Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

500. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dovolilnicah za vožnjo vozil na območjih Občine Sežana, stran 1790.

  
Na podlagi 44. člena Odloka o občinskih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 51/12) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 15. 2. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dovolilnicah za vožnjo vozil na območjih Občine Sežana 
1. člen 
V Pravilniku o dovolilnicah za vožnjo vozil na območjih Občine Sežana (Uradni list RS, št. 32/14) se v 1. členu označi prvi odstavek z (1) ter doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta pravilnik velja tudi za medobčinske ceste, ki segajo na območje dveh občin in za katere je med občinama dogovorjena prepoved prometa za vsa motorna vozila in dovoljena vožnja z izdano dovolilnico.«
2. člen 
V 3. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Postopek izdaje dovolilnic za vožnjo vozil po medobčinskih cestah vodi občinska uprava tiste občine, ki prejme vlogo za izdajo dovolilnice, pri čemer mora o tem seznaniti tudi sosednjo občino.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
»Dovolilnica je dokument, ki izjemoma dovoljuje vožnjo za območju Občine Sežana in na medobčinskih cestah, za katere se s prometno signalizacijo zahteva izdaja dovolilnic (v nadaljevanju: dovoljeno območje).«
V drugem odstavku se tretji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Na dovolilnico z grbom in žigom Občine Sežana in na skupno medobčinsko dovolilnico z grboma Občine Sežana in sosednje občine ter žigom Občine Sežana, kot izdajateljice dovolilnice, se vpiše številka izdane odločbe, vrsta vozila, območje, za katerega se dovolilnica izda, ter trajanje dovolilnice.«
V tretjem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Skupna medobčinska dovolilnica je sestavni del in priloga tega pravilnika.«
Dosedanji drugi stavek postane tretji stavek.
4. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Vlagatelj plača upravno takso občini, pri kateri vloži vlogo za pridobitev dovolilnice.«
V drugem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Vlagatelj mora plačati pridobitev skupne medobčinske dovolilnice le v primeru, da je določena višina plačila za pridobitev dovolilnice na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Sežana in občinskega sveta sosednje občine.«
5. člen 
V 8. členu se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»V primeru izdaje skupne medobčinske dovolilnice, mora občina izdajateljica dovolilnice o tem obvestiti sosednjo občino. V tem primeru vodita evidenco izdanih skupnih medobčinskih dovolilnic obe občinski upravi.«
6. člen 
V drugem odstavku 9. člena se na koncu besedila doda stavek, ki se glasi:
»V primeru odtujitve ali izgube skupne medobčinske dovolilnice, mora o tem občina, pri kateri je upravičenec vložil prijavo, obvestiti sosednjo občino. V tem primeru se upravičencu lahko izda novo dovolilnico, vendar le po predhodnem dogovoru med obema občinama.«
7. člen 
V 11. členu se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»V primeru zlorabe in nepravilne uporabe dovolilnice, le-to zaseže medobčinski inšpektorat in redarstvo in jo skupaj z obvestilom o ugotovitvah posreduje občinski upravi izdajateljici dovolilnice.«
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2018-10
Sežana, dne 15. februarja 2018
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost