Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

Št. 014-41/2017 Ob-1404/18, Stran 505
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 5. člena Uredbe o koncesiji za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu (Uradni list RS, št. 81/16) objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu
I. Naziv koncendenta: Vlada Republike Slovenije.
II. Naziv izvajalca javnega razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP).
III. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je postopek za izbor koncesionarja, ki bo izvajal javno službo svetovanja v ribištvu.
IV. Začetek in čas trajanja izvajanja javne službe: koncesija za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu se podeli za obdobje petih let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.
V. Pogoji za izbor koncesionarja
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje, določene v prvem odstavku 6. člena Uredbe o koncesiji za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu (Uradni list RS, št. 81/16; v nadaljnjem besedilu: uredba):
1. imeti mora ustrezno pravnoorganizacijsko obliko, ki mu omogoča nastopanje v pravnem prometu (gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali druga oseba javnega prava);
2. biti mora registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja;
3. ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
4. ob oddaji prijave na javni razpis ne sme imeti zapadlih obveznosti do države. Da koncesionar izpolnjuje obveznosti do države pomeni, da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti do države ne presega 50 eurov ali več;
5. na področju izvajanja javne službe mora zagotoviti opremljene prostore za izvajanje javne službe. Koncesionar izpolnjuje pogoj zagotavljanja opremljenosti prostorov, če razpolaga z najmanj enim funkcionalno opremljenim prostorom oziroma pisarno v območju občin: Ankaran, Izola, Koper ali Piran. Funkcionalni prostor mora biti opremljen z najmanj enim računalnikom z ustrezno programsko opremo za izvajanje dejavnosti (zbirka Microsoft Office) in s katerim se zagotavlja tudi spletna povezava;
6. imeti mora zaposlenega najmanj enega svetovalca, ki bo izvajal svetovanje, ali z njim sklenjeno pogodbo o sodelovanju;
7. svetovalec iz prejšnjega odstavka mora imeti najmanj petletne delovne izkušnje in najmanj dvoletne izkušnje v svetovanju na področju morskega gospodarskega ribolova ter izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, z znanjem slovenskega jezika in še najmanj enega od uradnih jezikov Evropske unije;
8. zagotavljati mora komunikacijo tudi v italijanskem jeziku;
9. zagotavljati mora varstvo osebnih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
VI. Merila za izbor koncesionarja: merila za izbor koncesionarja so določena v prvem odstavku 7. člena uredbe in se vrednotijo v skladu s prilogo uredbe.
VII. Dokumenti in dokazila, ki jih mora k prijavi na javni razpis priložiti vlagatelj
(1) Vlagatelj mora vlogi na javni razpis, ki sestoji iz prijavnega obrazca in prilog, priložiti na predpisanih obrazcih naslednje izjave in dokazila:
1. pisno izjavo, da je registriran za dejavnost svetovanja;
2. pisno izjavo, da zagotavlja računalniško opremo in organiziranost, ki omogoča dostop do spleta;
3. dokument, s katerim vlagatelj dokazuje razpolaganje s prostorom za izvajanje javne službe svetovanja z navedbo točnih lokacij v območju občin: Ankaran, Izola, Koper ali Piran (najemna pogodba v primeru najema, dokazovanje lastništva z izpiskom iz zemljiške knjige, ki ni starejši od enega meseca pred prijavo na ta javni razpis ipd.);
4. dokument, s katerim vlagatelj dokazuje, da ima zaposlenega najmanj enega svetovalca, ki bo izvajal svetovanje, ali z njim sklenjeno pogodbo o sodelovanju (npr. pogodba o zaposlitvi svetovalca ali pogodbo o sodelovanju);
5. pisno izjavo oseb, ki bodo izvajale svetovanje s področja ribištva, o dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj in pogoja delovnih izkušenj na področju svetovanja na področju morskega gospodarskega ribolova. V izjavi naj bodo navedeni tudi datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratek opis dela, ki ga je oseba opravljala pri tem delodajalcu;
6. kopije dokazil svetovalcev, ki so zaposleni pri vlagatelju oziroma s katerimi ima vlagatelj sklenjeno pogodbo o sodelovanju, o pridobljeni izobrazbi, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe (študijski program) ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
7. pisno izjavo oseb, ki bodo izvajale svetovanje s področja ribištva, o znanju slovenskega jezika in še najmanj enega od uradnih jezikov Evropske unije;
8. pisno izjavo, da zagotavlja komunikacijo v italijanskem jeziku;
9. pisno izjavo, da bo pri svojem delu zagotavljal varstvo osebnih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(2) V skladu s predpisi, ki urejajo pridobivanje in posredovanje podatkov med organi javne uprave, lahko ob podpisanem soglasju vlagatelja MKGP pridobi naslednje podatke o izpolnjevanju pogojev za vlagatelja:
1. da je v Republiki Sloveniji registriran kot pravnoorganizacijska oblika, ki mu omogoča nastopanje v pravnem prometu;
2. da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz sodnega registra;
3. da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi. Da vlagatelj izpolnjuje obveznosti do države pomeni, da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti do države ne presega 50 eurov ali več.
Če soglasje oziroma pooblastilo vlagatelja ni priloženo, mora vlagatelj sam priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz tega odstavka.
(3) Vlagatelj mora za vrednotenje meril iz 7. člena uredbe oziroma VI. točke tega javnega razpisa priložiti na predpisanih obrazcih še naslednje dokumente ali izjave:
1. pisno izjavo vlagatelja glede referenc vlagatelja ali že izvaja svetovanje v ribištvu in navedba katera svetovanja, poleg ribištva, še izvaja;
2. pisno izjavo oseb, ki bodo izvajale svetovanje s področja ribištva, glede referenc z navedbo strokovnih (delovnih) skupin v ribištvu ali navedbo projektov s področja morskega ribištva, vključno z marikulturo, v zadnjih petih letih;
3. pisno izjavo vlagatelja o vključenosti vlagatelja v mednarodno sodelovanje na področju morskega ribištva, vključno z marikulturo, z navedbo mednarodnih organizacij ali mednarodnih projektov, v katerih je vlagatelj sodeloval v zadnjih petih letih.
VIII. Način, čas in kraj oddaje prijave
Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo na obrazcu vloge vlagatelj pošlje po pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali jo osebno vloži v vložišču MKGP.
Vloga je oddana pravočasno do roka, če je:
1. poslana z navadno pošto tako, da je bila dostavljena na MKGP do vključno 16. 3. 2018;
2. poslana s priporočeno pošto do vključno 16. 3. 2018, pri čemer se upošteva datum na poštnem žigu;
3. oddana v vložišče (glavna pisarna MKGP) do vključno 16. 3. 2018 do 14. ure.
Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas oddaje vloge (ura, minuta), ki ju označi pošta, oziroma prejema, ki ga označi glavna pisarna MKGP, naslov vlagatelja ter oznaka »Ne odpiraj – vloga na javni razpis – koncesija za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu«.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.
IX. Postopek in rok za izbor koncesionarja
Odpiranje vlog ni javno in bo potekalo dne 22. 3. 2018 ob 9. uri v prostorih MKGP.
Izbirni postopek bo vodila tričlanska komisija za ocenitev vlog na javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu, ki jo bo s sklepom imenoval minister, pristojen za morsko ribištvo (v nadaljnjem besedilu: komisija). Komisijo sestavljajo predstavniki MKGP.
Po odprtju vloge bo komisija preverjala vloge glede popolnosti. Če vloga ni popolna, se vlagatelja pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je največ 15 dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni v celoti, se zavrže. Prav tako se zavrže vloga, katere dopolnitev je bila poslana prepozno.
Po prejemu dopolnjenih vlog iz prejšnjega odstavka bo komisija ministru, pristojnemu za ribištvo, v roku 15 dni predlagala koncesionarja za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu. Komisija bo predlagala tistega vlagatelja, ki bo izpolnjeval vse predpisane pogoje iz uredbe in tega javnega razpisa ter bo zbral največ točk pri merilih, vrednotenih v skladu s prilogo uredbe. V primeru, da dva ali več prijaviteljev zbere enako število točk, komisija predlaga ministru, pristojnemu za ribištvo, za koncesionarja tistega prijavitelja, ki je prej oddal popolno vlogo. Minister, pristojen za ribištvo, v roku 15 dni od prejema predloga komisije, predlaga Vladi Republike Slovenije koncesionarja za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu. O izbiri koncesionarja bo odločila Vlada Republike Slovenije.
Koncesijska pogodba, ki jo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije podpiše minister, pristojen za morsko ribištvo, se sklene najkasneje v 30 dneh od dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja. Če se v tem roku ne sklene koncesijska pogodba iz razlogov na strani koncesionarja, se izvede nov javni razpis.
X. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izbiri: o izbiri koncesionarja bo Vlada Republike Slovenije vlagatelje obvestila najkasneje v roku deset dni po odločitvi na Vladi Republike Slovenije.
XI. Razpisna dokumentacija in program javne službe svetovanja v ribištvu
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za podelitev koncesij za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu vsebuje:
1. povabilo k oddaji vloge,
2. navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
3. vzorec koncesijske pogodbe,
4. vsebino vloge,
5. navodilo vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev in prilog,
6. prijavni obrazec,
7. seznam prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj,
8. pooblaščene osebe za dajanje informacij med razpisom.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do zaključka javnega razpisa, to je 16. 3. 2018, na spletnih straneh MKGP: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
Na isti spletni strani je, od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, ves čas na voljo tudi Program javne službe svetovanja v ribištvu 2018–2023.
XII. Pooblaščene osebe za dajanje informacij
Pooblaščeni osebi za dajanje informacij med razpisom sta:
– Matej Zagorc, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-93-87, elektronski naslov: matej.zagorc@gov.si,
– mag. Urška Srnec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-90-18, elektronski naslov: urska.srnec@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti