Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

63. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v Občini Litija in Občini Šmartno pri Litiji, stran 105.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 13., 39. in 40. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) sta Občinski svet Občine Litija na 12. redni seji dne 28. 9. 2020 in Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 7. korespondenčni seji dne 23. 12. 2020 sprejela
O D L O K 
o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v Občini Litija in Občini Šmartno pri Litiji 
1. člen 
S tem odlokom Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji predpisujeta naslednje vsebinske določbe:
1. Organiziranje in vodenje vodniške službe
2. Opredelitev lokalnega turističnega vodnika
3. Strokovno usposobljenost lokalnega turističnega vodnika
4. Register lokalnih turističnih vodnikov
5. Programe turističnega vodenja
6. Izvajanje, naročilo in evidenca turističnih vodenj
7. Nadzor nad opravljenimi vodenji
8. Kazenske določbe
1. ORGANIZIRANJE IN VODENJE VODNIŠKE SLUŽBE 
2. člen 
Lokalno turistično vodniško službo organizira in vodi:
– v Občini Litija Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija (v nadaljevanju: ZKMŠ Litija),
– v Občini Šmartno pri Litiji Javni zavod Bogenšperk.
2. OPREDELITEV LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA 
3. člen 
Lokalni turistični vodnik je fizična oseba, ki je v skladu z določbami tega odloka za to strokovno usposobljena in vpisana v register lokalnih turističnih vodnikov. Lokalni turistični vodnik domačim in tujim obiskovalcem Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne lepote, kulturno-zgodovinske spomenike, zgodovino, umetniška dela, etnografske in druge znamenitosti in te storitve zaračunava po sprejetem ceniku.
Lokalni turistični vodnik lahko opravlja dejavnost iz prejšnjega odstavka na območju obeh občin.
3. STROKOVNA USPOSOBLJENOST LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA 
4. člen 
Lokalno turistično vodniško službo lahko opravljajo osebe, ki opravijo tečaj s preizkusom znanja oziroma preizkus znanja strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika in imajo dokončano minimalno srednješolsko izobrazbo.
Licenca turističnega vodnika Gospodarske zbornice Slovenije velja kot dokazilo o strokovni usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika.
Za lokalnega turističnega vodnika po tem odloku se ne štejejo delavci v muzejih, galerijah in drugih pomembnih objektih, ki opravljajo posle vodnika v okviru svoje službe. Prav tako se za lokalnega turističnega vodnika po tem odloku ne štejejo interpretatorji naravne in kulturne dediščine.
Lokalni turistični vodniki, ki že ob uveljavitvi tega odloka opravljajo dejavnost lokalnega turističnega vodenja, lahko nadaljujejo z opravljanjem te dejavnosti na območju Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji, pod pogojem, da dostavijo dokazila, skladna s prvim odstavkom tega člena in se vpišejo v register ter da v roku enega leta od sprejema tega odloka opravijo preizkus znanja, kot to določa 7. člen tega odloka.
5. člen 
Tečaje strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja organizirata ZKMŠ Litija in Javni zavod Bogenšperk oziroma pooblaščen izvajalec, ki ga izbereta in potrdita ZKMŠ Litija in Javni zavod Bogenšperk skupaj.
Organizatorja in izvajalca tečaja se izbere na podlagi izbire najustreznejšega ponudnika. Tečaj organizira izvajalec tako, da razpiše termine za izvedbo tečaja in pogoje za vpis na tečaj. Tečaj strokovnega usposabljanja se deli na teoretični in praktični del. Udeleženci morajo za prejem potrdila o opravljenem tečaju opraviti preverjanje strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika pred izpitno komisijo. Člane komisije na predlog izvajalca imenujeta župana Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji, in sicer tako, da se zagotovi ustrezno preverjanje poznavanja celotnega območja turistične destinacije, ki zajema občini Litija in Šmartno pri Litiji.
6. člen 
Stroške tečaja za usposabljanje za turističnega vodnika, preizkusa znanja, pridobitve licence oziroma potrdila o strokovni usposobljenosti skupaj s stroški vpisa (izkaznice) v register turističnih vodnikov krije kandidat za turističnega vodnika oziroma turistični vodnik sam, kolikor ni drugače dogovorjeno oziroma opredeljeno v razpisu za izobraževanje.
7. člen 
Predmetnik tečaja za lokalne turistične vodnike obsega najmanj naslednje vsebine:
1. Vodstvo turističnih izletov
a) osnove turizma
b) turistično vodenje
c) zvrsti in tehnike vodenja
d) postopki v problematičnih situacijah
e) prostorski in časovni načrt vodenja
2. Dopolnilni načini vodenja
a) psihologija za turistične vodnike
b) retorika
c) bonton in kodeks vodnika
d) osnove poslovanja v turizmu
e) turistična zakonodaja
f) vaje v nastopanju, predstavitev seminarskega dela
3. Strokovni predmeti
a) zgodovina
b) geografija
c) etnologija
d) arheologija
e) turizem in varstvo narave
f) kulturne in naravne znamenitosti destinacije Litija in Šmartno pri Litiji
g) turistična podoba destinacije Litija in Šmartno pri Litiji
h) orientacijsko spoznavanje občine
4. Preizkus znanja
a) seminarsko nalogo: obdelana turistična tema z območja Občine Litija ali Občine Šmartno pri Litiji kot pogoj za pristop k pisnemu preizkusu
b) pisni preizkus pridobljenega znanja
c) praktično vodenje skupine na določenem območju Občine Litija ali Občine Šmartno pri Litiji.
Ko izpitna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalnega turističnega vodnika potrebno znanje, mu izda licenco oziroma potrdilo o strokovni usposobljenosti, s čimer pridobi naziv “lokalni turistični vodnik”. Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja za lokalnega turističnega vodnika, se lahko ponovno prijavi na preizkus znanja v 30 dneh od neuspelega preizkusa.
4. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV 
8. člen 
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, se morajo pred pričetkom opravljanja dejavnosti vpisati v register lokalnih turističnih vodnikov, kjer dobijo izkaznico, katere veljavnost podaljšujejo na letni ravni, najkasneje do 31. 1., za tekoče leto.
Izkaznica lokalnega turističnega vodnika vsebuje: ime in priimek lokalnega turističnega vodnika, fotografijo lokalnega turističnega vodnika, zaporedno evidenčno številko iz registra, kraj in datum izdaje izkaznice, logotip/grb Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji ter logotip destinacije Litija in Šmartno pri Litiji.
Za aktivnega turističnega vodnika se šteje vodnik, ki v petih letih opravi vsaj dve vodenji. Svojo aktivnost lokalni turistični vodnik dokazuje s poročili o opravljenih vodenjih, ki jih posreduje ZKMŠ Litija ali na Javni zavod Bogenšperk, ta pa občini, ki upravlja register.
Turističnega vodnika, ki več kot pet let ne izvaja dejavnosti vodenja, občina, ki upravlja register, izbriše iz registra.
Turistični vodnik, ki je bil z dokončno odločbo izbrisan iz registra, lahko ponovno opravlja izpit za turističnega vodnika.
Občino Litijo se s tem odlokom pooblašča za vodenje registra lokalnih turističnih vodnikov.
9. člen 
Dejavnost vodenja lahko opravljajo samo tisti vodniki, ki imajo veljavno izkaznico. Pri vodenju morajo obvezno nositi veljavno izkaznico.
10. člen 
Na osnovi prejetega poročila lokalnega turističnega vodnika, ZKMŠ Litija in Javni zavod Bogenšperk posredujeta podatke o številu vodenj za preteklo leto v register lokalnih turističnih vodnikov. Poročilo lokalni turistični vodnik posreduje do konca meseca januarja za preteklo leto.
Register za lokalne turistične vodnike vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno evidenčno številko pred posameznim vpisom
– ime in priimek
– datum vpisa
– naslov, elektronski naslov
– telefonsko številko, na katero je lokalni turistični vodnik dosegljiv
– podatke o številu vodenj za preteklo leto
– podatke o znanju tujih jezikov
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
Dejavnost turističnega vodnika lahko v Občini Litija in Občini Šmartno pri Litiji opravlja tudi oseba, ki je vpisana v register turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije oziroma ima o tem ustrezno izkaznico, če turistična agencija oziroma organizirana skupina ne naroči lokalnega turističnega vodnika.
5. PROGRAMI TURISTIČNEGA VODENJA 
11. člen 
Standardni programi turističnega vodenja obsegajo vodenje obiskovalcev po vnaprej pripravljenih programih, ki vodijo k ogledu najpomembnejših turističnih zanimivosti na območju Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji. Standardne programe pripravita ZKMŠ Litija in Javni zavod Bogenšperk.
Predloge in podatke za standardne programe turističnega vodenja zagotavljajo tudi turistična in druga društva, turistični centri za obiskovalce, ponudniki turističnih storitev, druge zainteresirane fizične in pravne osebe.
6. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH VODENJ 
12. člen 
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v sklopu rednih in naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo:
a) TIC Litija (ZKMŠ Litija),
b) TIC Šmartno (Javni zavod Bogenšperk),
c) TIC Bogenšperk (Javni zavod Bogenšperk),
d) lokalni turistični vodniki neposredno (v roku treh dni vodenje prijavijo na ZKMŠ Litija ali Javni zavod Bogenšperk),
e) druge organizacije, registrirane za dejavnost turističnega vodenja.
13. člen 
ZKMŠ Litija in Javni zavod Bogenšperk lahko skleneta z lokalnimi turističnimi vodniki, ki so vpisani v register in imajo izkaznico, pogodbo o opravljanju lokalnega turističnega vodenja za čas veljavnosti izkaznice oziroma trajanja registracije.
14. člen 
Lokalni turistični vodnik mora voditi dnevnik vodenja, kjer je navedeno najmanj:
– kdo je naročil vodenje,
– število obiskovalcev na posameznem vodenju,
– kraj oziroma država, od koder so obiskovalci in
– program vodenja.
Po končanem vodenju naročnik vodenja podpiše dnevnik vodenja, kar velja kot dokazilo o opravljeni storitvi.
15. člen 
Za kvalitetno opravljeno vodenje se šteje, če v roku 15 dni po opravljenem vodenju ni pisnih pritožb s strani obiskovalcev/uporabnikov vodenja. Če pisna pritožba prispe, se o njej obvesti lokalnega turističnega vodnika, ki je vodenje opravljal. Ta se mora v roku 8 dni pisno odzvati na pritožbo. O utemeljenosti pritožbe odločata ZKMŠ Litija ali Javni zavod Bogenšperk.
16. člen 
Lokalni turistični vodniki, ki imajo z ZKMŠ Litija ali Javnim zavodom Bogenšperk podpisano pogodbo za opravljeno vodenje, dobijo plačilo, ki ga prejmejo preko ZKMŠ Litija ali Javnega zavoda Bogenšperk, kolikor je bilo vodenje naročeno preko ZKMŠ Litija ali Javnega zavoda Bogenšperk. Plačilo se opravi na podlagi števila ur vodenja, razvidnih iz dnevnika vodenja. Predložena in potrjena evidenca opravljenih ur vodenja je podlaga za izplačilo in se arhivira.
Lokalni turistični vodniki, ki so registrirani za dejavnost turističnega vodenja, izdajo račun za vodenje na podlagi veljavnega cenika, na ZKMŠ Litija ali Javni zavod Bogenšperk pa dostavijo dnevnik vodenja.
ZKMŠ Litija in Javni zavod Bogenšperk zagotavljata sredstva za dejavnost lokalnega turističnega vodenja iz cene, ki jo zaračunava direktno neposrednim uporabnikom.
Cenik programov lokalnega turističnega vodenja in višino plačila lokalnim turističnim vodnikom enkrat letno sprejmeta ZKMŠ Litija in Javni zavod Bogenšperk.
7. NADZOR 
17. člen 
Nadzor nad izvajanjem dela lokalnih turističnih vodnikov opravljajo pristojni občinski in državni organi nadzora.
8. KAZENSKE DOLOČBE 
18. člen 
Z globo 100,00 EUR se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki opravlja turistično vodenje na turističnem območju občin Litija in Šmartno pri Litiji, vendar nima pridobljene veljavne izkaznice za turističnega vodnika, izdane s strani ZKMŠ Litija ali Javnega zavoda Bogenšperk.
Z globo 200,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja turistično vodenje na turističnem območju občin Litija in Šmartno pri Litiji, vendar ne zagotavlja turističnega vodnika, ki je vpisan v register turističnih vodnikov Občine Litija ali Občine Šmartno pri Litiji.
Z globo 100,00 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Zbrane globe so prihodek občinskega proračuna in se namensko porabijo za spodbujanje razvoja turizma v Občini Litija in Občini Šmartno pri Litiji.
Kazenske določbe navedene v tem členu ne veljajo za turistično vodenje, ki je organizirano skladno z 38. in 39. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
V roku šestih mesecev od pričetka veljavnosti odloka, ZKMŠ Litija in Javni zavod Bogenšperk izvedeta naslednje naloge:
– pripravita standardne programe turističnega vodenja na območju Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji,
– pripravita obrazec za vodenje evidence o opravljenih turističnih vodenjih,
– pripravita cenik za turistična vodenja na območju Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji,
– pripravita program za izvajanje tečaja usposabljanja turističnih vodnikov za območje Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji in imenujeta komisijo za preizkus znanja.
V roku šestih mesecev od pričetka veljavnosti odloka Občina Litija vzpostavi register lokalnih turističnih vodnikov in izdela izkaznice za vodnike.
20. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Litija, dne 28. septembra 2020
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 
Šmartno pri Litiji, dne 23. decembra 2020
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost