Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

44. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za dokapitalizacijo družbe Velika planina, d. o. o., stran 74.

  
Na podlagi 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 14. seji dne 23. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi proračunskega sklada za dokapitalizacijo družbe Velika planina, d. o. o. 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi Proračunski sklad za dokapitalizacijo družbe Velika planina, d. o. o. (v nadaljevanju: proračunski sklad).
Proračunski sklad je evidenčni račun v okviru proračuna Občine Kamnik, ki ga odpre Občina Kamnik z namenom ločenega zbiranja sredstev za dokapitalizacijo družbe Velika planina, d. o. o. (izgradnja nove sedežnice Šimnovec na Veliki planini).
2. člen 
Proračunski sklad se ustanovi za čas do realizacije izgradnje nove sedežnice Šimnovec na Veliki planini.
Odločitev o prenehanju proračunskega sklada sprejme Občinski svet Občine Kamnik s sklepom.
3. člen 
Viri sredstev so sredstva proračuna Občine Kamnik ter donacije iz domačih in tujih virov.
Viri sredstev, opredeljeni v tem členu odloka, so namenski in se lahko uporabljajo le za namene, določene v tem odloku.
4. člen 
Za upravljanje proračunskega sklada in izvrševanje njegovih nalog je pristojen župan.
5. člen 
V času zbiranja sredstev v proračunskem skladu se ne smejo prevzemati obveznosti v breme proračunskega sklada.
Izplačila iz proračunskega sklada se lahko izvajajo le v obliki vrnitve sredstev v proračun Občine Kamnik v obliki namenskega prihodka za dokapitalizacijo družbe Velika planina, d. o. o., ki se odraža na strani prihodkov proračuna, istočasno pa se na strani izdatkov proračuna oblikuje proračunska postavka najmanj v višini namenskega prihodka, na kateri bodo zagotovljena sredstva izključno za sofinanciranje izgradnje nove sedežnice Šimnovec na Veliki planini v obliki dokapitalizacije družbe Velika planina, d. o. o..
Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu tekočega leta se prenesejo v prihodnje leto.
6. člen 
Po prenehanju proračunskega sklada se neporabljena finančna sredstva vrnejo v proračun Občine Kamnik.
7. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2020
Kamnik, dne 23. decembra 2020
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost