Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

70. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica za programsko obdobje 2015–2020, stran 113.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) in 113. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 14. redni seji dne 22. 12. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica za programsko obdobje 2015–2020 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 46/15, 76/15, 90/15 in 31/18; v nadaljevanju: Pravilnik) se tretja vrstica tabele iz 5. člena spremeni, da se glasi:
»
De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
UKREP 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in njihovo trženje; 
UKREP 7: Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji;
« 
2. člen 
V Pravilniku se za 18. členom doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen 
Ukrep 7: Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 
(1) Cilj pomoči je izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev, povečanje prepoznavnosti storitev in proizvodov kmetij, ustvarjanje novih delovnih mest, diverzifikacija kmetijskih gospodarstev s širjenjem dopolnilnih dejavnosti in razvoj podjetništva na podeželju.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo ali rekonstrukcijo objektov in prostorov, namenjenih opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
– stroški nakupa materiala in storitev, povezanih z gradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objektov in prostorov, namenjenih opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav, namenjenih opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji, do njihove tržne vrednosti.
(3) Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so registrirani za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev. Nosilci dopolnilnih dejavnosti morajo imeti naslov oziroma sedež na območju občine.
(4) Pogoji za pridobitev pomoči:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dopolnilna dejavnost, ki je predmet naložbe, se mora izvajati na kmetiji še vsaj 3 leta po zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznih dovoljenj za izvedbo investicije, če so v skladu s predpisi s področja gradnje objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine, varstvu naravnih vrednost in varstvu okolja potrebna;
– projektno dokumentacijo s predračunom stroškov za izvedbo naložbe ter dokazila o stroških izdelave projektne dokumentacije;
– dovoljenje vseh lastnikov in solastnikov objekta ali zemljišča za izvedbo naložbe, če je predmet naložbe objekt ali zemljišče v najemu ali zakupu;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
(6) Najvišji skupni znesek za ta ukrep na posameznega upravičenca po posameznem javnem razpisu lahko znaša do 3.000 EUR.
(7) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega odstavka 17. člena tega pravilnika.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Pravilnik se za ukrepe, ki se izvajajo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 uporablja do 30. 6. 2023, za ukrepe, ki se izvajajo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 pa se uporablja do 31. 12. 2023.
Št. 007-0004/2015-6
Ribnica, dne 22. decembra 2020
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost