Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

68. Odlok o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Razkrižje, stran 112.

  
Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej; Uradni list RS, št. (ZZDej; Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 80/04, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 86/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20), Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (ReNPZV16-25; Uradni list RS, št. 25/16), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 13. redni seji dne 29. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Razkrižje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Razkrižje (v nadaljevanju: občina) določi mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni na območju občine.
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
(pomen izrazov) 
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot izrazi uporabljeni v zakonu, ki ureja zdravstveno dejavnost.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
4. člen 
(zdravstvena dejavnost na primarni ravni) 
Zdravstvena dejavnost na primarni ravni v občini obsega:
– osnovno zdravstveno dejavnost,
– specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje,
– lekarniško dejavnost.
5. člen 
(izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni) 
Zdravstveno dejavnost na primarni ravni v občini opravljajo Javni zavod Zdravstveni dom Ljutomer ter zasebni zdravstveni in farmacevtski delavci s koncesijo.
6. člen 
(zdravstveni dom) 
Občina Razkrižje je soustanoviteljica Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnost za območje Občine Razkrižje in občin soustanoviteljic, ter zagotavlja:
– preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
– reševalne prevoze in nujno medicinsko pomoč,
– splošno oziroma družinsko medicino,
– zobozdravstvo,
– zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
– medicino dela, prometa in športa,
– logopedijo,
– patronažno varstvo,
– laboratorij,
– specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje,
– druge spremljajoče dejavnosti, potrebne za zagotovitev celovitega izvajanja dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, kot npr. upravne in servisne službe.
7. člen 
(javni lekarniški zavod) 
Občina Razkrižje je soustanovitelj Javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili.
8. člen 
(zdravstvena postaja) 
(1) Na območju občine je v naselju Šafarsko ustanovljena Zdravstvena postaja Razkrižje, v kateri se izvaja:
– splošna/družinska medicina;
– zobozdravstvena ambulanta za otroke.
(2) Za zagotavljanje teh in drugih dejavnosti, ki se opravljajo v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti se Zdravstvena postaja Razkrižje povezuje z Zdravstvenim domom Ljutomer in zasebnimi zdravstvenimi delavci.
9. člen 
(zasebni zdravstveni delavci) 
(1) Osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost na območju občine lahko na podlagi koncesije opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost oziroma zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost.
(2) Na dan sprejemanja tega odloka se na območju občine na podlagi koncesije v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti opravljajo naslednje storitve:
– dejavnost splošne oziroma družinske medicine,
– sanitetni prevozi.
(3) Na dan sprejemanja tega odloka se na območju občine lekarniška dejavnost opravlja na podlagi koncesije.
(4) Na območju občine se bodo na podlagi koncesije v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti opravljale naslednje storitve:
– dejavnost splošne oziroma družinske medicine,
– zobozdravstvena dejavnost,
– sanitetni prevozi.
(5) Na območju občine se bo na podlagi koncesije opravljala lekarniška dejavnost.
10. člen 
(kadri) 
Zdravstveni dom iz 5. člena tega odloka skupaj z zasebnimi zdravstvenimi delavci za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti in lekarna iz 6. člena tega odloka skupaj s koncesionarjem za izvajanje lekarniške dejavnosti zagotavljajo potrebno število kadrov.
III. KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2020-20(1)
Šafarsko, dne 30. decembra 2020
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost