Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

45. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik, stran 75.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1-UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl.US: U-I-88/10-11, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 17. in 68. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19), 2. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 91/07, 52/11, 79/11 in 52/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 14. seji dne 23. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik 
1. člen 
V Odloku o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 44/16 in 70/17) se v 3. členu besedilo drugega stavka spremeni tako, da se glasi: »Izvajalec javne službe je JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d. o. o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe)«.
2. člen 
V 8. členu se besedilo sedme alineje spremeni tako, da se glasi:
»– zajemati plin iz obdelave odpadkov in odlagališčni plin ter ju predelovati,«.
3. člen 
V 11. členu se besedilo drugega stavka v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi: »Obračunsko obdobje znaša eno leto.«.
4. člen 
Izračunane predračunske cene iz Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019–2021 se upoštevajo kot predračunske cene za leto 2019 in za leto 2020.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-97/2007-3/8
Kamnik, dne 23. decembra 2020
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost