Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

471. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče in Prostorskega reda Občine Braslovče, stran 1701.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 57/12, 109/12, 35/13, 76/14, 14/15, 61/17) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 15. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče in Prostorskega reda Občine Braslovče 
1. člen 
S tem sklepom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev;
– območje sprememb in dopolnitev, predmet načrtovanja in vrsto postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– roki za pripravo sprememb in dopolnitev in njegovih posameznih faz;
– državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti.
2. člen 
1. Ocena stanja, razlogi ter pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev SPRO in PRO
1.1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev SPRO in PRO
Občina Braslovče je ena redkih občin v Sloveniji, ki ima trenutno veljavne občinske prostorske akte, t.i. Strategijo prostorskega razvoja Občine Braslovče (SPRO) in Prostorskega reda Občine Braslovče (PRO), ki ju je februarja 2008 (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11), sprejela po Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02).
Občina je decembra 2012 pristopila k dvema postopkoma sprememb in dopolnitev prostorskih aktov. Prvim (urgentni) postopek Sprememb in dopolnitev PRO (US) se je nanašal na uskladitve z odločbo Ustavnega sodišča in se je zaključil februarja 2015 s sprejetjem Odloka o spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 8/15).
Drug postopek se je nanašal na celovite spremembe in dopolnitve SPRO in PRO, ki bi tako po vsebini kot obliki sledile določbam novega Zakona o prostorskem načrtovanju in drugih razvojnih potreb na območju občine. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev SPRO in PRO je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/13. S tem sklepom je bilo v 2. členu, točki 1.1. (Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev SPRO in PRO) določeno, da se Spremembe in dopolnitve SPRO in PRO izvedejo tako, da se pripravi enovit prostorski akt z vsebino, kot jo določa ZPNačrt za občinski prostorski načrt, SPRO postane njegov strateški del, PRO pa njegov izvedbeni del, celovita sprememba in dopolnitev SPRO in PRO pa poteka na način prilagoditve vsebine (besedila in kartografskega dela ter prilog in vseh tehničnih zahtev) novim vsebinam občinskega prostorskega načrta. Vendar je občina tekom postopka prejela mnenje MOP pod št. 35032-26/2015/2-1092-02 z dne 5. 10. 2015, v katerem je navedeno, da se sprejet SPRO sicer šteje za občinski strateški prostorski načrt in PRO za občinski prostorski načrt in se tudi spreminja in dopolnjuje po določbah Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt, vendar pa ZPNačrt skladno z mnenjem MOP ne predvideva možnosti, da bi se sprejeta SPRO in PRO v postopku sprememb in dopolnitev lahko preoblikovala oziroma preimenovala v občinski prostorski načrt (OPN). Lahko sicer smiselno prevzameta njegovo vsebino, nikakor pa ne tudi naziva. Zato takšna rešitev po mnenju MOP ni bila ustrezna, MOP je predlagal občini, da v kolikor želi namesto SPRO in PRO sprejeti in uveljaviti OPN po veljavni prostorski zakonodaji, da mora skladno z ZPNačrt voditi postopek priprave OPN, pri čemer se v prehodnih in končnih določbah predvidi način prenehanja veljavnosti SPRO in PRO. Tako se je postopek sprememb in dopolnitev SPRO in PRO začet na podlagi sklepa iz decembra 2012, spremenil in dopolnil tako, da je Občina Braslovče leta 2015 začela v celoti pripravljati enovit prostorski akt skladno z ZPNačrt, in sicer OPN. S tem namenom je bil decembra 2015 sprejet nov Sklep o začetku priprave OPN Občine Braslovče, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/16 in s katerim je bil prejšnji sklep z decembra 2012 razveljavljen. Tako zdaj Občina pripravlja OPN, ki je bil že v fazi javne razgrnitve do sredine decembra 2017, trenutno pa je v fazi priprave predloga OPN za pridobitev drugih mnenj NUP. Občina načrtuje, da bo predlog OPN poslala v 2. mnenja NUP v mesecu februarju 2018.
V postopku priprave OPN je občina vodila tudi pobudo za umestitev Lesno predelovalnega centra v Šmatevžu (LPC Gomilsko), in sicer še v fazi osnutka. Zaradi zahteve Ministrstva za zdravje oziroma NLZOH, da je zgolj zaradi te pobude potrebno izdelati okoljsko poročilo in pristopiti k načrtovanju priključka na avtocesto ter mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, področje kmetijstva, da pobuda LPC Gomilsko ni sprejemljiva, saj občina v kmetijsko namensko rabo ne vrača po kvaliteti in obsegu primerljivih površin, se je občina odločila, da bo iz nadaljnjega postopka priprave OPN pobudo izločila, ker želi OPN čim prej sprejeti, za LPC Gomilsko pa voditi ločen postopek umeščanja v prostor kot spremembo občinskih prostorskih aktov in v okviru katerega se okoljsko poročilo pripravi zgolj za namen presoje vplivov LPC Gomilsko na okolje.
Ob tem je bila v fazi priprave OPN za pobudo za umestitev LPC Gomilsko s strani nosilca, pristojnega za kmetijstvo, podana zahteva, da se z namenom nadomeščanja izgubljenih resursov kmetijskih zemljišč na območju občine zagotovijo nova kmetijska zemljišča primerljivih površin in ustrezne kvalitete. Zato se s temi spremembami in dopolnitvami SPRO in PRO tako določi tudi območje vzhodno od Šmatevža, kjer je predvidena krčitev gozdov in vzpostavitve zemljišč za namen kmetijske proizvodnje.
Ker razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev oziroma predvidena pobuda za LPC Gomilsko vpliva tako na vsebino strateških usmeritev občine in s tem na vsebino SPRO kot na vsebino PRO zaradi nadomestitve resursov kmetijskih zemljišč in s tem spremembo namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev, občina pristopa k spremembam in dopolnitvam SPRO in PRO.
1.2. Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev SPRO in PRO
Spremembe in dopolnitve SPRO in PRO se izvajajo na podlagi ZPNačrt ter podzakonskih predpisov, in sicer po postopku, ki ga določa ta zakon za spremembe in dopolnitve OPN. 97. člen ZPNačrt določa, da se SPRO, ki je bila sprejeta na podlagi ZUreP-1, šteje za OPN (strateški del) po ZPNačrt in se lahko spreminja in dopolnjuje po določbah ZPNačrt. Prav tako se v primeru, da je bil že sprejet PRO na podlagi ZUreP-1, ta šteje za OPN (izvedbeni del) po ZPNačrt in se tudi lahko spreminja in dopolnjuje po določbah ZPNačrt.
3. člen 
2. Območje sprememb in dopolnitev SPRO in PRO, predmet načrtovanja in vrsta postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo
2.1. Območje sprememb in dopolnitev SPRO in PRO
Okvirno območje sprememb in dopolnitev SPRO in PRO se nanaša na dve ureditvi, in sicer:
1. na umestitev LPC Gomilsko v severnem delu naselja Šmatevž v skupni površini cca 13,4 ha, t.j. na spremembo osnovne namenske rabe v območja proizvodnih dejavnosti (P) in podrobnejše namenske rabe v površine za proizvodnjo (PP) na območju proizvodnje, na spremembo osnovne namenske rabe v mešana območja (M) in podrobnejše namenske rabe v mešane površine (MP) na vmesnem območju med proizvodnjo in stanovanjskim naseljem ter na spremembo osnovne namenske rabe v območja prometne infrastrukture (P) in podrobnejše namenske rabe lokalne ceste (LC) na območju nove dovozne ceste
2. na območje nadomeščanja kmetijskih resursov kot krčitev gozda v kmetijske namene v skupni površini cca 16,3 ha, t.j. na spremembo osnovne namenske rabe v območja kmetijskih zemljišč (K) in podrobnejše namenske rabe v površine najboljših kmetijskih zemljišč (K1).
Območje sprememb in dopolnitev SPRO in PRO, ki se nanaša na 1. umestitev LPC Gomilsko, se nahaja:
1.1. na stavbnih zemljiščih z osnovno namensko rabo območja stanovanj (S) in s podrobnejšo namensko rabo splošne stanovanjske površine (SS) na parcelah št. 4/2 (del), 4/3, 4/4 (del), 4/5 (del), 10/3, 13/2, 13/3, 15/1, 15/2, 15/3 (del), 15/4 (del), 15/5 (del), 487/8 (del), k.o. Šmatevž (na površini cca 2,7 ha) ter na parcelah št. 17/2, 17/12, 17/15 (del), 17/16, 17/18, 17/22, 17/23, 17/24, 17/25, 17/26, 487/9 (del), k.o. Šmatevž (na površini cca 0,7 ha)
1.2. na stavbnih zemljiščih z osnovno namensko rabo posebna območja (B) in s podrobnejšo namensko rabo površine za turizem (BT) na parcelah št. 4/2 (del), 4/4 (del), 4/5 (del), 10/1, 10/4, 15/5 (del), k.o. Šmatevž (na površini cca 0,2 ha)
1.3. na kmetijskih zemljiščih s podrobnejšo namensko rabo površine najboljših kmetijskih zemljišč (K1) na parcelah št. 6/1 (del), 6/5 (del), 7/1, 8/1 (del), 10/2 (del), 15/4 (del), 17/9, 17/10, 17/27, 17/28, 17/29, 17/30 (del), 17/31, 17/32, 17/33, 17/34, 17/35, 17/37, 17/38, 17/39, 17/40 (del), 17/41, 208/8, 487/4, 487/7 (del), 500/2, 900, 901, k.o. Šmatevž (na površini cca 8,4 ha) in parcelah št. 17/4, 17/6, 17/8, 139, k.o. Šmatevž (na koridorju nove dovozne ceste, dolžina cca 2250 m)
1.4. na kmetijskih zemljiščih s podrobnejšo namensko rabo površine drugih kmetijskih zemljišč (K2) na parcelah št. 15/3 (del), 15/4 (del), 15/5 (del), 17/1 (del), 17/15 (del), 17/21 (del), 487/8 (del), 487/9 (del), 492/1 (del), k.o. Šmatevž (na površini cca 0,5 ha)
1.5. na gozdnih zemljiščih s podrobnejšo namensko gozd (G) na parceli št. 17/1 (del), 17/15 (del), 17/21 (del), 487/9 (del), k.o. Šmatevž (na površini cca 0,8 ha).
Območje sprememb in dopolnitev SPRO in PRO, ki se nanaša na 2. območje nadomeščanja kmetijskih resursov, se nahaja na gozdnih zemljiščih s podrobnejšo namensko gozd (G) na dele parcel št.:
– 204/1, 205/4, 205/5, 296, 305, k.o. Podvrh (na površini cca 1,2 ha)
– 105/54, 105/55, 105/57, 105/58, 105/62, 105/63, 105/64, 105/71, 105/72, 105/77, 105/78, 105/82, 105/83, 105/86, 105/89, 105/91, 205/1, 205/2, 205/3, 206, 207, 208, 209/1, 210, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 238, 243, 244, 249, 250, 255, 256, 262, 263, 269, 270, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 1445/6, 1453, k.o. Podvrh (na površini cca 7,3 ha)
– 105/91, 105/94, 105/95, 105/97, 105/98, 105/99, 105/100, 105/101, 105/102, 1445/4, 1445/6, k.o. Podvrh (na površini cca 1,6 ha)
– 192/2, 192/3, 192/4, 203, 204/1, 205/3, 205/4, 205/5, k.o. Podvrh (na površini cca 4,7 ha)
– 204/1, 205/3, 205/4, 205/5, 284, 294, 295, 296, 297, 305, k.o. Podvrh (na površini cca 1,5 ha).
Območje sprememb in dopolnitev SPRO in PRO je navedeno kot okvirno območje in se lahko tekom postopka spremeni, če tako zahteva kateri od nosilcev urejanja prostora ali ugotovitve okoljskega poročila ali podobno.
2.2. Predmet načrtovanja sprememb in dopolnitev SPRO in PRO
Investitor želi na območju Občine Braslovče, v delu naselja Šmatevž, vzpostaviti nov lesno predelovalni center, na območju nekdanjega lesno-predelovalnega obrata. Za ta namen je potrebna sprememba občinskih prostorskih aktov, in sicer sprememba namenske rabe zemljišč v industrijske dejavnosti. V naravi gre za območje z opuščeno lesno predelovalno industrijo, ki jo novi lastnik oživlja ob istočasni programski širitvi in oblikovanju sodobnega lesno predelovalnega centra. Namen investitorja je nadaljevanje proizvodnje – predelave lesa ob celoviti prenovi območja tako, da se z ustreznim prostorskim načrtovanjem zagotovijo pogoji za boljše funkcionalne, tehnične, prostorsko-oblikovalske, gospodarske, socialne in nenazadnje kulturne in bivalne razmere v in ob obravnavanem območju. V območju je predvideno nadaljevanje proizvodnje predelave lesa, dejavnosti, ki je na tej lokaciji že obstajala od 30-ih let prejšnjega stoletja, dograjena v osemdesetih in devetdesetih letih tega stoletja in za katero so bila pridobljena uporabna dovoljenja, vendar so obstoječi objekti dotrajani in so potrebni prenove. Predvidena je ureditev lesno predelovalnega centra z naslednjimi proizvodnimi / prostorskimi enotami: sprejemanje, lupljenje in sortiranje in odlaganje oziroma hlodovine pred žaganjem, žaganje, sortiranje in deponiranje žaganega lesa, sušenje lesa, izraba lesne mase za namene pridobivanja energije, proizvodnja montažnih hiš, stavbnega pohištva in fasadnih ovojev, proizvodnja konstrukcijskega lesa (lepljenci, lesni kompoziti) ter obnova in posodabljanje pripadajočih ureditev kot so cestna infrastruktura z manipulativnimi površinami, deponije, parkirišča, komunalna infrastruktura.
Zaradi potrebnega nadomeščanja izgubljenih kmetijskih resursov zaradi umestitve LPC Gomilsko se poleg tega spreminja namenska raba iz gozda v kmetijska zemljišča, in sicer z namenom njegove krčitve in vzpostavitve območja kmetijske pridelave vzhodno od naselja Šmatevž.
Poleg spremembe namenske rabe kot je zgoraj opisano, se spreminja tudi relevantna vsebina tekstualnega in kartografskega dela SPRO in PRO, med drugim tako, da se za obe območji (LPC Gomilsko in krčitev gozdov) določi posebna enota urejanja, za katero se določi ustrezen način urejanja s podrobnejšimi prostorskimi akti in/ali z ustreznimi prostorsko izvedbenimi pogoji.
2.3. Vrsta postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve SPRO in PRO izvedejo
Spremembe in dopolnitve SPRO in PRO se na podlagi 97. člena ZPNačrt izvedejo po postopku, kot je predviden za spremembe in dopolnitve OPN skladno z ZPNačrt.
Spremembe in dopolnitve SPRO in PRO se izvedejo tako, da:
– se posebnih smernic na podlagi 47. člena ZPNačrt ne pridobiva, ker so bila za območje LPC Gomilsko (območje 1 iz točke 2.1) v fazi postopka priprave OPN pridobljena mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora, od teh pa so bila mnenja vseh nosilcev, razen MKGP in MZ (NLZOH), pozitivna;
– se pridobijo prva in druga mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora za dve (ureditvi) območji iz 3. člena tega sklepa (točka 2.1),
– se spremenijo in dopolnijo zgolj posamezni izseki iz grafičnih načrtov kartografskega dela SPRO in PRO in posamezni deli besedila SPRO in PRO, in sicer za dve območji iz 3. člena tega sklepa (točka 2.1).
Celovita sprememba in dopolnitev SPRO in PRO na način prilagoditve vsebine (besedila in kartografskega dela ter prilog in vseh tehničnih zahtev) novim vsebinam OPN ni predmet teh sprememb in dopolnitev. Ta je predmet ločenega postopka.
4. člen 
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Vse potrebne strokovne podlage pridobi in financira investitor. Do sedaj so bili predhodno izdelan naslednji dokumenti, ki se jih lahko smiselno uporabi kot strokovno podlago v postopku sprememb in dopolnitve SPRO in PRO:
– Izdelava pedološke karte in karte bonitetnih vrednosti Občine Braslovče ter interpretacija pedoloških podatkov za potrebe pridobivanja bonitetnih ocen kmetijskih, gozdnih in drugih zemljišč v Občini Braslovče, št. PT1/2014 z datumom januar 2014, izdelovalca ProTellus d.o.o.;
– Elaborat posegov na kmetijska zemljišča v Občini Braslovče z dne 20. 10. 2016, izdelovalca ProTellus d.o.o.;
– Ocena primernosti spremembe namenske rabe gozdnih v kmetijska zemljišča na območju visokonapetostnega daljnovoda med Šmatevžem in Prekopo v Savinjski dolini, datum december 2017, izdelovalec ProTellus d.o.o.;
– Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja PA 16 – Šmatevž, lesno predelovalni center, pripravljen do faze predloga, št. projekta Ap412/2013-OPPN z datumom julij 2013, načrtovalca Arhena d.o.o.
5. člen 
4. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev SPRO in PRO in njegovih posameznih faz
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev SPRO in PRO in njegovih posameznih faz so podani glede na ZPNačrt, po katerem se bo vodil postopek. Roki so informativni in odvisni predvsem od sodelovanja s pristojnimi nosilci urejanja prostora.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega so roki in faze naslednji:
1. faza: sklep o začetku postopka, ki ga sprejme župan ter potrebne objave /februar 2018/
2. faza: priprava osnutka sprememb in dopolnitev SPRO in PRO /februar 2018/
3. faza: posredovanje osnutka sprememb in dopolnitev SPRO in PRO iz 2. faze te točke na ministrstvo, pristojno za prostor (v nadaljevanju: MOP) /februar 2018; MOP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo dostopno na svetovnem spletu/
4. faza: občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo prvo mnenje k načrtovanim ureditvam v osnutku sprememb in dopolnitev SPRO in PRO /marec 2018; rok za prvo mnenje je 30 dni; v roku 21 dni ministrstvo, pristojno za varstvo okolja tudi sporoči, ali je potrebno izvesti celoviti presojo vplivov na okolje/
5. faza: morebitno usklajevanje z nosilci in priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev SPRO in PRO /15 dni od pridobitve vseh mnenj iz 4. faze oziroma od datuma zadnje uskladitve z nosilci/
6. faza: izdelava okoljskega poročila (OP) in pridobitev mnenja o njegovi ustreznosti
7. faza: javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev SPRO in PRO ter OP, priprava stališč do pripomb in predlogov, pisno seznanjanje lastnikov s stališči Občine /objava javne razgrnitve 7 dni pred začetkom, trajanje javne razgrnitve 30 dni, priprava in sprejem stališč do pripomb in predlogov po končani javni razgrnitvi/
8. faza: priprava predloga sprememb in dopolnitev SPRO in PRO /15 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov iz 7. faze/
9. faza: posredovanje predloga sprememb in dopolnitev SPRO in PRO iz 8. faze te točke na MOP /MOP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo dostopno na svetovnem spletu/
10. faza: Občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo drugo mnenje k načrtovanim ureditvam v predlogu sprememb in dopolnitev SPRO in PRO /rok za drugo mnenje je 30 dni/
11. faza: uskladitev predloga sprememb in dopolnitev SPRO in PRO /15 dni od pridobitve vseh mnenj iz 10. faze/
12. faza: sprejem sprememb in dopolnitev SPRO in PRO na občinskem svetu, objava v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen 
5. Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti
5.1. Sodelovanje z nosilci v postopku priprave sprememb in dopolnitev SPRO in PRO
Občina Braslovče pripravi osnutek sprememb in dopolnitev SPRO in PRO na podlagi splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora skladno s 47. členom ZPNačrt.
Posebnih smernic iz 47. člena ZPNačrt Občina Braslovče ne pridobiva.
Državne in lokalne nosilce urejanja prostora pozove k predložitvi prvih mnenj k načrtovanim ureditvam v osnutku sprememb in dopolnitev SPRO in PRO (4. faza 4. točke tega sklepa) in k predložitvi drugih mnenj k načrtovanim ureditvam v predlogu sprememb in dopolnitev SPRO in PRO (10. faza 4. točke).
5.2. Državni nosilci urejanja prostora v postopku priprave sprememb in dopolnitev SPRO in PRO
Državni nosilci so naslednja ministrstva s svojimi zavodi in z drugimi organi v sestavi:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja za področje razvoja poselitve
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo za področje kmetijstva
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo in Zavod za gozdove Slovenije za področje gozdarstva, lovstva in ribištva
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode za področje upravljanja z vodami
– Zavod RS za varstvo narave za področje ohranjanja narave
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino za področje varstva kulturne dediščine
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet in DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest
– Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko za področje trajnostne mobilnosti
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet za področje pomorskega in zračnega prometa
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo za področje rudarstva
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo za področje energetike
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje za področje zaščite in reševanja
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko za področje obrambe
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja za področje vojnih in prikritih grobišč
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve za področje blagovnih rezerv
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje.
5.3. Lokalni nosilci urejanja prostora v postopku priprave sprememb in dopolnitev SPRO in PRO
Lokalni nosilci urejanja prostora so naslednji organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil:
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
– Pošta Slovenije d.o.o., PE Celje, Krekov trg 9, 3000 Celje
– Eles Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos električne energije d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje.
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v 5. točki, se njihova mnenja pridobijo v postopku.
7. člen 
Kot je navedeno v točki 1, vzporedno z začetkom tega postopka sprememb in dopolnitev SPRO in PRO že teče sprejem OPN (faza: predlog OPN).
V kolikor se spremembe in dopolnitve SPRO in PRO sprejmejo pred sprejemom OPN, se območje in vsebina sprememb in dopolnitev SPRO in PRO prevzame v OPN.
V kolikor pa se OPN sprejme pred zaključenim postopkom sprememb in dopolnitev SPRO in PRO, se postopek sprememb in dopolnitve SPRO in PRO ustavi, ne glede na fazo, v kateri se bo nahajal, saj se s sprejemom OPN skladno z ZPNačrt razveljavljajo SPRO in PRO ter vse spremembe in dopolnitve SPRO in PRO. V kolikor bo investitor kljub temu želel nadaljevati s postopkom umeščanja LPC Gomilsko, se celoten postopek ponovi kot spremembe in dopolnitve OPN v skladu z zakonom, ki bo takrat v veljavi.
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Braslovče objavi ta sklep tudi v svetovnem spletu (na spletnih strani občine: www.braslovce.si) in ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam: Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Šmartno ob Paki, Mozirje in Nazarje.
Št. 3504-1/2018-5
Braslovče, dne 15. februarja 2018
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti