Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

498. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana, stran 1786.

  
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep Vlade RS, številka 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 15. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) Ta odlok določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in delitev sredstev, namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Sežana (v nadaljevanju: odlok), v okviru letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ).
(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu Občine Sežana.
2. člen 
(uporaba kratic) 
Kratice, uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:
IN NPŠ – izvedbeni načrt nacionalnega programa športa
JR – javni razpis
LPŠ – letni program športa
NPŠ – nacionalni program športa
NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza
OKS-ZŠZ – Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez
ŠZS – Športna zveza Sežana
Zavod ŠTIP – Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
SR, MR, PR, DR, MLR – svetovni, mednarodni, perspektivni, državni in mladinski razred
RS – Republika Slovenija
3. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in IN NPŠ in se uresničujejo tako, da se:
– zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na lokalni ravni,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh področjih športa,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
4. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Izvajalci LPŠ po tem odloku so:
– športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji in imajo sedež v Občini Sežana,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Občini Sežana,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo LPŠ.
5. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
Izvajalci LPŠ po tem odloku imajo pravico do sofinanciranja, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Sežana,
– da so registrirani v Občini Sežana in izvajajo športne programe najmanj eno leto na dan objave javnega razpisa, oziroma vsaj tri leta, v primeru novoustanovljenega društva, ki bi izvajal že obstoječo športno panogo v lokalnem okolju,
– da imajo za prijavljene dejavnosti zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražene in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
– da imajo za prijavljene dejavnosti izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in odhodki za izvedbo dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini za tekoče leto,
– da ima društvo pravočasne in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Sežana in Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
6. člen 
(opredelitev področij športa) 
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko financirajo naslednja področja športa:
1. Športni programi
1.1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Temeljni namen športne vadbe v obdobju otroštva in mladostništva je omogočiti, da postane otrok oziroma mladostnik gibalno kompetentna oziroma gibalno izobražena osebnost. Njene značilnosti so ustrezna gibalna učinkovitost, osvajanje spretnosti in znanj, ki posamezniku omogočajo sodelovanje v različnih športnih dejavnostih, redna gibalna oziroma športna dejavnost in razumevanje vloge gibanja ter športa in njunih vplivov na oblikovanje zdravega življenjskega sloga. Sem spada širok spekter športnih dejavnosti, od obšolskih športnih programov namenjenih vsem otrokom in mladini, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez in jih ponujajo razna društva.
1.2 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Gre za programe, kjer se glede na interes lahko vključujejo otroci in mladina s posebnimi potrebami. Mednje uvrščamo otroke in mlade, ki zaradi prirojenih ali pridobljenih okvar in oviranosti, ki jo pogojujejo oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo sami delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega okolja, v katerem živijo, zato potrebujejo prilagojeno izvajanje gibalnih programov z dodatno strokovno pomočjo. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami je namenjena predvsem ustrezni skrbi za vključevanje teh mladih ljudi v vsakdanje življenje in predstavlja logično nadaljevanje njihovega rednega šolskega športnega udejstvovanja.
1.3 Obštudijske športne dejavnosti
Gre za različne oblike športnih dejavnosti študentov na območju Občine Sežana, da se s tem posodobi in poveča kakovost ter privlačnost cenovno dostopnih obštudijskih športnih dejavnosti.
1.4 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Gre za športne programe, ki jih izvajajo športna društva ter nacionalne panožne športne zveze in so namenjeni sistematični pripravi na tekmovanja. S tem se skuša omogočiti kakovostno športno vzgojo otrok in mladine v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez. V skladu z 32. členom Zakona o športu so registrirani športniki tisti, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih in so stari najmanj 12 let.
1.5 Kakovostni šport
Gre za programe priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, tekmujejo pa v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih.
1.6 Vrhunski šport
Gre za programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v doseganje vrhunskih športnih dosežkov na mednarodni ravni, da se s tem poveča konkurenčnost programov vrhunskega športa.
1.7 Šport invalidov
Gre za vse pojavne oblike športa, s katerimi se ukvarjajo invalidi izven šolskega sistema. Namen je vzpodbuditi povezovanje športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev na lokalni ravni za izpeljavo športnih programov za invalide, dvig konkurenčnosti vrhunskega športa invalidov, zagotavljanje statusnih pravic vrhunskih športnikov invalidov, vzpostavitev modela vključevanja invalidov v šport v vzgojno-izobraževalnem sistemu in vzpodbujanje povezovanja med posameznimi panožnimi športnimi zvezami.
1.8 Šport starejših
Gre za športno-rekreativno gibalno dejavnost oseb, starejših od 65 let.
2. Športni objekti in površine za šport v naravi
Javni športni objekti in površine za šport v naravi so športni objekti in površine za šport v naravi, ki so v lasti Republike Slovenije ali v lasti lokalnih skupnosti.
3. Razvojne dejavnosti v športu
3.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
Programi izobraževanja, tako univerzitetni kot tudi visokošolski, so v domeni izobraževalnega sistema. Usposabljanje strokovnih kadrov obsega programe, kjer se različno izobraženi kadri usposobijo na področju posameznih športnih panog, kar jim omogoča delo v športu. Izpopolnjevanje obsega programe za kadre, ki so že izobraženi in usposobljeni za delo v športu, vendar želijo na področju svojega dela dodatno nadgraditi svoje znanje.
4. Organiziranost v športu
Področje obsega delovanje društev, klubov in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zaradi ohranjanja osnovne organizacijske infrastrukture športa predstavlja javni interes, zato je pomemben segment LPŠ.
4.1 Delovanje športnih društev in zvez
Delovanje športnih društev je pomemben segment športa, zato je v javnem interesu, da se z LPŠ zagotavljajo sredstva za njihovo osnovno delovanje.
5. Športne prireditve in promocija športa
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne kulture.
5.1 Športne prireditve
Sem prištevamo organizacijo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne prireditve in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva.
5.2 Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu
Predstavljajo občinske športno promocijske prireditve za podelitev najvišjih priznanj na področju športa na lokalnem nivoju.
6. Družbena in okoljska odgovornost v športu
Ključno pri družbeni in okoljski odgovornosti v športu je športno obnašanje vseh udeležencev v športu. Osrednja izziva okoljske in družbene odgovornosti sta zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje in povečevanje koristnih družbenih učinkov.
7. člen 
(LPŠ) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, ki so v tekočem koledarskem letu opredeljena kot javni interes Občine Sežana. LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave, v postopku priprave pa sodelujejo tudi predstavniki ŠZS.
(2) Glede na razvojne plane, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva in razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– obseg in vrsto dejavnosti,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij športa,
– morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPŠ.
(3) LPŠ občinska uprava skupaj z mnenjem Športne zveze Sežana, posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Sežana.
III. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV 
8. člen 
(komisija za izvedbo JR) 
(1) Komisijo, ki vodi postopek JR, s sklepom imenuje župan.
(2) Komisija je sestavljena iz petih članov (predsednik, podpredsednik, en predstavnik strokovnega sveta Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana ter dva predstavnika Športne zveze Sežana).
(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik.
(4) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti oziroma če je predsednik ali katerikoli član komisije sorodstveno ali osebno povezan se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisniku.
(5) Naloge komisije so:
– priprava predloga meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje LPŠ v Občini Sežana (v nadaljevanju: merila), ki so potrebna za ocenjevanje vlog,
– pregled in priprava predloga vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled in strokovna ocena vlog na podlagi pogojev, meril in kriterijev navedenih v JR oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem odloku,
– priprava, pregled in potrditev predloga izbire in višine sofinanciranja programov izvajalcev LPŠ.
(6) Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja javni uslužbenec v občinski upravi.
9. člen 
(JR) 
(1) Besedilo JR, razpisno dokumentacijo, datum objave JR in razpisni rok določi na predlog občinske uprave in komisije župan s sklepom. Javni razpis mora biti objavljen na spletni strani izvajalca razpisa in v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) JR mora vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca razpisa, ki dodeljuje sredstva,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Poleg navedenega so lahko objavljeni tudi drugi podatki, če so potrebni, glede na vrsto predmeta javnega razpisa.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse podatke, ki omogočajo izdelavo popolne vloge za dodelitev sredstev, in sicer:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– merila za vrednotenje LPŠ,
– informacijo o dostopnosti do odloka o postopku in merilih,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
10. člen 
(postopek izvedbe JR) 
(1) Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Rok se določi z javnim razpisom in ne sme biti krajši od 14-ih dni, mora pa biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR.
(2) Odpirajo se samo v roku posredovane vloge, v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, ki mora biti označen z ''NE ODPIRAJ – prijava na javni razpis za sofinanciranje programov športa'', in sicer po vrstnem redu prispetja.
(3) Komisija na odpiranju ugotavlja popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
(4) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ni javno.
(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma nazive vlagateljev (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu odpiranja vlog,
– ugotovitve o popolnosti vlog (glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti),
– navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge,
– zapisnik mora biti podpisan s strani predsednika komisije.
11. člen 
(dopolnitev vlog) 
(1) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov, da jih dopolnijo v roku 8 dni od prejetega obvestila.
(2) V kolikor vloga v navedenem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
12. člen 
(prepozno prispele vloge in vloge neupravičenih oseb) 
(1) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec razpisa s sklepom zavrže. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
(2) Nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene pošiljateljem.
13. člen 
(odločba o izbiri) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog tako, da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in višine sofinanciranja programov izvajalcev letnega programa športa.
(2) Komisija predlog izbire in višine sofinanciranja programov izvajalcev letnega programa športa predloži direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki na podlagi predloga komisije, izda odločbo o številu točk in višini sredstev, ki jih je prejel posamezni izvajalec.
(3) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
(4) Izvajalec razpisa vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
(5) Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
14. člen 
(pritožbeni postopek) 
(1) Zoper odločbo je možno vložiti pritožbo na župana občine Sežana v roku 8 dni od prejema odločbe.
(2) Predmet pritožbe ne morejo biti merila in kriteriji za vrednotenje področij športa.
(3) O pritožbi odloči župan. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti tudi komisijo za izvedbo JR.
(4) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije.
(5) Vloženi ugovor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
15. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– vsebino in obseg dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja športnih programov,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
16. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava in Zavod ŠTIP. Za spremljanje izvajanja programov športa, pa lahko župan posebej pooblasti predstavnika Zavoda ŠTIP.
17. člen 
(športnik) 
(1) Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ in ima s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.
(2) Športnik je tudi posameznik mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let.
18. člen 
(strokovno delo v športu) 
(1) Strokovno delo predstavlja delo na področju športnih programov iz odloka in obsega načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe. Strokovno delo v športu je tudi individualno poučevanje v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem.
(2) Strokovno delo v športu opravlja strokovni delavec, ki:
– ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost in
– je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.
(3) Strokovno izobražen delavec je tisti, ki ima izobrazbo pridobljeno po javnoveljavnem višješolskem študijskem programu ali javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje ustrezne smeri, oziroma izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje, ki daje kompetence na področju športa v skladu z merili, ki jih določi minister. Strokovno izobražen delavec lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe.
(4) Strokovno usposobljen delavec je tisti, ki je star najmanj 18 let, ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo in strokovno usposobljenost prve ali druge stopnje za športno treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javnoveljavnih programih usposabljanja v skladu s tem zakonom.
19. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
(1) Obvezni programi šolske športne vzgoje imajo prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi izvajalci LPŠ.
(2) Športna društva in njihove zveze ter zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.
IV. MERILA 
20. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Merila pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa in izbor dejavnosti na vseh področjih športa so sestavni del razpisne dokumentacije, ki jih na predlog komisije iz drugega odstavka 8. člena tega odloka vsako leto določi župan s sklepom.
(2) Prijave na razpis se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
V. PREHODNI DOLOČBI 
21. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/09, 22/11 in 8/12.
22. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2018-5
Sežana, dne 15. februarja 2018
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti