Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

484. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in dodatnih znižanjih plačil v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči, stran 1740.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 s spremembami), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 s spremembami) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 23. redni seji dne 1. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje in dodatnih znižanjih plačil v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči 
1. člen 
(Cena programa) 
V javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči se za posamezne programe vrtcev določijo cene, ki so osnova za plačilo staršev in znašajo mesečno na otroka (v €):
Dnevni program (do 9 ur)
Poldnevni program (do 6 ur)
I. STAROSTNO OBDOBJE – oddelki 1–3 let 
517,28
413,82
II. STAROSTNO OBDOBJE – oddelki 3–6 let
337,25
269,80
I. in II. STAROSTNO OBDOBJE – KOMBINIRANI
360,12
288,10
2. člen 
(Odbitek stroška živil v primeru otrokove odsotnosti)
V primerih odsotnosti otroka se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, če starši o otrokovi odsotnosti obvestijo vrtec najkasneje do 8.00 ure prvega dne odsotnosti.
Cena živil v celodnevnem programu je 2 €, pri čemer je skupna vrednost kosila in popoldanske malice 1,65 €.
Cena živil v poldnevnem programu je 1,65 €, pri čemer pripada kosilu 1,35 €.
Stroški živil se za starše odbijajo v deležu skladno z dohodkovnim razredom plačila staršev za programe vrtca za konkretnega otroka.
3. člen 
(Počitniška rezervacija) 
Starši otrok, za katere je Občina Kanal ob Soči po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti enkrat letno, v obdobju od 1. julija do 31. avgusta.
Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka za obdobje od najmanj 10-ih delovni dni, s poljubnim datumom prvega dne odsotnosti, do 2 mesecev, s prvim dnem odsotnosti 1. 7.
Počitniška odsotnost mora biti na ustreznem obrazcu vrtca najavljena do 15. junija tekočega leta oziroma izjemoma 15 dni pred počitniško rezervacijo z utemeljeno vlogo.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za prvega otroka, za katerega se plačilo staršev otroka ne sofinancira iz državnega proračuna.
Za rezervacijo starši plačajo 30 % od njihovega z odločbo določenega dohodkovnega razreda.
4. člen 
(Daljša odsotnost zaradi bolezni)
Starši otrok, za katere je Občina Kanal ob Soči po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo dodatno znižanje plačila za prvega otroka v primeru daljše opravičene odsotnosti otroka, in sicer več kot 15 zaporednih obračunskih dni iz zdravstvenih razlogov. Za dneve odsotnosti iz zdravstvenih razlogov plačajo 50 % od njihovega dohodkovnega razreda.
Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajo najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti na Občino Kanal ob Soči.
5. člen 
(Bodoči prvošolci)
Staršem šoloobveznih otrok – bodočih prvošolcev, za katere je Občina Kanal ob Soči po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, se omogoči izpis iz vrtca s 1. 7. ali 1. 8. v tekočem letu.
6. člen 
(Upravičenost do posebnih ugodnosti po tem pravilniku)
Dodatna znižanja plačila in rezervacije iz 3., 4. in 5. člena tega sklepa veljajo samo za otroke, ki so vključeni v vrtce na območju Občine Kanal ob Soči, in ima otrok ter vsaj eden izmed staršev stalno prebivališče v občini.
Poravnane morajo biti tudi vse finančne obveznosti do vrtca.
7. člen 
(Vpis in izpis ter sprememba programa)
Starši otroka vpišejo v vrtec praviloma s pričetkom šolskega leta.
Vpis je mogoč tudi kasneje, vendar le do zapolnitve razpoložljivih mest. V primeru vpisa sredi meseca se plačilo staršev za mesec vpisa proporcionalno zmanjša glede na v pogodbi določen datum prihoda otroka v vrtec.
Sprememba programa je mogoča s prvim dnem v mesecu, v obdobju med julijem in avgustom pa sprememba programa ni možna.
Izpis iz vrtca je mogoč le z zadnjim dnem v mesecu.
8. člen 
(Plačilo akontacije ob vpisu)
Starši, ki so vpisali otroka v vrtec za naslednje šolsko leto, morajo poravnati akontacijo v višini 50 €. Na osnovi prejetega plačila bo staršem posredovana pogodba. S podpisom pogodbe je otroku zagotovljeno mesto v vrtcu.
Akontacijo bo vrtec poračunal po prvem mesecu obiskovanja programa.
V kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na dan, ki je določen v pogodbi,ali otroka ne izpišejo najkasneje 60 dni pred dogovorjenim dnevom prihoda v vrtec, dano akontacijo izgubijo.
9. člen 
(Nepravočasen prevzem otroka v vrtcu)
V kolikor starši pridejo iskat otroka v vrtec po končanem poslovnem času vrtca oziroma po poteku otrokovih 9-ih oziroma 6-ih ur bivanja v vrtcu, vrtec zaračuna zamudno uro v višini 8 €.
V kolikor staršev ni po otroka po 1 uri zamude in so nedosegljivi za dogovor o tem, komu otroka predati, vrtec kontaktira s CSD-jem oziroma policijo, s katerim se dogovori o prevzemu otroka.
10. člen 
(Kritje razlike med prispevkom staršev in ekonomsko ceno vrtca)
Občina Kanal ob Soči bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ekonomsko ceno vrtca.
11. člen 
(Veljavnost sklepa)
Ta sklep začne veljati takoj in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2018 dalje.
Z dnem pričetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev Občine Kanal ob Soči št. 9000-0010/2015-6 z dne 26. 11. 2015 (Uradni list RS, št. 93/15 z dne 7. 12. 2015).
Št. 9000-0001/2018-8
Kanal ob Soči, dne 1. februarja 2018
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti