Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

Ob-3584/20, Stran 16
Svet zavoda Vrtca Mavrica Trebnje, Režunova ulica 8, 8210 Trebnje, na podlagi sklepa 9. seje z dne 9. 6. 2020 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja 
Svet Vrtca Mavrica Trebnje, Režunova ulica 8, 8210 Trebnje, razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je: 1. 7. 2021.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi (morajo biti overjena ali originalna),
– dokazilo o nazivu (naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (oziroma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku mandata, sicer mu/ji preneha mandat po zakonu),
– dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let v vzgoji in izobraževanju),
– potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku oziroma zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica, ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
– program vodenja vrtca za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami.
Pisne prijave pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet Vrtca Mavrica Trebnje, Režunova ulica 8, 8210 Trebnje, s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja.
Nepopolne vloge bodo izločene in se ne bodo obravnavale.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Mavrica Trebnje 

AAA Zlata odličnost