Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

Št. 4201-0002/2018 Ob-1448/18, Stran 540
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in v skladu s potrditvijo nadzornega sveta z dne 14. 2. 2018 objavlja
javno dražbo 
za prodajo nepremičnine: ID znak: parcela 2000 211/3, 2000-301 stanovanjska hiša – vikend, Jamnik 65, Zaplana, Vrhnika
1. Naziv in sedež prodajalca: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju: JP KPV, d.o.o.), tel. 01/750-29-50, faks 01/750-29-51, e-mail: info@kpv.si.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je nepremičnina ID znak: parcela 2000 211/3, 2000-301, parc. št. 211/3; k.o. 2000 – Zaplana, stavba 301. Na navedeni nepremičnini stoji stanovanjska hiša na naslovu Jamnik 65, Zaplana, 1360 Vrhnika. Zemljišče meri 382 m².
3. Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča z dne 6. 2. 2018, št. 3501-2/2018-60, velja za navedeno parcelo Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 27/14, 50/14 – popr., 71/14 – popr., 92/14 – popr., 53/15, 75/15 – popr., 9/17 – popr., 79/17 – popr.) Osnovna namenska raba parcele je K-2 »druga kmetijska zemljišča« – so manj primerna za kmetijsko obdelavo. Poudariti je, da nepremičnina leži na območju posebnega pomena za obrambo. Velja Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njeno varovanje; Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10. Nepremičnina leži tudi v območju varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 17/14). Za poseg v varovalni pas je potrebno pridobiti soglasje pristojnega operaterja Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.
4. Kupec bo moral na EU Vrhnika vložiti Vlogo, da odobritev pravnega posla ni potrebna (po točki e)). Morebitne stroške v tem postopku nosi kupec sam.
5. Zakonite predkupne pravice na navedeni parceli ni.
6. Izhodiščna cena znaša 30.500,00 EUR. Navedena cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.
7. Javna dražba navedene nepremičnine se bo vršila dne 23. 3. 2018 v prostorih JP KPV, d.o.o., in sicer ob 11. uri.
8. Nepremičnine bodo prodane dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. Najnižji znesek višanja kupnine znaša 200,00 EUR.
9. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina se bo uspelemu dražitelju vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15 dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade prodajalcu.
10. Celotno kupnino je dolžan kupec plačati v roku 15 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe v enkratnem znesku. Plačilo kupnine v postavljenem roku je bistveni element pravnega posla. V kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina pa zapade v korist prodajalca.
11. 2 % davka na promet nepremičnin od zneska kupnine plača prodajalec.
12. Dejanski prenos lastninske in posestne pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu kupnine ter drugih obveznosti. Stroške overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi z nakupom ter prenosom lastninske pravice plača kupec. JP KPV, d.o.o. bo kupcu po plačilu kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno dovolilo.
13. Nepremičnina ID znak parcela 2000 211/3, 2000-301, katastrska občina 2000-Zaplana; parc. št. 211/3 (ID znak: parcela 2000 211/3, 2000-301), se prodaja po absolutnem načelu videno-kupljeno. Prodajalec JP KPV, d.o.o. ne odgovarja za pravne, stvarne, dejanske niti kakršnekoli drugačne napake prodane stvari. JP KPV, d.o.o. se zavezuje le v tem, da bo kupcu po plačilu celotne kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice. Vsi ostali postopki in s tem povezani stroški bremenijo izključno kupca nepremičnine.
14. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi, mora najkasneje do 21. 3. 2018 nakazati varščino v višini 10 % izklicne cene, na račun prodajalca JP KPV, d.o.o. številka računa SI56 0202 7001 1262 773, ki je odprt pri NLB d.d., s pripisom javna dražba za parcelo št. 211/3; k.o. 2000-Zaplana, stavba 301 ter se na javni dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.
15. Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme razpisne pogoje dražbe ter obveznost pristopiti k dražbi. Izklicna vrednost nepremičnine oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če noben od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. Na dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno.
16. Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Na javni dražbi lahko sodeluje pravna in fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, in sicer tako, da najpozneje do 22. 3. 2018 do 12. ure na naslov: JP KPV, d.o.o., informacijska pisarna, Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, v zaprti ovojnici s pripisom »Javna dražba nepremičnine« predloži naslednje dokumente:
– potrdilo o plačani varščini, iz katerega je razviden predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
– davčno številko za fizične osebe oziroma identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni,
– izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra RS za pravne osebe oziroma za s.p., star največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe,
– fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list) – za fizične osebe, s.p. ter zastopnike in pooblaščence pravnih oseb.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine, davčne številke in fotokopije osebnega dokumenta) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, organizator javne dražbe ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje le-te. Na dan javne dražbe se mora dražitelj identificirati s predložitvijo izvirnika osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista), katerega kopijo je predhodno predložil.
17. Interesenti se lahko pred začetkom javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije bo v imenu prodajalca nudil Jože Turk na tel. 041/760-395.
18. Prodajalec na podlagi te javne dražbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Prodajalec (JP KPV, d.o.o.) oziroma njegova licitacijska komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice do odškodnine, razen do vračila eventualno že vplačane varščine.
To besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Javnega podjetja Komunalnega podjetja Vrhnika, d.o.o. ter spletni strani nepremicnine.net.
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti