Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

27. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija, stran 29.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija (Uradni list RS, št. 50/03, 62/08, 87/12 in 12/17) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
Slovenska filharmonija je osrednja slovenska glasbena ustanova, ki zagotavlja trajno in nemoteno izvajanje kakovostne umetniške glasbene produkcije, dostopne domačemu in mednarodnemu občinstvu.
Z umetniškima ansambloma omogoča izvajanje kakovostnih instrumentalnih, vokalnih in vokalno-instrumentalnih koncertov ter drugih glasbenih kulturnih prireditev, pri čemer zajema iz zakladnice domače in svetovne glasbene literature. Načrtno spodbuja nastajanje izvirnih slovenskih vokalnih, instrumentalnih in vokalno-instrumentalnih del ter njihovo predstavljanje občinstvu v slovenskem in mednarodnem prostoru.«.
2. člen 
V 5. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Orkester in zbor se v okviru programa zavoda medsebojno povezujeta, dopolnjujeta in sodelujeta pri izvajanju vokalno-instrumentalnih izvedb glasbenih del.«.
3. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
Zavod glede na namen, zaradi katerega je ustanovljen, kot javno službo izvaja naslednje naloge:
– izvaja kakovostne koncerte in druge glasbene kulturne prireditve,
– predstavlja instrumentalna, vokalna in vokalno-instrumentalna dela slovenskih in tujih skladateljev,
– skrbi za nastajanje izvirnih slovenskih instrumentalnih, vokalnih in vokalno-instrumentalnih del ter omogoča njihovo predstavljanje,
– skrbi za razvoj glasbene dejavnosti z uvajanjem novitet,
– izvaja usposabljanja in izobraževanja zaposlenih, umetniških ustvarjalcev in poustvarjalcev ter tehničnega osebja,
– v okviru programa omogoča umetniški razvoj najbolj nadarjenim mladim umetnikom,
– skrbi za mednarodno prepoznavnost in promocijo slovenskih glasbenih ustvarjalcev, poustvarjalcev in izvajalcev v mednarodnem prostoru,
– izvaja umetniško produkcijo na gostovanjih po Sloveniji in tujini,
– sodeluje s kulturnimi institucijami, organizacijami, domačimi in tujimi umetniki, drugimi glasbenimi institucijami ter založniškimi hišami v Sloveniji in tujini,
– snema, izdaja, distribuira, razmnožuje in prodaja avdio- in videoposnetke svojega programa,
– snema avdio- in videoposnetke za potrebe zavoda ter producentov radiofonskih, televizijskih, filmskih in video programov,
– svojo produkcijo in prireditve na podlagi programskega sodelovanja predstavlja na RTV Slovenija,
– izvaja vzgojno-pedagoške programe in prireditve za otroke in mladino ter težje prilagodljive družbene skupine,
– sodeluje z Akademijo za glasbo ter omogoča predstavitve njihove umetniške produkcije,
– izvaja glasbene delavnice,
– s svojim programom vpliva na kulturno življenje lokalne in širše skupnosti,
– zbira, hrani in prezentira gradiva s področja dela zavoda,
– izvaja arhiviranje notnih materialov in drugih tiskanih publikacij ter avdio- in videoposnetkov, ki izhajajo iz dejavnosti zavoda,
– izvaja knjižnično dejavnost s področja dela zavoda,
– izvaja arhivsko dejavnost s področja dela zavoda,
– v okviru možnosti ob izvajanju svojega programa nudi prostorske pogoje ter produkcijsko in tehnično pomoč drugim izvajalcem javnih kulturnih programov ali kulturnih projektov in javnih prireditev,
– skrbi za razvoj publike in organizira dan odprtih vrat.
Poleg nalog iz prvega odstavka lahko zavod v okviru tržnih dejavnosti opravlja tudi naslednje naloge:
– prodaja knjig, nosilcev zvoka, video kaset, spominkov s področja umetnosti,
– izvaja gostinske storitve in
– izvaja druge dejavnosti, opredeljene v 7. členu tega sklepa, za katere se sredstva ustvarijo na trgu s prodajo blaga in storitev v pogojih konkurence.
Kadar zavod opravlja drugo (tržno) dejavnost, mora voditi za tržno dejavnost ločene računovodske evidence.«.
4. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
– R/90.010 Umetniško uprizarjanje,
– R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
– R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne dejavnosti,
– R/91.011 Dejavnost knjižnic,
– R/91.012 Dejavnost arhivov,
– P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– J/58.110 Izdajanje knjig,
– J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
– C/18.130 Priprava za tisk in objavo,
– C/18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
– G/47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
– G/47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi,
– G/47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki,
– G/47.789 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah,
– G/47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
– I/56.103 Slaščičarne in kavarne,
– I/56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
– I/56.300 Strežba pijač,
– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
– J/63.990 Drugo informiranje,
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij,
– M/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
– N/77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup,
– N/77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del,
– N/79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
– N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti.«.
5. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– pozna področje dela zavoda,
– ima visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika in na višji ravni znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Kandidat za direktorja je dolžan ob prijavi na razpis predložiti vizijo poslovanja zavoda za obdobje svojega mandata.«.
6. člen 
V 14. členu se drugi in tretji odstavek spremenita, tako da se glasita:
»Pomočnike direktorja imenuje direktor na podlagi javnega razpisa. Kandidati za pomočnika direktorja morajo ob prijavi oziroma pred imenovanjem predložiti vizijo dela zavoda za obdobje trajanja mandata na področju dela, za katerega bodo imenovani.
Kadar pomočnika direktorja imenuje vršilec dolžnosti direktorja, ga lahko imenuje brez javnega razpisa, in sicer za čas, za katerega je imenovan vršilec dolžnosti.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pomočnika direktorja za umetniško strokovno delo lahko uporabljata naziv umetniški direktor.«.
7. člen 
V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pomočnik direktorja za področje Orkestra mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima na področju glasbene umetnosti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju simfonične dejavnosti,
– ima sposobnost za organiziranje in samostojno vodenje glasbene umetniške dejavnosti,
– ima visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika in na višji ravni znanje najmanj enega svetovnega jezika.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pomočnik direktorja za področje Zbora mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima na področju glasbene umetnosti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju zborovske dejavnosti,
– ima sposobnost za organiziranje in samostojno vodenje zborovske in vokalno-instrumentalne dejavnosti,
– ima visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika in na višji ravni znanje najmanj enega svetovnega jezika.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pomočnik direktorja za zadeve splošno upravnega značaja, finančno računovodske in kadrovske zadeve mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
– ima pet let delovnih izkušenj,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– ima visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika in na višji ravni znanje najmanj enega svetovnega jezika.«.
Sedmi odstavek se črta.
8. člen 
V 16. členu se tretji odstavek črta, dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
9. člen 
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavlja sedem članov, od katerih:
– pet članov imenuje Vlada Republike Slovenije izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev, in sicer na predlog ministra,
– dva predstavnika delavcev izvolijo zaposleni.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Svet zavoda v osmih dneh od uveljavitve tega sklepa s sklepom razpiše nove volitve za predstavnika delavcev v svetu zavoda v skladu s tem sklepom.
11. člen 
Svet zavoda se konstituira v skladu s tem sklepom najpozneje v 45 dneh od uveljavitve tega sklepa. Dosedanjim članom sveta zavoda preneha mandat z dnem konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s tem sklepom. Konstitutivno sejo novega sveta zavoda skliče direktor najpozneje v osmih dneh od dne, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta zavoda.
12. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa nadaljuje delo dosedanji vršilec dolžnosti direktorja kot vršilec dolžnosti direktorja zavoda do imenovanja novega direktorja v skladu s tem sklepom.
Dosedanji pomočniki direktorja nadaljujejo delo do imenovanja novega direktorja v skladu s tem sklepom.
13. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-11/2020
Ljubljana, dne 7. januarja 2021
EVA 2020-3340-0003
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost