe športa se zagotovijo sredstva v višini 156.320 €, za športne objekte in površine za šport v naravi 288.861€, za razvojne dejavnosti 2.000 €, organiziranost v športu 9.600 € in za športne prireditve in promocijo športa 66.000 €. Podrobnejša vsebinska razdelitev je opredeljena v nadaljevanju:
1. ŠPORTNI PROGRAMI – 156.320 €
Športni programi obsegajo različne vsebine športnih dejavnosti, ki so namenjene posameznikom vseh starosti, obeh spolov in predstavljajo neposredno aktivno vadbo posameznika. Sofinancirajo se programi:
a. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, ter šport starejših – 22.100 €
Programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine zajemajo celoletne športne programe, promocijske športne programe in programe v počitnicah in pouka prostih dnevih, ki jih izvajajo športna društva in zasebniki. Udeleženci teh programov niso del tekmovalnih programov. Programi so namenjeni razvoju osnovnih telesnih sposobnosti in spoznavanju posameznih športov. Mladim, ki nimajo ambicij dosegati v športu visokih rezultatov ali nimajo ustreznih sposobnosti, pa nudijo možnost redne, strokovno vodene športne aktivnosti in zdrav način življenja.
Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno. Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno ponudbo. V letu 2021 se bodo sofinancirali vsi programi, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje v javnem razpisu.
Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih ponujajo možnost vključevanja otrok v različne aktivnosti v prostem času, pri otrocih in mladostnikih vpliva na v vseh starostnih obdobjih. V času počitnic je vključevanje v vodene programe poleg vpliva na oblikovanje življenjskih navad in zdravega, koristnega preživljanja prostega časa pomembno tudi z vidika razbremenitve staršev za varstvo otrok, ki jim ga zaradi svojih delovnih obveznosti v času počitnic ne morejo zagotavljati.
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine vključuje tudi programe oseb s posebnimi potrebami. Šport in gibalna aktivnost je za to populacijo izjemnega pomena in vpliva na kvaliteto njihovega življenja.
Med promocijske športne programe, ki se pretežno izvajajo v zavodih Vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju VIZ), prištevamo: Mali sonček (MaS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in Mladi planinec (MP) ciciolimpijado za vrtce.
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti. Celoletni programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno in predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe. Programi potekajo na površinah v naravi, urbanem okolju ali pokritih športnih površinah. Sofinancira se strokovni kader in najem objekta.
b. Šolska tekmovanja in predšolski šport – 7.450 €
Programi šolskih športnih tekmovanj so ena izmed najobsežnejših aktivnosti športa otrok in mladine in se izvajajo v okviru šolskega programa športa. Iz sredstev LPŠ se za izvajanje programa zagotavljajo sredstva za udeležbo osnovnih šol na področnih in državnih tekmovanjih in izvedbo ciciolimpijade za vrtce.
c. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – 101.770 €
Sofinancirajo se redni celoletni programi športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Gre za športnike, ki so registrirani v okviru posamezne NPŠZ in tekmujejo v tekmovalnih sistemih Nacionalne panožne zveze.
d. Občinska panožna športna šola – 24.000 €
Občinska panožna športna šola je občinski projekt na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki se lahko organizira všportnih društvih, ki tekmujejo v vseh starostnih kategorijah v tekmovalnih sistemih NPŠZ in managementom strokovnih/upravljavskih nalog. Sofinanciranje programov v okviru občinske panožne športne šole je namenjeno izključno sofinanciranju strokovnega kadra in izboljšanju kakovosti del in zagotavljanju optimalnih pogojev za vzgojo športnikov. Kvalitetno in strokovno delo z mladimi je ena od pomembnejših usmeritev in ciljev novega nacionalnega programa športa kot temeljni pogoj športne uspešnosti in vrhunskih športnih dosežkov v obdobju odraščanja. Za sofinanciranje plač štirih strokovnih delavcev se zagotovi 24.000 €.
e. Kakovostni šport
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka. S sredstvi LPŠ se bo sofinanciral najem športnih objektov.
f. Vrhunski šport
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji. Vrhunski šport se podpira tudi z sofinanciranjem in zagotavljanjem ustreznih prostorov za vadbo – notranje in zunanje površine. Progami, ki imajo vrhunske športnike se dodatno ovrednotijo pri sofinanciranju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
g. Šport invalidov – 1.000 €
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Sofinancirali se bodo strokovno vodeni programi v znesku 1.000 €.
2. ŠPORTNI OBJEKTI – 288.861 €
Izvajalci programov športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter izvajalci kakovostnega športa so upravičeni do nadomestila najemnine objekta. Za najemnine športnih objektov je namenjenih 43.900 €.
Za tekoče vzdrževanje objektov je namenjenih 47.000 €, od tega 15.000 € za tekoče vzdrževanje Športnega centra Žalec in 20.000 € za vzdrževanje drugih športnih objektov (vključno z legalizacijo), ki so v lasti Občine Žalec in 12.000 € za vzdrževanje in delovanje drsališča.
Za investicije je namenjenih 197.961 €, in sicer za: investicije in investicijsko vzdrževanje Športnega centra v Žalcu 20.000 €, za investicije in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov 8.000 €, za izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo v Žalcu 115.060 €, za obnovo parketa v športni dvorani Šempeter 35.901 in za ureditev športnega igrišča v Libojah 19.000 €.
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU – 2. 000 €
Razvojne dejavnosti prvenstveno predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki nepogrešljivo podpirajo vsa ostala področja športa.
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Programi izobraževanja (univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ. Za sofinanciranje programov izobraževanja je v letu 2021 namenjenih 2.000 €.
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU – 9.600 €
Športno društvo je društvo, ki je registrirano v skladu s predpisi, ki urejajo društva in ima v temeljnem aktu šport opredeljen kot pretežno dejavnost. Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa. Za sofinanciranje delovanja športnih društev je namenjenih 7.500 €. Za Zvezo športnih društev se namenijo sredstva za zavarovanje odgovornosti trenerjev v višini 2.100 €.
5. ŠPORTNE PRIREDITVE – 66.000 €
Občina Žalec bo sofinancirala športne prireditve, ki so v organizaciji ZKŠT Žalec ali športnih društev. Sofinancirajo se materialni stroški izvedbe prireditev. Sofinancirajo se prireditve, ki se v celoti ali delno odvijajo na območju Občine Žalec in so dostopne vsem. Za sofinanciranje prireditev, ki jih izvajajo društva, se nameni 24.000 €, in sicer:
– za planinske pohode v višini 3.800 €,
– za prireditve društev upokojencev 1.950 €,
– ter 18.250 € za ostale prireditve društev.
ZKŠT Žalcu se sofinancirajo prireditve v višini 33.000 €, in sicer za:
– Šport 2020 v Občini Žalec, Razpnimo jadra, Kolesarjenje po SSD, Tek po ulicah Žalca – v okviru prireditev ob občinskem prazniku, Kolesarsko dirko po Sloveniji, projekt slovenske bakle, Dan slovenskega športa, Šolska športna tekmovanja in druge prireditve, ter počitniške aktivnosti – Zajadrajmo v poletje in sofinanciranje počitniškega smučanja na Rogli.
Za sofinanciranje udeležbe športnikov Občine Žalec na mednarodnih športnih prireditvah se nameni 9.000 €.
4. VELJAVNOST IN UPORABA LPŠ 
LPŠ začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2021.
Št. 671-0099/2020
Žalec, dne 23. decembra 2020
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost