Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

62. Sklep o ugotovitvi prenehanja statusa javnega dobra, pridobitvi lastninske pravice Občine Kranjska Gora ter statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 105.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 247. člena Zakona o urejanju prostora, ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 13. redni seji dne 16. 12. 2020 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi prenehanja statusa javnega dobra, pridobitvi lastninske pravice Občine Kranjska Gora ter statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Ugotovi se, da nepremičnini – parceli 856/1 in 855, obe katastrska občina 2169 Kranjska Gora, predstavljata del odseka občinske ceste, ki je opredeljen v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 108/20) kot JP (javna pot) 689552, zato navedeni nepremičnini postaneta last Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora in pridobita status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Na podlagi ugotovitve iz I. točke tega sklepa, se pri nepremičnini – parceli 856/1 in 855, obe katastrska občina 2169 Kranjska Gora, izbriše javno dobro in vpiše lastninska pravica na ime imetnice: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, matična številka: 5874327000.
III. 
Po pridobitvi lastninske pravice Občine Kranjska Gora, se pri nepremičnini – parceli 856/1 in 855, obe katastrska občina 2169 Kranjska Gora, vpiše še zaznamba: grajeno javno dobro.
IV. 
Ta sklep začne veljati dan po objavi.
Št. 47805-4/2019-5
Kranjska Gora, dne 16. decembra 2020
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost