Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

47. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik, stran 76.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 14. seji dne 23. 12. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 86/02, 16/04, 26/10, 22/11, 99/12, 48/14, 13/16, 83/16, 26/17, 33/18, 25/19 in 93/20), (v nadaljevanju pravilnik), se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Ukrepi za pospeševanje razvoja malega gospodarstva oziroma oblike pomoči so: subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje kreditov, pospeševanje zaposlovanja, pospeševanje svetovanja podjetnikom, pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah, sofinanciranje zaščite patentov in licenc, subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru, sofinanciranje promocije (ponudnikov) namestitvenih kapacitet ter sofinanciranje razvoja turističnih podjetniških idej.«
2. člen 
V pravilniku se 5.a člen spremeni tako, da se glasi:
»Pomoč za razvoj lahko pridobijo samostojni podjetniki, mikro, majhna in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP):
– s sedežem in krajem investicije na območju Občine Kamnik,
– ki imajo sedež izven Občine Kamnik in investirajo na območju Občine Kamnik.
V okviru pravil o državni pomoči se za podjetje šteje kateri koli subjekt, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njegov pravni status ali pravnoorganizacijsko obliko.
Za ugotavljanje velikosti posamezne gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči.
V kategorijo MSP se prištevajo:
– Mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Enako velja za mikro enotno podjetje.
– Malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. Enako velja za enotno malo podjetje.
– Srednje podjetje je podjetje, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. Enako velja za enotno srednje podjetje.
Kriteriji za opredelitev velikosti podjetij po tem pravilniku se spreminjajo v skladu z določili EU.
»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Kriteriji za opredelitev enotnega podjetja po tem pravilniku se spreminjajo v skladu z določili EU.«
3. člen 
V pravilniku se 22.a člen spremeni tako, da se glasi:
»Pomoč se lahko dodeli podjetju, ki ima v najemu poslovne prostore, ki se nahajajo znotraj širšega območja starega mestnega jedra v skladu z veljavnim Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnika za kulturni in zgodovinski spomenik.
Predmet sofinanciranja je subvencija najemnine v obdobju od zaključka zadnjega razpisa do zaključka odprtega razpisa.
Pomoč se lahko dodeli v višini do 50 % upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški so stroški najemnine za poslovni prostor.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči znaša 2.500 EUR na posamično vlogo za subvencijo najemnine na leto.
Do pomoči za ukrep sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov niso upravičeni najemniki, ki opravljajo naslednje dejavnosti po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
– kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo;
– rudarstvo;
– oskrba z električno energijo, plinom in paro;
– oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja;
– gradbeništvo;
– trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil;
– gostinstvo;
– dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti;
– dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo.
Podrobnejši pogoji in merila za dodeljevanje pomoči za ta ukrep se določijo v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji.«
4. člen 
V pravilniku se za 22.b členom doda novo poglavje št. 8 in nov 22.c člen, ki se glasi:
»8. Sofinanciranje razvoja turističnih podjetniških idej«
22.c člen 
Podlago pomoči za sofinanciranje razvoja turističnih podjetniških idej predstavlja Strategija razvoja in trženja turizma v Občini Kamnik za obdobje 2016–2025 (v nadaljevanju: strategija).
Predmet sofinanciranja so aktivnosti povezane z razvojem turistično podjetniških idej v skladu s strategijo.
Podrobnejši pogoji in merila za dodeljevanje pomoči za ta ukrep se določijo v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji.«
5. člen 
V pravilniku se 24. člen spremeni tako, da se glasi:
»Javni razpis mora vsebovati:
– določbo tega pravilnika, na osnovi katere župan sprejme sklep;
– namene, za katere se dodeljuje pomoč za razvoj po javnem razpisu;
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati in podrobnejša merila za ocenjevanje vlog, kjer je to predvideno z ukrepom;
– rok za prijavo na javni razpis, ki ne sme biti krajši od 30 dni od dneva objave in naslov, na katerega se vložijo prijave;
– pogoje, pod katerimi se pomoč za razvoj dodeljuje;
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k zahtevku;
– rok, v katerem bo sprejet sklep o dodelitvi pomoči za razvoj.«
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-1/2019
Kamnik, dne 23. decembra 2020
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost