Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

61. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 105.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 245. člena Zakona o urejanju prostora, ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 13. redni seji dne 16. 12. 2020 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
I. 
Nepremičnine – parcele 442/3, 446/3, 446/4, vse katastrska občina 2169 Kranjska Gora, last Občine Kranjska Gora, predstavljajo del odseka občinske ceste, ki je opredeljen v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 108/20) kot JP (javna pot) 689552, zato navedene nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra.
II. 
Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa, pri katerih je vpisana kot imetnik lastninske pravice Občina Kranjska Gora, se vpiše še zaznamba grajeno javno dobro.
III. 
Ta sklep začne veljati dan po objavi.
Št. 47805-4/2019-4
Kranjska Gora, dne 16. decembra 2020
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost