Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

22. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, stran 20.

  
Na podlagi prvega odstavka 1.b člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 3/17 in 18/18) se v 2. členu prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»‒ kmetijsko zemljišče v zaraščanju je zemljišče, ki je v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi prostora opredeljeno kot kmetijsko zemljišče in je v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: zakon o kmetijstvu), v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vpisano kot 1410 – zemljišče v zaraščanju, 1500 – drevesa in grmičevje ali 2000 – gozd, pri čemer z namenom izvajanja ukrepa odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih ni dovoljeno odstranjevati:
1. mejic (mejica je vsaj deset metrov dolga in pri krošnji največ 20 metrov široka strnjena in samostojna linija lesne vegetacije vrst drevja oziroma grmičevja),
2. dreves in grmičevja na priobalnih zemljiščih v skladu s 65. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20),
3. skupin dreves in grmičevja, ki so manjše od 0,25 ha in predstavljajo otoke, obdane s kmetijskimi zemljišči, ki spadajo v skupine njive in vrtovi, trajni nasadi in trajni travniki,
4. naravnih vrednot iz priloge 1 Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19);«.
V tretji alineji se besedilo »(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU)« nadomesti z besedilom »(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU)«.
2. člen 
V 5. členu se 6. točka in 7. točka spremenita tako, da se glasita:
»6. priložiti seznam zemljiških parcel za posamezni GERK, ki je vrisan v Register kmetijskih gospodarstev kot GERK 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja, na katerem zaraščanje še ni bilo odpravljeno;
7. pri odpravi zaraščanja na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih priložiti predpisana soglasja in dovoljenja pristojnih organov, v primerih, ko pragovi za izdajo naravovarstvenega soglasja niso preseženi, pa mnenje organa, pristojnega za varstvo narave.«.
V 14. točki se besedilo »Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17)« nadomesti z besedilom »zakona o kmetijstvu«.
3. člen 
V 8. členu se 2. in 3. točka črtata.
Dosedanja 4. točka postane 2. točka.
4. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku številka »3000« nadomesti s številko »5.000«.
5. člen 
V 12. členu se v drugem odstavku besedilo »Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17)« nadomesti z besedilom »zakona o kmetijstvu«.
6. člen 
V 13. členu se v prvem in trinajstem odstavku besedilo »Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17)« nadomesti z besedilom »zakona o kmetijstvu«.
Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Za upravičenca oziroma enotno podjetje mora agencija predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de minimis v katerem koli obdobju treh proračunskih let in pomoč po tej uredbi ne presežeta skupnega zneska pomoči de minimis iz drugega odstavka 3. člena Uredbe 1408/2013/EU.«.
7. člen 
V 14. členu se v drugem odstavku besedilo »Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17)« nadomesti z besedilom »zakona o kmetijstvu«.
8. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku besedilo »Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17)« nadomesti z besedilom »zakona o kmetijstvu«.
9. člen 
V 16. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Če upravičenec predloži lažne podatke ali če podatkov, pomembnih za odločitev, zaradi malomarnosti ne razkrije, se mu v skladu s prvim odstavkom 41.a člena zakona o kmetijstvu vloga oziroma zahtevek zavrne.
(3) Če upravičenec stori kršitev, zaradi katere je onemogočeno doseganje ciljev ukrepa, kot na primer uporabi sredstva v nasprotju z namenom, za katerega so bila dodeljena in, razen v primeru višje sile, nedokončanja projekta, se v skladu z drugim odstavkom 41.a člena zakona o kmetijstvu zahteva vračilo dodeljenih sredstev.«.
V šestem odstavku se besedilo »v skladu s 1., 2. ali 3. točko 8. člena te uredbe še najmanj naslednjih deset let po izplačilu sredstev« nadomesti z besedilom »v skladu s 1. točko 8. člena te uredbe«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena je v skladu s tretjim odstavkom 41.a člena zakona o kmetijstvu upravičenec izključen iz prejemanja podpore v okviru tega ukrepa za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 3/17 in 18/18), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 3/17 in 18/18).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 00715-33/2020
Ljubljana, dne 7. januarja 2021
EVA 2020-2330-0076
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost