Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

457. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)
458. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L)
459. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1G)
460. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

512. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2018

MINISTRSTVA

461. Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni
513. Pravilnik o določitvi cen storitev javne službe kmetijskega svetovanja, ki so za uporabnike plačljive

BANKA SLOVENIJE

462. Sklep o uporabi Smernic o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital
463. Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja ter za pridobitev kvalificiranega deleža v plačilni instituciji ali družbi za izdajo elektronskega denarja
464. Sklep o kapitalu plačilne institucije, družbe za izdajo elektronskega denarja in klirinške družbe
465. Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za upravljanje plačilnega sistema kot klirinška družba
466. Sklep o plačilnih sistemih in upravljavcih plačilnih sistemov
467. Sklep o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih
468. Sklep o značilnostih osnovnega plačilnega računa in načinu izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa
469. Sklep o uporabi Smernic o varnostnih ukrepih za operativna in varnostna tveganja pri plačilnih storitvah na podlagi Direktive (EU) 2015/2366 (PSD2)
470. Sklep o uporabi Smernic o poročanju o večjih incidentih v skladu z Direktivo (EU) 2015/2366 (PSD2)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

514. Sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2018

OBČINE

Braslovče

471. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče in Prostorskega reda Občine Braslovče

Brežice

472. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2018

Celje

473. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda »DESETKA CELJE« v plačni razred
474. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Celje v plačni razred
475. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport v plačni razred
476. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče v plačni razred

Gorenja vas-Poljane

477. Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Gorenja vas - Poljane
478. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
479. Pravilnik o spremembi Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas - Poljane

Kamnik

480. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2018
481. Odlok o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik
482. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
483. Sklep o opustitvi javnega dobra

Kanal ob Soči

484. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in dodatnih znižanjih plačil v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči

Križevci

485. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2018

Ljubljana

486. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Rogaška Slatina

487. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del območja CZ z okolico (ZD5) v Rogaški Slatini
488. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini
489. Pravilnik o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Rogaška Slatina
490. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča mesta Rogaška Slatina
491. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Rogatec

492. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2018

Sevnica

493. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2018
494. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica
495. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
496. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica
497. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica
506. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (SD OLN 1)

Sežana

498. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana
499. Pravilnik o zagotavljanju brezplačnega prevoza otrok s posebnimi potrebami
500. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dovolilnicah za vožnjo vozil na območjih Občine Sežana
501. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja KŽ-05
502. Sklep o začetku priprave OPPN za južno obvoznico mesta Sežana
503. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o vzpostavitvi območij kratkotrajnega parkiranja

Slovenj Gradec

504. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Straža

505. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2018

Šentrupert

507. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Šentrupert za kulturne spomenike lokalnega pomena
508. Pravilnik o sofinanciranju programov humanitarnih in mladinskih dejavnosti v Občini Šentrupert

Trebnje

509. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 – rebalans I

Tržič

510. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Tržič
511. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (sprememba št. 4)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti