Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

43. Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za delovanje svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov, stran 74.

  
Na podlagi 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 14. seji dne 23. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Proračunskega sklada za delovanje svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi Proračunski sklad za delovanje svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov (v nadaljevanju: proračunski sklad).
Proračunski sklad se ustanovi kot evidenčni račun v okviru računa proračuna Občine Kamnik, ki ga odpre Občina Kamnik z namenom zbiranja sredstev in ločenega vodenja izdatkov za delovanje svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov.
Sredstva proračunskega sklada se uporabljajo v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik.
2. člen 
Proračunski sklad se ustanovi za zagotavljanje materialnih pogojev in povračilo stroškov, navedenih v 1. členu tega odloka, za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik za čas financiranja delovanja svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov.
Odločitev o prenehanju proračunskega sklada sprejme Občinski svet Občine Kamnik s sklepom.
3. člen 
Viri sredstev za proračunski sklad so sredstva proračuna Občine Kamnik.
Viri sredstev, opredeljeni v tem členu odloka, so namenski in se lahko uporabljajo le za namene, določene v 1. členu tega odloka.
4. člen 
Za upravljanje proračunskega sklada in izvrševanje njegovih nalog je pristojen župan.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračunskega sklada v polletnem poročilu ter pri zaključnem računu proračuna.
5. člen 
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
Izplačila v breme proračunskega sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev proračunskega sklada.
Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu tekočega leta se prenesejo v prihodnje leto.
Neporabljena sredstva iz tekočega leta se lahko prenesejo v naslednje proračunsko leto, vendar le v okviru istega mandatnega obdobja. Ob koncu mandata, ko se poplačajo vse obveznosti za to obdobje, se neporabljena sredstva vrnejo v proračun občine.
6. člen 
Po prenehanju proračunskega sklada se neporabljena finančna sredstva vrnejo v proračun Občine Kamnik.
7. člen 
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2020
Kamnik, dne 23. decembra 2020
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost