Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

Ob-1421/18, Stran 531
Na podlagi 12. člena Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2007 in 4/2015) in Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 12/2016 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis 
za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Mestna občina Velenje
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2018.
Mestna občina Velenje bo sofinancirala naslednja področja mladinskega sektorja:
– avtonomijo mladih,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih,
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
Za mladinske projektne aktivnosti se štejejo vse dejavnosti, ki so namenjene mladim in se izvajajo kot projekti članic mladinskega sveta lokalne skupnosti ali posameznikov, ki se partnersko povezujejo s članicami mladinskega sveta lokalne skupnosti.
Članice mladinskega sveta lokalne skupnosti lahko prijavijo največ dva projekta.
Sofinancirajo se tudi mladinske dejavnosti posameznikov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki se partnersko povezujejo s članicami mladinskega sveta lokalne skupnosti (z izjemo članic z zamrznjenim članstvom). Članica mladinskega sveta lokalne skupnosti se lahko v tem primeru poveže v partnerstvo z največ dvema posameznikoma za projekt, katerega program ni soroden programom in projektom članice. Posamezna fizična oseba lahko prijavlja samo en projekt.
Mladinska projektna aktivnost je posamična aktivnost izvajalca – zaključen enkratni dogodek.
Mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta.
Projekti vzdrževanja in investicije v prostor ter oprema za mladinsko dejavnost niso predmet tega razpisa.
Projekti izrazito komercialne narave ne bodo sofinancirani.
Do sofinanciranja prav tako niso upravičeni prijavitelji, ki so bili v preteklem letu s katerimkoli projektom izbrani v postopku razpisa, projekta pa iz neupravičenega razloga niso realizirali.
II. Prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– organizacije članice Mladinskega sveta Velenje (z izjemo članic z zamrznjenim članstvom),
– posamezniki s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki se partnersko povezujejo z organizacijami članic Mladinskega sveta Velenje (z izjemo članic z zamrznjenim članstvom).
Informacija o organizacijah članic Mladinskega sveta Velenje je dosegljiva na spletni strani www.mladizaveleje.si.
III. Razpisni rok: razpis se prične 23. 2. 2018 in se zaključi 26. 3. 2018.
IV. Razpisna dokumentacija, način in rok oddaje prijav
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si in obsega:
a) besedilo razpisa,
b) prijavne obrazce,
c) pravilnik o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje.
Prijavitelji morajo prijave oddati do 26. 3. 2018.
V elektronski obliki prijavitelji prijavo oddajo na naslovu www.velenje.si, kontrolni obrazec oziroma izpis s podatki o prijavi pa v tiskani obliki lahko oddajo v zaprti ovojnici osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Velenje ali kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje (velja datum poštnega žiga).
Članice mladinskega sveta lokalne skupnosti lahko prijavijo največ dva projekta.
Posamezna fizična oseba lahko prijavlja samo en projekt.
Prijava mora biti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (www.velenje.si /Za občane / Javne objave in razpisi). Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o prijavi (kontrolni obrazec) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, mora biti poslan po pošti oziroma oddan osebno skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge (v kolikor so potrebna) morajo biti priložena v e-razpis v skenirani obliki.
Prijava, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu, izpis s podatki o vlogi pa ne bo poslan po pošti oziroma oddan osebno, ne bo upoštevana. Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, natančno in jasno.
Natisnjeni izpisi morajo biti poslani v zaprti ovojnici – velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– izjave, oddane preko e-razpisa;
– izpolnjeni obrazci v e-razpisu;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in oddane preko e-razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– prijava, poslana v roku in način, kot je določen v tem poglavju.
Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih obrazcih, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki ne bodo oddane pravočasno in ki jih ne bodo podale upravičene osebe, ne bodo obravnavane.
V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija za izvedbo postopkov javnih razpisov opravila 29. 3. 2018 ob 11. uri, v sejni sobi Urada za družbene dejavnosti, 4. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje. Odpiranju prijav sme prisostvovati vsak, ki kandidira na razpisu.
VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav: komisija bo za ocenjevanje prijav uporabila naslednja merila:
a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta,
b) predviden doseg projekta,
c) finančna konstrukcija projekta,
d) izvedba projekta,
e) predviden način izvedbe projekta in
f) partnerstva v projektu.
Merila za ocenjevanje in vrednotenje so sestavni del razpisne dokumentacije.
VII. Okvirna višina razpisanih sredstev: za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini 18.000 €.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018. Mestna občina Velenje bo po izvršljivosti odločb z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbe o sofinanciranju izbranega mladinskega projekta v letu 2018.
IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni po zaključku javnega razpisa.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan na tel. 03/89-61-678 (Darja Plaznik) oziroma po elektronski pošti darja.plaznik@velenje.si.
Mestna občina Velenje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti