Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

461. Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni, stran 1646.

  
Na podlagi drugega odstavka 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa na državni ravni, pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa (v nadaljnjem besedilu: LPŠ), postopek izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ, način določitve višine sofinanciranja, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
2. člen 
(programi in področja LPŠ) 
(1) Ta pravilnik določa merila za sofinanciranje naslednjih programov in področij LPŠ:
1. Športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– obštudijska športna dejavnost,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših,
2. Investicije v športne objekte in površine za šport v naravi,
3. Razvojne dejavnosti v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu;
– statusne pravice športnikov in strokovnih delavcev v športu ter strokovna podpora programom,
– založništvo v športu,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu,
– informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa,
4. Organiziranost v športu,
5. Športne prireditve in promocija športa:
– športne prireditve,
– javno obveščanje o športu,
– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu,
6. Družbena in okoljska odgovornost v športu.
(2) V programih iz 1. točke prejšnjega odstavka ima visoko pozitiven zdravstveni učinek gibalna vadba, ki je redna in strokovno vodena in katere osnovni namen je izboljšanje telesne pripravljenosti, kar se kaže v večji aerobni zmogljivosti, večji mišični moči posameznih mišičnih skupin, večji gibljivosti in podobno.
3. člen 
(postopek izbire in sofinanciranja) 
(1) Izbor in sofinanciranje programov in področij, določenih v LPŠ (v nadaljnjem besedilu: programi in področja), se izvede na podlagi javnega razpisa v skladu z zakonom, ki ureja šport (v nadaljnjem besedilu: zakon) in s tem pravilnikom.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za izbor in sofinanciranje izvajanja programov, ki se sofinancirajo iz sredstev evropske kohezijske politike ali je njihovo sofinanciranje urejeno s posebnimi predpisi.
4. člen 
(določanje višine sofinanciranja) 
Višina sofinanciranja posameznih programov in področij se izračuna na podlagi točkovnega sistema, razen če je v tem pravilniku določeno drugače.
5. člen 
(razvrstitev športnih panog v razrede) 
(1) Za namen vrednotenja športnih programov se športne panoge razvrsti v pet razredov glede na:
– merilo konkurenčnosti športne panoge,
– merilo nacionalnega pomena športne panoge,
– merilo števila športnikov oziroma razširjenosti športne panoge in
– merilo uspešnosti športne panoge.
(2) Način razvrstitev športnih panog v razrede je podrobneje določen v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Razvrstitev športnih panog v razrede, po predhodnem mnenju Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet), določi minister pristojen za šport (v nadaljnjem besedilu: minister).
(4) Razvrstitev športnih panog v razrede se uporablja za:
– določanje števila točk, ki se športnim panogam dodelijo za izračunavanje višine sofinanciranja programov vrhunskega športa in športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in
– vrednotenje programov vrhunskega športa in športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, razvojne dejavnosti v športu ter športne prireditve in promocija športa.
6. člen 
(indeksirane vrednosti sredstev) 
(1) Za priprave in nastope državnih reprezentanc otrok in mladine, državnih članskih reprezentanc ter za delovanje športnih organizacij se glede sofinanciranja posameznega izvajalca na vsakem od teh področij posebej uporablja omejitev. Omejitev se določi z izračunom indeksa med razpisanimi sredstvi za posamezno področje v tekočem in predhodnem letu. Sredstva, ki jih je posamezni izvajalec za posamezno področje prejel v predhodnem letu, se indeksirajo s tem indeksom (v nadaljnjem besedilu: indeksirane vrednosti sredstev). Sofinanciranje posameznega izvajalca na posameznem področju se v tekočem letu lahko poveča ali zmanjša za največ 20 odstotkov indeksirane vrednosti sredstev, ki jih je posamezni izvajalec za posamezno področje prejel v predhodnem letu.
(2) V primeru ostanka sredstev pri izračunu sofinanciranja za programe priprave in nastopov državnih reprezentanc otrok in mladine in članskih reprezentanc ter delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljnjem besedilu: NPŠZ) s področja vrhunskega športa, se ostanek sredstev razdeli upravičencem sorazmerno ob upoštevanju pravila iz prejšnjega odstavka.
7. člen 
(izvajalci letnega programa športa) 
(1) Za sofinanciranje programov in področij lahko kandidirajo izvajalci, ki so določeni v zakonu in tem pravilniku.
(2) Strokovni delavec v športu je tisti, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonom.
(3) Ministrstvo lahko v razpisu določi ustrezno finančno korekcijo pri sofinanciranju izvajalcev, ki imajo do ministrstva neporavnane obveznosti iz preteklega obdobja ali kako drugače ne izpolnjujejo svojih obveznosti do ministrstva. Podrobneje se razlogi za finančno korekcijo in njena višina določijo v samem razpisu.
II. ŠPORTNI PROGRAMI 
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
8. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine se sofinancirajo oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah.
(2) Predmet sofinanciranja je strokovno delo učitelja športa v dodatni športni ponudbi in uporaba oziroma najem dodatnih športnih objektov in površin za šport v naravi za izvajanje programa.
9. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
Za sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah lahko kandidirajo osnovne šole, ki izvajajo javnoveljavni izobraževalni program v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju z naslednjimi značilnostmi:
– program vsebuje raznolike športne vsebine kot nadgradnjo učnega načrta za šport;
– program izvajata s skupnim poučevanjem učitelj športa in učitelj razrednega pouka oziroma učitelj športa samostojno;
– program je vključen v letni delovni načrt šole za posamezno šolsko leto;
– najem dodatnih športnih objekti ali površin za šport v naravi, ki je predmet sofinanciranja, omogoča raznolikost vadbenih pogojev udeležencev programa.
10. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Programi oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice:
MERILO
Število točk
1
CENA – STROŠKI UDELEŽBE NA UČENCA PRI PROGRAMU:
skupaj 10
Program je za učence brezplačen
10
Učenec pokriva do 50 % stroškov programa
5
Učenec pokriva več kot 50 % stroškov programa
0
2
KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV IN OBSEG PROGRAMA:
skupaj 15
Skupno poučevanje učitelja športa in učitelja razrednega pouka pri rednih urah športne vzgoje 
in dve ali več dodatnih ur športne vzgoje tedensko
15
Skupno poučevanje učitelja športa in učitelja razrednega pouka pri rednih urah športne vzgoje 
in ena dodatna ura športne vzgoje tedensko
10
Skupno poučevanje učitelja športa in učitelja razrednega pouka pri rednih urah športne vzgoje
5
3
ŠTEVILO VADBENIH SKUPIN (ODDELKOV) PROGRAMA:
skupaj 10
Več kot 6
10
4 do 6
5
1 do 3
2
(2) Sofinancirajo se programi, ki so na podlagi meril iz prejšnjega odstavka zbrali najmanj 20 točk.
11. člen 
(višina sofinanciranja) 
Za tekoče leto ministrstvo določi vrednost točke za programe iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ za oddelke z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
12. člen
(predmet sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za programe športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami se sofinancirajo celoletni gibalni programi za otroke in mladino s posebnimi potrebami, ki so nastali s povezovanjem vzgojno-izobraževalnih zavodov in športnih, dobrodelnih ter drugih društev na nacionalni ravni.
(2) Predmet sofinanciranja je delo strokovnega delavca v športu in uporaba oziroma najem športnih objektov ali površin za šport v naravi za izvedbo celoletnih gibalnih programov za otroke in mladino s posebnimi potrebami.
13. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Programi iz prejšnjega člena se sofinancirajo, če se izvajajo v obsegu najmanj 60 ur letno, kar predstavlja najmanj 30 vadbenih tednov po dve uri tedensko.
(2) Za sofinanciranje celoletnih gibalnih programov za otroke in mladino s posebnimi potrebami lahko kandidirajo vzgojno-izobraževalni zavodi in društva iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika.
14. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Za sofinanciranje celoletnih gibalnih programov za otroke in mladino s posebnimi potrebami se uporabljajo naslednja merila:
– cena športnega programa,
– kompetentnost strokovnih delavcev,
– število vadečih.
(2) Vrednotenje meril za izbor se določi v vsakokratnem javnem razpisu.
3. Obštudijske športne dejavnosti
3.1. Splošna določba
15. člen 
(sofinancirane obštudijske športne dejavnosti) 
S sredstvi za obštudijske športne dejavnosti se sofinancirajo:
– celoletni programi obštudijskih športnih dejavnosti, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek v kraju študija,
– športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni,
– tekmovanja pod okriljem mednarodne univerzitetne športne zveze za univerzitetni šport (v nadaljnjem besedilu: FISU) in tekmovanja pod okriljem evropske univerzitetne športne zveze za univerzitetni šport (v nadaljnjem besedilu: EUSA).
3.2. Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti
16. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Sofinancirata se delo strokovnih delavcev in uporaba oziroma najem športnih objektov in površin za šport v naravi za izvedbo celoletnih športnih programov obštudijskih športnih dejavnosti, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek.
17. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Za sofinanciranje celoletnih športnih programov obštudijskih športnih dejavnosti lahko kandidirajo nacionalna študentska športna zveza in študentske športne organizacije, ki delujejo v okviru univerz in visokošolskih zavodov.
(2) Programi iz prejšnjega člena se sofinancirajo, če se izvajajo v obsegu najmanj 60 ur letno, kar predstavlja najmanj 30 vadbenih tednov po dve uri tedensko.
(3) Sofinancirajo se programi, ki potekajo izven rednega študijskega programa in dopolnjujejo ponudbo športnih programov za študente ter niso že v celoti financirani iz drugih javnih sredstev.
(4) Zaradi zagotavljanja kakovosti izvedbe programov morajo biti posamezni programi vodeni s strani strokovno izobraženega delavca ali strokovno usposobljenega delavca z najmanj drugo stopnjo usposobljenosti.
18. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti za posamezno športno panogo, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice:
MERILO
Število točk
1
CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA:
skupaj 30
Program je za študente brezplačen
30
Študent pokriva do 50 % stroškov programa
15
Študent pokriva več kot 50 % stroškov programa
5
2
KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV:
skupaj 30
Športni program vodi strokovno izobražen delavec
30
Športni program vodi strokovno usposobljen delavec z drugo stopnjo usposobljenosti
15
3
ŠTEVILO VADBENIH SKUPIN (število vadečih):
skupaj 30
30 ali več
30
20 do 29
20
10 do 19
15
5 do 9
10
manj kot 5
5
(2) Sofinancirajo se programi, ki so na podlagi meril iz prejšnjega odstavka zbrali najmanj 55 točk.
19. člen 
(višina sofinanciranja) 
Za tekoče leto ministrstvo določi vrednost točke za celoletne športne programe obštudijskih športnih dejavnosti kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ za celoletne športne programe obštudijskih športnih dejavnosti in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih celoletnih športnih programov obštudijskih športnih dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
3.3. Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni ter tekmovanja, organizirana pod okriljem FISU in EUSA
20. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni se sofinancira izvedba športnih prireditev, s sredstvi za tekmovanja, organizirana pod okriljem FISU in EUSA se sofinancira udeležba študentov na teh tekmovanjih.
(2) Predmet sofinanciranja športnih prireditev iz prejšnjega odstavka so materialni stroški za izvedbo športne prireditve. Predmet sofinanciranja udeležbe študentov na tekmovanjih iz prejšnjega odstavka so stroški, ki so povezani neposredno s študenti – tekmovalci.
21. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Za sofinanciranje športnih prireditev študentov na univerzitetni ravni lahko kandidirajo športne zveze, ki delujejo na področju obštudijskih športnih dejavnosti in so članice nacionalne študentske športne zveze, ki je članica FISU in EUSA.
(2) Za sofinanciranje športnih prireditev študentov na nacionalni ravni lahko kandidirajo le nacionalne študentske športne zveze, ki so članice FISU in EUSA.
(3) Za sofinanciranje tekmovanj, organiziranih pod okriljem FISU in EUSA, lahko kandidira nacionalna študentska športna zveza, ki je članica FISU in EUSA. Vsako posamezno tekmovanje se lahko sofinancira samo enkrat.
22. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice:
MERILO
Število točk
1
MEDNARODNA OZIROMA LOKALNA ODMEVNOST
skupaj 5
Možnost vertikalnega napredovanja na državni ravni ali na mednarodna študentska tekmovanja:
da
5
ne
0
2
MNOŽIČNOST
skupaj 25
število visokošolskih zavodov, ki sodelujejo je:
10 ali več
25
8 ali 9
20
6 ali 7
15
4 ali 5
10
manj kot 4
5
3
RAVEN PRIREDITVE
skupaj 30
na prireditvi bodo sodelovali visokošolski zavodi različnih univerz
30
na prireditvi bodo sodelovali visokošolski zavodi v okviru ene univerze
10
4
USTREZNOST VSEBINE
skupaj 5
pretežen del prireditve je športno tekmovanje
5
le del prireditev je športno tekmovanje
0
(2) Sofinancirajo se športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni, ki so pri točkovanju na podlagi meril iz prejšnjega odstavka zbrale najmanj 35 točk.
23. člen 
(višina sofinanciranja) 
(1) Za tekoče leto ministrstvo določi vrednost točke za športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ, za področje športnih prireditev študentov na univerzitetni in nacionalni ravni in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov za športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
(2) Za tekoče leto ministrstvo določi vrednost točke za športna tekmovanja, organizirana pod okriljem FISU in EUSA, kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ, za področje športnih tekmovanj, organiziranih pod okriljem FISU in EUSA in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov za športna tekmovanja, organizirana pod okriljem FISU in EUSA, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
(3) Tekmovanja, organizirana pod okriljem FISU in EUSA, se sofinancirajo po točkah iz naslednje preglednice:
ŠPORTNO TEKMOVANJE
Število točk
Poletna univerzijada
10
Zimska univerzijada
8
Evropske univerzitetne igre
6
Svetovno univerzitetno prvenstvo
4
Evropsko univerzitetno prvenstvo
2
Regionalna univerzitetna tekmovanja
2
(4) Sofinancirajo se vsa na javni razpis prijavljena športna tekmovanja, organizirana pod okriljem FISU in EUSA, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
4.1. Splošne določbe
24. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se sofinancirajo:
– nacionalne panožne športne šole (v nadaljnjem besedilu: NPŠŠ),
– občinske panožne športne šole,
– priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine.
25. člen 
(vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc otrok in mladine) 
(1) Vrednotenje programov iz tretje alineje prejšnjega člena se opravi na podlagi točkovnega sistema.
(2) Za tekoče leto ministrstvo določi vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc otrok in mladine kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ, za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc otrok in mladine in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje programov priprav in nastopov državnih reprezentanc otrok in mladine.
4.2. Nacionalne panožne športne šole
26. člen 
(predmet in pogoji za sofinanciranje) 
(1) Za sofinanciranje programov NPŠŠ lahko kandidirajo nacionalne panožne športne zveze (v nadaljnjem besedilu: NPŠZ).
(2) Sofinancira se plača strokovno izobraženega delavca za delo v programih NPŠŠ v individualnih športnih panogah in v kolektivnih športnih panogah, ki so na rednem programu OI, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. pristojni organ NPŠZ sprejme najmanj štiriletni program organiziranosti in delovanja NPŠŠ za posamezno športno panogo oziroma disciplino,
2. izvajalec NPŠŠ, ki je lahko ali NPŠZ ali društvo, ki je član NPŠZ, sprejme individualni štiriletni program za posamezno NPŠŠ, namenjen pretežno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in v katerem so opredeljeni program dela, cilji, podatki o športnikih, vključenih v program, materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa,
3. program iz prejšnje točke izvaja strokovno izobražen delavec,
4. strokovni delavec, ki izvaja program NPŠŠ, ima/bo z izvajalcem sklenjeno/il pogodbo o zaposlitvi,
5. izvajalec zagotovi strokovnemu delavcu bruto plačo najmanj v višini, izračunani v skladu z 28. členom tega pravilnika in poravna vse pripadajoče prispevke in davke, ki jih je dolžan plačati kot izplačevalec plače,
6. pristojni organ NPŠZ poda soglasje k individualnemu programu za posamezno NPŠŠ iz druge točke tega odstavka, k izvajalcu in strokovnemu delavcu,
7. strokovni delavec, ki je v preteklem obdobju bil sofinanciran v programu in je redno izpolnjeval pogodbene obveznosti.
27. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Posamezne vloge za sofinanciranje plače strokovnim delavcem v programih NPŠŠ, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena tega pravilnika, se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice:
MERILO
Število točk
1
RAZRED ŠPORTNE PANOGE
skupaj 30
Športne panoge v I. razredu
30
Športne panoge v II. razredu
25
Športne panoge v III. razredu
15
Športne panoge v IV. razredu
10
Športne panoge v V. razredu
5
2
KOMPETENTNOST
2.1
STROKOVNA OCENA NPŠZ 
Pristojni strokovni organ NPŠZ za svojo panogo razvrsti programe glede na kvaliteto programa
Skupaj 15
prvi po vrstnem redu
15
drugi po vrstnem redu
14
tretji po vrstnem redu
13
četrti po vrstnem redu
12
peti po vrstnem redu
11
šesti po vrstnem redu
10
sedmi po vrstnem redu
9
osmi po vrstnem redu
8
deveti po vrstnem redu
7
deseti po vrstnem redu
6
enajsti po vrstnem redu
5
dvanajsti po vrstnem redu
4
trinajsti po vrstnem redu
3
štirinajsti po vrstnem redu
2
petnajsti po vrstnem redu
1
2.2
INDIVIDUALNI NAČRT STROKOVNEGA DELAVCA
Skupaj 16
2.2.1
Razširjenost programa
Program se izvaja na nacionalni ravni
10
Program se izvaja na regionalni ravni
6
Program se izvaja v več društvih
3
2.2.2
Število let delovanja na programu pri izvajalcu
Strokovni delavec je bil sofinanciran v programu NPŠŠ 
6
Strokovni delavec izvaja programu pri izvajalcu
3
(2) Razdelitev sredstev za programe NPŠŠ se izvede po merilih iz prejšnjega odstavka. Izbor programov se izvede za vsako športno panogo posebej. Število programov po posameznih športnih panogah se določi v javnem razpisu.
28. člen 
(višina sofinanciranja) 
(1) Plača strokovnega delavca se sofinancira v višini 80 odstotkov zneska, določenega v skladu z naslednjo preglednico, pri čemer se plačni razred v preglednici nanaša na vrednost plačnega razreda iz zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju:
DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE
NAZIV
PLAČNI RAZRED
višješolski študijski program oziroma izobrazba, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem višješolskem študijskem programu
brez
28
mentor
31
svetovalec
33
svetnik
36
študijski program prve stopnje oziroma izobrazba, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu prve stopnje
brez
30
mentor
32
svetovalec
34
svetnik
36
študijski program druge stopnje oziroma izobrazba, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu druge stopnje
brez
31
mentor
33
svetovalec
35
svetnik
37
magisterij znanosti, zaključen po študijske programu, sprejetim pred 11. 6. 2004
brez
33
mentor
35
svetovalec
37
svetnik
39
doktorat znanosti zaključen po študijske programu, sprejetim pred 11. 6. 2004 
ali študijski program tretje stopnje
brez
37
mentor
39
svetovalec
42
svetnik
44
(2) Pri izračunu višine sofinanciranja plače strokovnim delavcem, se upošteva tudi število let, ko je strokovni delavec delal v programu NPŠŠ, in sicer tako, da se za vsaka dopolnjena štiri leta dela v programu plačni razred poveča za dva plačna razreda, vendar največ do 40. plačnega razreda.
29. člen 
(izbor programov) 
(1) Vloge za sofinanciranje plače strokovnim delavcem v programih NPŠŠ se ovrednotijo in razvrščajo glede na skupno število točk v skladu z merili iz 27. člena tega pravilnika.
(2) Za vse razvrščene vloge se izračuna pripadajoča višina sofinanciranja plače strokovnim delavcem v skladu s prejšnjim členom. Izbere in sofinancira se plača strokovnim delavcem v programih NPŠŠ, ki so pri ovrednotenju zbrali višje število točk.
(3) Število izbranih programov je omejeno z obsegom sredstev, določenih v LPŠ za programe NPŠŠ.
30. člen 
(trajanje sofinanciranja) 
Ministrstvo plačo strokovnih delavcev v izbranih programih NPŠŠ sofinancira praviloma za obdobje štirih let. V času veljavnosti pogodbe o sofinanciranju iz prejšnjega stavka morajo izvajalci v skladu s pogodbo redno poročati o izvajanju programa.
4.3. Občinske panožne športne šole
31. člen 
(predmet in pogoji za sofinanciranje) 
(1) Za sofinanciranje programov občinskih panožnih športnih šol (v nadaljnjem besedilu: OPŠŠ) lahko kandidirajo občine.
(2) Sofinancira se plača strokovno izobraženega delavca, ki je zaposlen v športnem društvu, za izvajanje programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. za sofinanciranje programov OPŠŠ lahko kandidirajo občine, ki na lokalni ravni sofinancirajo zaposlovanje strokovno izobraženega delavca v športnem društvu za izvajanje programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
2. v program OPŠŠ so vključeni športniki v individualnih športnih panogah in v kolektivnih športnih panogah, ki so na rednem programu OI ter v ne-olimpijskih športnih panogah, ki jih priznava Mednarodni olimpijski komite,
3. pristojni organ NPŠZ sprejme dolgoročni program organiziranosti in delovanja OPŠŠ za posamezno športno panogo oziroma disciplino,
4. občina, ki kandidira s programom OPŠŠ, v svojem proračunu zagotavlja najmanj 40 odstotkov sredstev za bruto plačo strokovno izobraženega delavca, določenih v preglednici iz 28. člena tega pravilnika,
5. športno društvo, ki je izvajalec OPŠŠ, sprejme štiriletni program za posamezno OPŠŠ, namenjen izključno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v katerem so opredeljeni program dela, cilji, podatki o športnikih, vključenih v program, ter materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa,
6. program iz prejšnje točke izvaja strokovno izobražen delavec,
7. strokovni delavec, ki izvaja program OPŠŠ, ima z izvajalcem sklenjeno ustrezno pogodbo o zaposlitvi v obsegu najmanj 20 ur neposredne vadbe tedensko,
8. izvajalec zagotovi strokovnemu delavcu bruto plačo najmanj v višini, izračunani v skladu z 28. členom tega pravilnika in poravna vse pripadajoče prispevke in davke, ki jih je dolžan plačati kot izplačevalec plače,
9. javna sredstva za zaposlenega strokovnega delavca ne smejo presegati 100 odstotkov bruto plače za strokovnega delavca iz preglednice v 28. členu tega pravilnika,
10. pristojni organ NPŠZ poda soglasje k štiriletnemu programu za posamezno OPŠŠ iz 5. točke tega odstavka, k izvajalcu in strokovnemu delavcu.
32. člen 
(merila za sofinanciranje) 
Posamezne vloge za sofinanciranje plače strokovnim delavcem v programih OPŠŠ, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice:
MERILO
Število točk
1
RAZRED ŠPORTNE PANOGE
skupaj 30
Športne panoge v I. razredu
30
Športne panoge v II. razredu
25
Športne panoge v III. razredu
15
Športne panoge v IV. razredu
10
Športne panoge v V. razredu
5
2
REGIJSKA POKRITOST
skupaj 20
Delo strokovnih delavcev v občini, kjer se ne izvaja program NPŠŠ
20
Delo strokovnih delavcev v občini, kjer se že izvaja program NPŠŠ
10
3
PREDNOSTNI VRSTNI RED 
Programi se točkujejo po prednostnem vrstnem redu v posamezni občini, ki ga določa pristojni organ za šport v občini.
skupaj 25
prvi po vrstnem redu
25
drugi po vrstnem redu
20
tretji po vrstnem redu
15
četrti po vrstnem redu
10
četrti po vrstnem redu
10
peti in dalje po vrstnem redu
5
4
ČAS TRAJANJA PREDVIDENEGA SOFINANCIRANJA POSAMEZNIH PROGRAMOV 
S STRANI OBČINE
skupaj 20
4 leta ali več
20
2 ali 3 leta
10
1 leto
5
33. člen 
(višina sofinanciranja) 
Plača strokovnega delavca se sofinancira v višini 40 odstotkov zneska, določenega v skladu s preglednico iz 28. člena tega pravilnika.
34. člen 
(izbor programov) 
Vloge za sofinanciranje plače strokovnim delavcem v programih OPŠŠ se ovrednotijo in razvrščajo glede na skupno število točk v skladu z merili iz 28. člena tega pravilnika. Za vse razvrščene vloge se izračuna pripadajoča višina sofinanciranja plače strokovnim delavcem v skladu s prejšnjim členom. Izbere in sofinancira se plača strokovnim delavcem v programih OPŠŠ, ki so pri ovrednotenju zbrali višje število točk. Število izbranih programov je omejeno z obsegom sredstev, določenih v LPŠ za programe OPŠŠ.
35. člen 
(trajanje sofinanciranja) 
Ministrstvo plače strokovno izobraženih delavcev v izbranih programih OPŠŠ sofinancira praviloma za obdobje štirih let. V času veljavnosti pogodbe o sofinanciranju iz prejšnjega stavka morajo izvajalci v skladu s pogodbo redno poročati o izvajanju programa.
4.4. Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine
36. člen 
(predmet in pogoji sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za priprave in nastope državnih reprezentanc otrok in mladine za nastop na evropskem prvenstvu, svetovnem prvenstvu ali drugem mednarodnem tekmovanju, ki je v uradnem koledarju svetovne ali evropske panožne športne zveze se sofinancira priprave in nastop na teh tekmovanjih.
(2) Sofinancira se stroške, ki so neposredno vezani na priprave in nastope iz prejšnjega odstavka in stroške dela, pri čemer stroški dela ne smejo presegati 20 odstotkov dodeljenih sredstev.
(3) Kot priprave in nastope mladinske reprezentance se upošteva priprave in nastope v eni izmed naslednjih kategorij: mlajši mladinci, mlajše mladinke, starejši mladinci, starejše mladinke, mlajši člani ali mlajše članice. Kot priprave in nastope mlajše reprezentance se upošteva priprave in nastope v eni izmed naslednjih kategorij: mlajši pionirji, mlajše pionirke oziroma mlajši dečki, mlajše deklice ali starejši pionirji, starejše pionirke oziroma starejši dečki, starejše deklice ali kadeti, kadetinje.
(4) Za sofinanciranje lahko kandidirajo NPŠZ.
37. člen 
(merilo priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine) 
(1) NPŠZ se za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi državnih reprezentanc otrok in mladine, ovrednotijo priprave državnih reprezentanc otrok in mladine, na podlagi uvrstitve športne panoge v razrede športnih panog in sicer s pripadajočim številom točk iz naslednjih preglednic:
– v individualnih športnih panogah za naslednje moške in ženske reprezentance:
Razred 
športne 
panoge
Mladinska 
število točk
Mlajša oziroma 
reprezentanca otrok 
število točk
1.
2000
1000
2.
1200
600
3.
600
200
4.
250
50
5.
100
25
– v kolektivnih športnih panogah za naslednje moške in ženske reprezentance:
Razred 
športne 
panoge
Mladinska 
število točk
Mlajša oziroma 
reprezentanca otrok 
število točk
1.
4000
2000
2.
2000
1000
3.
1000
500
4.
500
100
5.
100
50
(2) Kot priprave mladinske reprezentance se upoštevajo priprave v eni izmed naslednjih kategorij: mlajši mladinci, mlajše mladinke, starejši mladinci, starejše mladinke, mlajši člani ali mlajše članice. Kot priprave mlajše reprezentance oziroma reprezentance otrok se upoštevajo priprave v eni izmed naslednjih kategorij: mlajši pionirji, mlajše pionirke oziroma mlajši dečki, mlajše deklice ali starejši pionirji, starejše pionirke oziroma starejši dečki, starejše deklice ali kadeti, kadetinje.
38. člen 
(merilo število športnikov perspektivnega razreda) 
(1) NPŠZ se za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi državnih reprezentanc otrok in mladine, ovrednotijo priprave državnih reprezentanc otrok in mladine v posamezni športni panogi na podlagi števila športnikov perspektivnega razreda, in sicer s pripadajočim številom točk, ki se množijo z utežjo, določeno glede na razred športne panoge. Število točk za posamezno športno panogo se izračuna kot prikazujeta naslednji preglednici:
– v individualnih športnih panogah:
Kategorizacija
Število točk
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Športnik perspektivnega razreda
200
2
1,5
1
0,6
0,3
– vkolektivnih športnih panogah:
Kategorizacija
Število točk
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Športnik perspektivnega razreda
20
2
1,5
1
0,6
0,3
(2) Utež pri razredu športne panoge iz prejšnjega odstavka se tako pri individualnih kot pri kolektivnih športnih panogah pomnoži s številom točk.
(3) Pri kolektivnih športnih panogah se upošteva samo število kategoriziranih športnikov, ki so kategorizacijo pridobili z nastopi državnih reprezentanc.
(4) Skupno število točk za sofinanciranje priprav in nastopov državnih reprezentanc otrok in mladine je vsota pripadajočega števila točk iz preglednic v 37. členu tega pravilnika in pripadajočega števila točk iz preglednic v tem členu.
5. Vrhunski šport
5.1. Splošni določbi
39. člen 
(predmet in pogoji za sofinanciranje) 
(1) S sredstvi za programe vrhunskega športa se sofinancirajo:
– priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc, v katere so vključeni vrhunski športniki s statusom olimpijskega, svetovnega in mednarodnega razreda ter državnih reprezentanc, v katere so vključeni vrhunski športniki invalidi,
– sklad za vrhunske športnike,
– nagrade vrhunskim športnikom in strokovnim delavcem.
(2) Za sofinanciranje dejavnosti iz prve in tretje alineje prejšnjega odstavka lahko kandidirajo NPŠZ, OKS-ZŠZ ter Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite, za sofinanciranje dejavnosti iz tretje alineje pa tudi društva, ki tekmujejo v kolektivnih športnih panogah.
(3) Za sofinanciranje programov priprav in nastopov državnih reprezentanc, v katere so vključeni vrhunski športniki invalidi, ki še niso vključeni v programe priprav in nastopov državnih članskih reprezentanc posameznih NPŠZ, lahko kandidira tista invalidska organizacija, ki deluje na državni ravni na področju športa invalidov in je včlanjena v Mednarodni paraolimpijski komite.
(4) Za sofinanciranje dejavnosti iz druge alineje prvega odstavka tega člena lahko kandidira OKS-ZŠZ.
40. člen 
(vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih članskih reprezentanc) 
(1) Vrednotenje programov iz prve in tretje alineje prvega odstavka prejšnjega člena se opravi na podlagi točkovnega sistema.
(2) Za tekoče leto ministrstvo določi vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih članskih reprezentanc kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ, za programe priprav in nastopov državnih članskih reprezentanc in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje programov priprav in nastopov državnih članskih reprezentanc.
(3) Za vrednotenje nagrad vrhunskim športnikom in strokovnim delavcem se uporablja vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih članskih reprezentanc.
5.2. Priprave in nastopi državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih
41. člen 
(predmet, pogoji in merila za sofinanciranje ter višina sofinanciranja) 
(1) Sofinancirajo se priprave in udeležba na mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih: olimpijskih igrah (v nadaljnjem besedilu: OI), paraolimpijskih igrah (v nadaljnjem besedilu: POI), olimpijskih igrah gluhih, evropskih igrah (v nadaljnjem besedilu: EI), sredozemskih igrah, svetovnih igrah neolimpijskih športnih panog in disciplin, evropskem olimpijskem festivalu mladih (v nadaljnjem besedilu: OFEM),mladinskih olimpijskih igrah (v nadaljnjem besedilu: MOI) ter mladinskih športnih igrah prijateljskih dežel, in sicer:
1. V vrednosti do 13 točk na dan se v letu pred OI in v letu izvedbe OI sofinancira 30 dni priprav in udeležba za kandidate za nastop na OI, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog OKS-ZŠZ določi ministrstvo. Za vrednotenje programa se uporablja vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih tekmovanjih.
2. V vrednosti do 13 točk na dan se v letu pred POI in v letu izvedbe POI sofinancira 30 dni priprav in udeležba za kandidate za nastop na POI, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja določi ministrstvo. Za vrednotenje programa se uporablja vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih tekmovanjih.
3. V vrednosti do 13 točk na dan se v letu pred olimpijskimi igrami gluhih in v letu izvedbe olimpijskih iger gluhih sofinancira 30 dni priprav in udeležba za kandidate za nastop na olimpijskih igrah gluhih, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja določi ministrstvo. Za vrednotenje programa se uporablja vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih tekmovanjih.
4. V vrednosti do 13 točk na dan se v letu pred EI in v letu izvedbe EI sofinancira 15 dni priprav in udeležba za kandidate za nastop na EI, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog OKS-ZŠZ določi ministrstvo. Za vrednotenje programa se uporablja vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih tekmovanjih.
5. V vrednosti do 13 točk na dan se v letu izvedbe sredozemskih iger in svetovnih iger neolimpijskih športnih panog in disciplin sofinancira 7 dni priprav in udeležba za kandidate za nastop na sredozemskih igrah in svetovnih igrah neolimpijskih športnih panog in disciplin, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog OKS-ZŠZ določi ministrstvo. Za vrednotenje programa se uporablja vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih tekmovanjih.
6. V vrednosti do 9 točk na dan se v letu pred OFEM in v letu izvedbe OFEM sofinancira 7 dni priprav in udeležba za kandidate za nastop na OFEM, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog OKS-ZŠZ določi ministrstvo. Za vrednotenje programa se uporablja vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih tekmovanjih.
7. V vrednosti do 9 točk na dan se v letu pred MOI in v letu izvedbe MOI sofinancira 7 dni priprav in udeležba za kandidate za nastop na MOI, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog OKS-ZŠZ določi ministrstvo. Za vrednotenje programa se uporablja vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih tekmovanjih.
8. V vrednosti do 7 točk na dan se v letu izvedbe mladinskih športnih iger prijateljskih dežel sofinancira 5 dni priprav in udeležba za kandidate za nastop na mladinskih športnih igrah prijateljskih dežel, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog OKS-ZŠZ določi ministrstvo. Za vrednotenje programa se uporablja vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih tekmovanjih.
(2) Za tekoče leto ministrstvo določi vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih tekmovanjih kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ, za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih tekmovanjih in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje programov priprav in nastopov državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih tekmovanjih.
5.3. Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc
42. člen 
(predmet in pogoji sofinanciranja) 
(1) Sofinancira se priprave in nastope državnih članskih reprezentanc ter plačilo strokovnih delavcev – reprezentančnih trenerjev nacionalnih panožnih športnih zvez, katerih športne panoge so na rednem sporedu OI, glede na razvrstitev športne panoge v razrede športnih panog.
(2) Sofinancira se stroške, ki so neposredno vezani na priprave in nastope iz prejšnjega odstavka in stroške dela, pri čemer stroški dela ne smejo presegati 20 odstotkov dodeljenih sredstev.
(3) Za sofinanciranje lahko kandidirajo nacionalne panožne športne zveze.
43. člen 
(merilo priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc) 
NPŠZ se za programe vrhunskega športa – programi državnih članskih reprezentanc, ovrednotijo priprave državnih članskih reprezentanc za nastop na evropskem in svetovnem prvenstvu na podlagi uvrstitve športne panoge v razrede športnih panog s pripadajočim številom točk iz naslednjih preglednic:
– v individualnih športnih panogah za naslednje moške in ženske reprezentance:
Razred športne panoge
A članska 
število točk
1.
4000
2.
2500
3.
1500
4.
500
5.
250
– v kolektivnih športnih panogah za naslednje moške in ženske reprezentance:
Razred športne panoge
A članska 
število točk
1.
6000
2.
4000
3.
2500
4.
1000
5.
500
44. člen 
(merilo število športnikov olimpijskega, svetovnega in mednarodnega razreda) 
(1) NPŠZ se za programe vrhunskega športa – programi državnih članskih reprezentanc, ovrednotijo priprave državnih članskih reprezentanc v posamezni športni panogi na podlagi števila športnikov olimpijskega, svetovnega in mednarodnega razreda, in sicer s pripadajočim številom točk, ki se množijo z utežjo, določeno glede na razred športne panoge. Število točk za posamezno športno panogo se izračuna na način, določen v naslednji preglednici:
– v individualnih športnih panogah:
Kategorizacija
Število točk
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Športnik olimpijskega 
razreda
1000
2
1,5
1
0,6
0,3
Športnik svetovnega 
razreda
600
Športnik mednarodnega 
razreda
300
– v kolektivnih športnih panogah:
Kategorizacija
Število točk
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Športnik olimpijskega 
razreda
100
2
1,5
1
0,6
0,3
Športnik svetovnega 
razreda
50
Športnik mednarodnega 
razreda
30
(2) Utež pri razredu športne panoge iz prejšnjega odstavka se tako pri individualnih kot pri kolektivnih športnih panogah pomnoži s številom točk.
(3) Pri kolektivnih športnih panogah se upošteva samo število kategoriziranih športnikov, ki so kategorizacijo pridobili z nastopi državnih reprezentanc.
45. člen 
(vrednotenje dela strokovnih delavcev – članskih reprezentančnih trenerjev) 
(1) NPŠZ, katerih športne panoge so na rednem programu OI, se, glede na razvrstitev športne panoge v razrede športnih panog v skladu s 5. členom tega pravilnika, za programe vrhunskega športa – programi državnih članskih reprezentanc ovrednoti delo A reprezentančnih članskih trenerjev, in sicer s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Razred 
športne 
panoge
Merilo
Število 
točk
1.
Za vsako člansko A reprezentanco
2500
2.
Za vsako člansko A reprezentanco
2100
3.
Za vsako člansko A reprezentanco
1200
4.
Za vsako člansko A reprezentanco
500
5.
Za vsako člansko A reprezentanco
200
(2) Skupno število točk za sofinanciranje priprav in nastopov državnih članskih reprezentanc je vsota pripadajočega števila točk iz preglednic v 43., 44. in tem členu.
5.4. Sklad za vrhunske športnike
46. člen 
(predmet, pogoji in višina sofinanciranja) 
(1) Sofinancira se sklad za vrhunske športnike za dodatne priprave nosilcev olimpijskih medalj in nosilcev medalj s svetovnih prvenstev v športnih panogah oziroma disciplinah rednega programa OI v skladu z določili OKS – ZŠZ.
(2) Za sofinanciranje lahko kandidira OKS – ZŠZ.
(3) Višina sredstev za sklad za vrhunske športnike je določena z LPŠ.
5.5. Nagrade vrhunskim športnikom in strokovnim delavcem – trenerjem
47. člen 
(nagrade za olimpijske medalje) 
(1) V individualnih športnih panogah se nosilcem olimpijskih medalj v posamični konkurenci izplača nagrada za prvo mesto v višini 4000 točk, za drugo mesto v višini 3000 točk in za tretje mesto v višini 2000 točk.
(2) Za osvojitev olimpijske medalje v ekipni konkurenci v individualnih športnih panogah se vsakemu posameznemu članu ekipe izplača nagrada v višini 75 odstotkov nagrade, določene za nosilce olimpijskih medalj v posamični konkurenci.
(3) Strokovnemu delavcu – trenerju športnika, nosilca olimpijske medalje v posamični ali v ekipni konkurenci, ki ga določi NPŠZ, se izplača nagrada v višini 100 odstotkov vrednosti nagrade, ki pripada športniku v posamični konkurenci.
(4) V kolektivnih športnih panogah se ekipi, nosilki olimpijske medalje, izplača nagrada za prvo mesto v višini 19500 točk, za drugo mesto v višini 13000 točk in za tretje mesto v višini 8000 točk.
(5) Trenerskemu timu ekipe, nosilke olimpijske medalje, ki ga določi NPŠZ, se glede na doseženo mesto izplača nagrada v enaki višini kot trenerju športnika v individualnih športnih panogah.
(6) Šahistom, nosilcem medalj s šahovske olimpijade, in njihovim trenerjem, ki jih določi Šahovska zveza Slovenije, se izplača nagrada, kot je določena v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena.
(7) Na področju športa invalidov se športnikom invalidom, nosilcem paraolimpijskih medalj in medalj z olimpijskih iger gluhih ter njihovim trenerjem, ki jih določi Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite, izplača nagrada v višini, kot je določena v določbah od prvega do vključno petega odstavka tega člena.
48. člen 
(nagrade za druge dosežke reprezentanc) 
(1) Ovrednotijo se dosežki reprezentanc v športnih panogah in disciplinah, ki so na rednem programu OI.
(2) NPŠZ v kolektivnih športnih panogah se na predlog NPŠZ, glede na razred športne panoge, ovrednoti in sofinancira uvrstitev reprezentance na svetovnem prvenstvu in evropskem prvenstvu v članski konkurenci s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Rezultat
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Svetovno prvenstvo
Evropsko prvenstvo
1
0,6
0,3
0,2
0,1
Končna uvrstitev
Število točk
Končna uvrstitev
Število točk
Uvrstitev na SP
2000
Uvrstitev na EP
1300
6.–8. mesto
2500
6.–8. mesto
2000
4., 5. mesto
4000
4., 5. mesto
2500
medalja
6500
medalja
4000
(3) Utež pri razredu športne panoge se pomnoži s pripadajočim številom točk glede na končno uvrstitev.
(4) Če se reprezentanca uvrsti med prvih 8 ekip ali višje, se NPŠZ kot dosežek ovrednoti samo končna uvrstitev.
49. člen 
(nagrade za druge dosežke posameznikov) 
(1) Ovrednotijo se dosežki posameznikov v športnih disciplinah, ki so na rednem programu OI.
(2) Športniku se na predlog NPŠZ v individualnih športnih panogah glede na razred športne panoge, ovrednoti in sofinancira osvojitev medalje na svetovnem prvenstvu in evropskem prvenstvu v članski konkurenci ter končna uvrstitev na prvi ravni svetovnega pokala v članski konkurenci s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Rezultat
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Svetovno prvenstvo
Evropsko prvenstvo
Svetovni pokal
1
0,6
0,3
0,2
0,1
Končna 
uvrstitev
Število točk
Končna 
uvrstitev
Število točk
Končna 
uvrstitev
Število točk
1. mesto
1300
1. mesto
1000
1. mesto
800
2. mesto
1000
2. mesto
800
2. mesto
600
3. mesto
800
3. mesto
600
3. mesto
500
(3) Utež pri razredu športne panoge se pomnoži s pripadajočim številom točk glede na končno uvrstitev.
(4) Če športnik v individualni športni panogi na istem tekmovanju osvoji več medalj v različnih disciplinah, se za ovrednotenje in sofinanciranje po preglednici iz drugega odstavka tega člena upošteva le najvišja osvojena medalja.
(5) V ekipni konkurenci v individualnih športnih panogah se vsakemu posameznemu članu ekipe, nosilcu medalje, glede na razred športne panoge ovrednoti in sofinancira osvojitev medalje na tekmovanjih iz drugega odstavka tega člena, in sicer v višini 75 odstotkov vrednosti, določene za osvojitev medalje v posamični konkurenci.
50. člen 
(nagrade za druge dosežke društev) 
(1) Ovrednotijo se dosežki društev v športnih disciplinah, ki so na rednem programu OI.
(2) Društvom, ki tekmujejo v kolektivnih športnih panogah, uvrščenih v prvi razred športnih panog, se ovrednoti in sofinancira končna uvrstitev na uradnih evropskih tekmovanjih za naslov evropskega klubskega prvaka s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Končna uvrstitev
Med 8
Med 4
Finale
2000
3000
4000
51. člen 
(nagrade za izredne športne dosežke) 
Za športne dosežke, ki so nad pričakovanji promovirali Republiko Slovenijo, zlasti z omogočanjem njene predstavitve na področju turizma in drugega gospodarstva, lahko minister predlaga Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), da športnike, ki so jih dosegli, dodatno nagradi.
6. Šport invalidov
6.1. Splošna določba
52. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za šport invalidov se sofinancirajo:
– pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev in zvez,
– državna prvenstva na področju športa invalidov.
6.2. Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev in zvez
53. člen 
(predmet in pogoji sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za pilotske programe se sofinancira celoletne športne programe za invalide, ki so nastali s povezovanjem športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev in zvez (v nadaljnjem besedilu: pilotski program).
(2) Predmet sofinanciranja je uporaba oziroma najem športnih objektov in površin za šport v naravi ter delo strokovno izobraženih delavcev.
(3) Za sofinanciranje lahko kandidirajo športna društva, invalidska društva, humanitarna društva, občinske športne zveze in ZŠIS – POK.
(4) Sofinancira se izvajalec, katerega pilotski program se nanaša na množični šport invalidov na nacionalni ravni, če je pri načrtovanju in izvajanju programa razvidno organizacijsko povezovanje športnih, invalidskih oziroma humanitarnih društev in zvez.
54. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Za sofinanciranje pilotskih programov se uporabljajo naslednja merila:
– cena športnega programa,
– kompetentnost strokovnih delavcev,
– število vadečih.
MERILO
Število točk
1
CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA:
skupaj 30
Program je za udeležence brezplačen
30
Udeleženec pokriva do 50 % stroškov programa
15
Udeleženec pokriva več kot 50 % stroškov programa
5
2
KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV:
skupaj 30
Športni program vodi strokovno izobražen delavec
30
Športni program vodi strokovno usposobljen delavec z drugo stopnjo usposobljenosti
15
3
ŠTEVILO UDELEŽENCEV (število vadečih):
skupaj 30
30 ali več
30
20 do 29
20
10 do 19
15
(2) Sofinancira se en pilotski program, in sicer tisti, ki je pri točkovanju na podlagi meril iz prejšnjega odstavka zbral najvišje število točk, pri čemer število točk.
55. člen 
(višina sofinanciranja) 
Višina sredstev za pilotske programe je določena z LPŠ.
6.3. Državna prvenstva na področju športa invalidov
56. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za državna prvenstva na področju športa invalidov se sofinancira izvedba državnih prvenstev invalidov.
(2) Predmet sofinanciranja je uporaba oziroma najem športnih objektov in površin za šport v naravi, za izvedbo državnih prvenstev na področju športa invalidov.
57. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Za sofinanciranje izvedbe državnih prvenstev invalidov lahko kandidira NPŠZ, ki je nosilec posamezne športne panoge na nacionalni ravni.
(2) Izvedba državnih prvenstev invalidov se sofinancira, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
– državna prvenstva invalidov potekajo istočasno z državnimi prvenstvi rednega programa posameznih športnih panog v individualnih športnih panogah in istočasno z državnimi prvenstvi oziroma zaključkom pokala Slovenije v kolektivnih športnih panogah, ki jih organizirajo NPŠZ,
– posamezno državno prvenstvo invalidov je edino državno prvenstvo invalidov v posameznem letu.
58. člen 
(merila za sofinanciranje in višina sofinanciranja) 
(1) Državno prvenstvo, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, se ovrednoti po merilih iz naslednjih preglednic:
– za individualne športne panoge:
MERILO
ŠTEVILO TOČK
1
Število udeležencev:
SKUPAJ 20
do 10
5
11–20
10
več kot 20
20
2
Dostopnost programa:
SKUPAJ 10
Samo za en spol
5
Samo za dva spola
10
– za kolektivne športne panoge:
MERILO
ŠTEVILO TOČK
1
ŠTEVILO UDELEŽENIH EKIP:
SKUPAJ 20
do 4
5
4–6
10
več kot 6
20
2
KONKURENCA
SKUPAJ 10
Samo ženske oziroma 
samo moška
5
Ženska in moška
10
(2) Vrednotenje se opravi na podlagi točkovnega sistema.
(3) Za tekoče leto ministrstvo določi vrednost točke za izvedbo državnih prvenstev na področju športa invalidov kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ, za izvedbo državnih prvenstev na področju športa invalidov in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje izvedbe državnih prvenstev na področju športa invalidov.
7. Športna rekreacija
7.1. Splošna določba
59. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Na področju športne rekreacije se sofinancirajo:
– celoletni športno rekreativni programi na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče,
– občinske trim šole,
– področni centri gibanja za zdravje.
7.2. Celoletni športno-rekreativni programi na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče
60. člen
(predmet sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za celoletne športno-rekreativne programe na nacionalni ravni se sofinancira športne programe, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče.
(2) Predmet sofinanciranja je uporaba oziroma najem športnih objektov in površin za šport v naravi, delo strokovnega delavca in organizacijski stroški za izvedbo športnega programa iz prejšnjega odstavka, pri čemer organizacijski stroški za izvedbo športnega programa ne smejo presegati pet odstotkov odobrene vrednosti programa.
61. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Izvedba programov iz prejšnjega člena se sofinancira, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– program ima visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče,
– program nima negativnih vplivov na naravo in okolje,
– program se izvaja v najmanj polovici statističnih regij,
– program se izvaja v obsegu najmanj 60 ur športne vadbe letno, enakomerno razporejene v obdobju desetih mesecev.
(2) Za sofinanciranje športnih programov iz prejšnjega člena lahko kandidirajo nacionalne športne zveze, NPŠZ in OKS-ZŠZ. Vsakemu prijavitelju se lahko sofinancira samo najbolje ocenjeni program.
(3) Zaradi zagotavljanja kakovosti izvedbe programov morajo biti posamezni programi vodeni s strani strokovno izobraženega delavca ali strokovno usposobljenega delavca z najmanj drugo stopnjo usposobljenosti.
62. člen 
(merila in višina sofinanciranja) 
(1) Celoletni športno-rekreativni programi na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče, se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice:
 
MERILO
Število točk
1
DOSTOPNOST PROGRAMA 
skupaj 35
1.1
Celoten program je namenjen udeležencem obeh spolov
10
 
Samo del programa je namenjen udeležencem obeh spolov
5
1.2
Program je namenjen udeležencem različnega športnega predznanja
10
1.3
Program je namenjen vsem starostnim skupinam
5
1.4
Program je primeren za družine
5
1.5
Program spodbuja športni turizem
5
2
FINANČNI KRITERIJ
skupaj 45
 
Brezplačen program za udeleženca
45
 
Udeleženec pokrije del stroškov programa
20
 
Udeleženec v celoti pokrije stroške programa
0
3
KRITERIJ VKLJUČENIH UDELEŽENCEV
skupaj 20
 
Sodeluje več kot 3000 udeležencev
20
 
Sodeluje 1000 do 3000 udeležencev
10
 
Sodeluje do 1000 udeležencev, a ne manj kot 100
3
4
UVELJAVLJENOST PROGRAMA
skupaj 10
 
Program se izvaja že najmanj 5 let
10
5
REFERENCE STROKOVNEGA DELAVCA
Skupaj 10
Programe vodijo strokovno izobraženi delavec
10
Programe vodijo usposobljeni delavci z drugo stopnjo usposobljenosti
5
(2) Sofinancira se največ 15 programov, ki so pri ovrednotenju na podlagi meril zbrali najvišje število točk, pri čemer se sofinancirajo samo tisti programi, ki so pri vrednotenju zbrali najmanj 70 točk.
(3) Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za celoletne športno-rekreativne programe na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče, ki se izračuna kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ za celoletne športno-rekreativne programe na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje celoletnih športno-rekreativnih programov na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče.
7.3. Občinske trim šole
63. člen
(predmet in pogoji sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za občinske trim šole se sofinancira pilotske celoletne programe visokokakovostno vodene športno-rekreativne vadbe različnih vsebin, s katerimi se pričakuje visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče. Občinske trim šole so šole teka, smučarskega teka, nordijske hoje, drsanja, rolanja, smučanja, plavanja in druge, v odvisnosti od infrastrukturnih zmožnosti posamezne občine.
(2) Za sofinanciranje programa občinskih trim šol lahko kandidira občina.
(3) Sofinancira se plača strokovno izobraženega delavca, ki je zaposlen pri izvajalcu občinskih trim šol, pri čemer mora program izpolnjevati naslednje pogoje:
1. izvajalci občinskih trim šol so lahko občina, občinski javni zavod, občinska športna zveza ali športno društvo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec),
2. občina, ki kandidira za sofinanciranje, sofinancira plačo strokovnega delavca pri izvajalcu programa občinskih trim šol,
3. pristojni organ občine ima sprejet dolgoročni program organiziranosti in delovanja občinskih trim šol, v katerem so opredeljene vsebine in cilji programa, cilji pa morajo biti opredeljeni z merljivimi kazalniki njihovega doseganja, ki omogočajo preverjanje uspešnosti programa,
4. cilji in vsebine posameznega programa občinske trim šole morajo biti skladni z opredelitvijo ciljev in vsebin v vsakokratnem javnem razpisu;
5. občina mora za izvajanje programa občinskih trim šol zagotavljati ustrezne javno dostopne površine za šport,
6. izvajalec programa občinskih trim šol sprejme štiriletni program za posamezno občinsko trim šolo, o katerem poda mnenje pristojni organ občine in v katerem so opredeljeni program dela, cilji, podatki o udeležencih, vključenih v program ter materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa,
7. občina, ki kandidira s programom občinskih trim šol, v svojem proračunu zagotavlja 75 odstotkov sredstev za bruto plačo strokovnega delavca, izračunano v skladu s preglednico iz 28. člena tega pravilnika in sredstva za vse pripadajoče prispevke in davke, ki jih je dolžan plačati izplačevalec plače,
8. izvajalec programa občinskih trim šol zagotovi strokovnemu delavcu bruto plačo najmanj v višini, izračunani v skladu s preglednico iz 28. člena tega pravilnika,
9. javna sredstva za zaposlenega strokovnega delavca ne smejo presegati 100 odstotkov bruto plače za strokovnega delavca, izračunane v skladu s preglednico iz 28. člena tega pravilnika,
10. vadba v programu občinskih trim šol mora biti za vadeče brezplačna.
64. člen 
(merila za sofinanciranje in izbor programov) 
(1) Programi občinskih trim šol, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice:
MERILO
Število točk
1
ZAPOSLITVENI STATUS IN STAROST STROKOVNEGA DELAVCA
Skupaj 20
Strokovni delavec je brezposeln ali bo to njegova prva zaposlitev ter je star do 30 let
20
Strokovni delavec je brezposeln ali bo to njegova prva zaposlitev ter je star od 30 do 35 let
15
Strokovni delavec je zaposlen in star do 35 let
10
Strokovni delavec je brezposeln ali bo to njegova prva zaposlitev ter je star nad 35 let
5
Strokovni delavec je zaposlen in star nad 35 let
0
2
OBSEG PROGRAMA (število vadbenih skupin)
Skupaj 20
30 ali več
20
20 do 29
15
10 do 19
10
6 do 9
5
Manj kot 6
0
3
ČAS TRAJANJA PREDVIDENEGA SOFINANCIRANJA ZAPOSLOVANJA STROKOVNEGA KADRA
Skupaj 20
Zaposlovanje strokovnega kadra za 4 leta ali več
20
Zaposlovanje strokovnega kadra za 2 ali 3 leta
10
Zaposlovanje strokovnega kadra za 1 leto
5
4
PREDNOSTNI VRSTNI RED 
Programi se točkujejo po prednostnem vrstnem redu v posamezni občini, ki ga določa pristojni organ za šport v občini.
Skupaj 25
prvi po vrstnem redu
25
drugi po vrstnem redu
20
tretji po vrstnem redu
15
četrti po vrstnem redu
10
peti in dalje po vrstnem redu
5
(2) Programi se ovrednotijo in razvrščajo glede na skupno število točk v skladu z merili iz prejšnjega odstavka. Za vse razvrščene vloge se izračuna pripadajoča višina sofinanciranja plače strokovnim delavcem v skladu s preglednico iz 28. člena tega pravilnika. Izbere in sofinancira se plača tistim strokovnim delavcem v programih občinskih trim šol, ki so pri ovrednotenju zbrali višje število točk, pri čemer se sofinancirajo samo tiste vloge, ki so pri vrednotenju zbrale najmanj 55 točk. Število izbranih programov je omejeno z obsegom sredstev, določenih v LPŠ za programe občinskih trim šol.
65. člen 
(višina in trajanje sofinanciranja) 
(1) Plača strokovnemu delavcu se sofinancira v višini 25 odstotkov zneska, določenega v skladu s preglednico iz 28. člena tega pravilnika.
(2) Plače strokovnih delavcev v programih občinskih trim šol se sofinancira praviloma za obdobje štirih let. V času veljavnosti pogodbe o sofinanciranju iz prejšnjega stavka morajo izvajalci v skladu s pogodbo redno poročati o izvajanju programa.
7.4. Centri za krepitev zdravja s poudarkom na programih gibanja za zdravje
66. člen 
(predmet sofinanciranja in pogoji za sofinanciranje) 
(1) Za sofinanciranje lahko kandidirajo javni zdravstveni zavodi, ki opravljajo osnovno zdravstveno dejavnost, javni zdravstveni zavodi s področja javnega zdravja in javni zdravstveni zavodi, ki opravlja bolnišnično dejavnost medicinske rehabilitacije na terciarni ravni.
(2) Sofinancira se plača strokovno izobraženega delavca, ki je zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu iz prejšnjega odstavka, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. javni zdravstveni zavod iz prvega odstavka tega člena izvaja nadgradnjo in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v zdravstvenih domovih in lokalnih skupnostih, sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada, ki vključujejo vzpostavitev in delovanje centrov za krepitev zdravja in vzpostavitev in delovanje struktur na ravni lokalne skupnosti po modelu skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju ter rehabilitacijsko dejavnost na terciarni ravni,
2. strokovno izobražen delavec ima z javnim zdravstvenim zavodom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi,
3. javni zdravstveni zavod mora za izvedbo programa zagotoviti prostorske in druge materialne pogoje za izvajanje znotraj prostorov zdravstvenega zavoda,
4. javni zdravstveni zavod zagotovi 50 odstotkov sredstev za bruto plačo strokovno izobraženega delavca, izračunanih v skladu s preglednico iz 28. člena tega pravilnika in sredstva za vse pripadajoče prispevke in davke, ki jih je dolžan plačati izplačevalec plače,
5. javna sredstva za zaposlenega strokovno izobraženega delavca ne smejo presegati 100 odstotkov bruto plače za strokovnega delavca, izračunane v skladu s preglednico iz 28. člena tega pravilnika.
67. člen 
(merila za sofinanciranje in izbor programov za sofinanciranja) 
(1) Program centra za krepitev zdravja s poudarkom na programih gibanja za zdravje, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena tega pravilnika, se ovrednoti po merilih iz naslednje preglednice:
MERILO
Število točk
1
ZAPOSLITVENI STATUS IN STAROST STROKOVNEGA DELAVCA
Skupaj 20
Brezposeln ali bo to njegova prva zaposlitev ter starost do 30 let
20
Brezposeln ali bo to njegova prva zaposlitev ter starost med 30 do 35 let
15
Zaposlen in starost do 35 let
10
Brezposeln ali bo to njegova prva zaposlitev ter starost nad 35 let
5
Zaposlen in starost nad 35 let
0
2
REFERENCE STROKOVNEGA DELAVCA
Skupaj 10
Bogate reference s področja dela na primerljivih programih
10
Nekaj referenc s področja dela na primerljivih programih
5
Strokovni delavec je brez referenc s področja dela na primerljivih programih
0
3
RAZVEJANOST MREŽE ORGANIZACIJ CENTRA
Skupaj 10
Program vsebuje več kot 5 povezav z lokalnim okoljem
10
Program vsebuje do 5 povezav z lokalnim okoljem
5
Program se izvaja le znotraj zdravstvenega zavoda oziroma NIJZ
0
(2) Programi iz prejšnjega odstavka se ovrednotijo in razvrščajo glede na skupno število točk v skladu z merili iz prejšnjega odstavka. Za vse razvrščene vloge se izračuna pripadajoča višina sofinanciranja plače strokovnim delavcem v skladu s preglednico iz 28. člena tega pravilnika. Izbere in sofinancira se plača tistim strokovno izobraženega delavca – kineziologa v javnih zdravstvenih zavodih, ki so pri ovrednotenju zbrali višje število točk, pri čemer se sofinancirajo samo tiste vloge, ki so pri vrednotenju zbrale najmanj 20 točk.
68. člen 
(višina in trajanje sofinanciranja) 
(1) Posameznemu javnemu zdravstvenemu zavodu oziroma Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) se sofinancira plača za največ enega strokovno izobraženega delavca, v višini 50 odstotkov zneska, določenega v skladu s preglednico iz 28. člena tega pravilnika.
(2) Število sofinanciranih programov je omejeno z obsegom sredstev, določenih v LPŠ za področne centre gibanja za zdravje
(3) Pogodbe o sofinanciranju plače strokovno izobraženega delavca v javnih zdravstvenih zavodih se sklepajo za obdobje enega leta.
8. Šport starejših
8.1. Splošna določba
69. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Na področju športa starejših se sofinancirajo:
– gibalni programi za starejše na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče,
– športno-družabne medgeneracijske prireditve, ki imajo visok pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim.
8.2. Gibalni programi za starejše na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče
70. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za gibalne programe za starejše na nacionalni ravni se sofinancira športne programe, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče (v nadaljnjem besedilu: gibalni programi za starejše).
(2) Sofinancira se plača strokovno izobraženega delavca – kineziologa za delo v športnem programu iz prejšnjega odstavka.
71. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Za sofinanciranje gibalnih programov za starejše lahko kandidirajo NPŠZ, nacionalne športne zveze in tiste reprezentativne organizacije upokojencev na državni ravni, ki aktivno sodelujejo s športnimi društvi na področju športa starejših, pri čemer se vsi ti subjekti (štejejo tudi za izvajalca gibalnih programov za starejše.
(2) Gibalni programi za starejše se sofinancirajo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. program se izvaja v obsegu najmanj 60 ur letno, kar predstavlja najmanj 30 vadbenih tednov po dve uri tedensko,
2. pristojni organ NPŠZ, nacionalne športne zveze in reprezentativne organizacije upokojencev na državni ravni je sprejel dolgoročni načrt razvoja gibalnih programov za starejše na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče,
3. pristojni organ NPŠZ, nacionalne športne zveze in reprezentativne organizacije upokojencev na državni ravni je sprejel letni načrt izvedbe gibalnih programov za starejše na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče,
4. izvajanje celoletnega gibalnega programa za starejše vodi strokovno izobražen delavec – kineziolog,
5. izvajalec celoletnega gibalnega programa za starejše na nacionalni ravni zagotovi 50 odstotkov sredstev za bruto plačo strokovno izobraženega delavca – kineziologa, izračunanih v skladu s preglednico iz 28. člena tega pravilnika in vse pripadajoče prispevke in davke, ki jih je dolžan plačati izplačevalec plače,
6. javna sredstva za zaposlenega strokovno izobraženega delavca – kineziologa ne smejo presegati 100 odstotkov bruto plače za strokovnega delavca, izračunane v skladu s preglednico iz 28. člena tega pravilnika.
72. člen 
(merila za sofinanciranje in izbor programov) 
(1) Gibalni programi za starejše se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice:
Merilo
Število točk
Kakovost vsebine celoletnega gibalnega programa za starejše na nacionalni ravni
0–20
Nacionalna razpršenost
0–10
Povezovanje z društvi upokojencev
0–10
Reference strokovno izobraženega delavca na področju gibalnih programov za starejše
0–10
Cena programa na posameznika
0–8
Število vključenih posameznikov
0–5
Dostopnost vadbenega prostora
0–5
Povezovanje z zdravstvenimi zavodi
0–2
(2) Sofinancira se plača enega strokovno izobraženega delavca – kineziologa pri izvajalcu gibalnih programov za starejše, in sicer tistemu, ki pri točkovanju po merilih iz prejšnjega odstavka zbere najvišje število točk, ob pogoju, da je zbral najmanj 45 točk.
73. člen 
(višina in trajanje sofinanciranja) 
(1) Plača strokovnega delavca se sofinancira v višini 50 odstotkov zneska, določenega v skladu s preglednico iz 28. člena tega pravilnika.
(2) Pogodba o sofinanciranju plače strokovnega delavca z ustrezno izobrazbo športne smeri – kineziologa se sklepa za obdobje enega leta.
8.3. Športno-družabne medgeneracijske prireditve, ki imajo pomemben pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim
74. člen
(predmet sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za športno-družabne medgeneracijske prireditve se sofinancirajo prireditve, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim (v nadaljnjem besedilu: športno-družabne medgeneracijske prireditve).
(2) Sofinancirajo se materialni stroški za izvedbo prireditev iz prejšnjega odstavka, pri čemer organizacijski stroški ne smejo presegati pet odstotkov odobrenih sredstev.
75. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
Za sofinanciranje izvedbe športno-družabnih medgeneracijskih prireditev na nacionalni ravni lahko kandidirajo NPŠZ, nacionalne športne zveze in reprezentativne organizacije upokojencev na državni ravni, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– pristojni organ, NPŠZ, nacionalne športne zveze in reprezentativne organizacije upokojencev na državni ravni je sprejel dolgoročni načrt izvedbe športno-družabnih medgeneracijskih prireditev,
– pristojni organ NPŠZ, nacionalne športne zveze in reprezentativne organizacije upokojencev na državni ravni je sprejel letni načrt izvedbe športno-družabnih medgeneracijskih prireditev,
– športno-družabna medgeneracijska prireditev je namenjena starejšim prebivalcem s področja celotne Slovenije,
– izvajanje gibalnih vsebin v okviru športno-družabne medgeneracijske prireditve vodi strokovni delavec z ustrezno izobrazbo športne smeri,
– udeležba na športno-družabni medgeneracijski je za starejše brezplačna.
76. člen 
(merila za sofinanciranje in izbor programov) 
(1) Športno-družabne medgeneracijske prireditve se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice:
Merilo
Število točk
Kakovost vsebine športno-družabne medgeneracijske prireditve
0–10
Povezovanje z društvi upokojencev
0–10
Število vključenih posameznikov
0–40
Cena športno-družabne medgeneracijske prireditve za posameznega udeležence prireditve
0–30
(2) Sofinancirajo se materialni stroški izvedbe ene športno-družabne medgeneracijske prireditve, in sicer tistemu izvajalcu, ki pri točkovanju po merilih iz prejšnjega odstavka zbere najvišje število točk, ob pogoju, da je zbral najmanj 60 točk.
77. člen 
(višina sofinanciranja) 
Višina sredstev za sofinanciranje športno-družabne medgeneracijske prireditve je določena z LPŠ.
III. INVESTICIJE V ŠPORTNE OBJEKTE IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
78. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za investicije v športne objekte in površine za šport v naravi se sofinancira načrtovanje, gradnja, obnova in vzdrževanje javnih športnih objektov in površin za šport v naravi.
79. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Sofinancira se športne objekte in površine za šport v naravi, ki so v lasti Republike Slovenije ali v lasti lokalnih skupnosti.
(2) Za sofinanciranje lahko kandidirajo lokalne skupnosti.
80. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Investicije načrtovanja, gradnje, obnove in vzdrževanja javnih športnih objektov in površin za šport v naravi se ovrednotijo po naslednjih merilih:
– dostopnost vsem prebivalcem,
– obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi,
– vrednost investicije in
– zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog.
(2) Vrednotenje meril za izbor se določi v vsakokratnem javnem razpisu.
81. člen 
(višina sofinanciranja) 
Višina sredstev za sofinanciranje investicij v javne športne objekte in površine za šport v naravi je določena z LPŠ.
IV. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
1. Statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev in strokovna podpora programom
1.1. Splošna določba
82. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za zagotavljanje statusnih pravic športnikov in strokovnih delavcev ter za strokovno podporo programom se sofinancirajo:
– športni oddelki v srednjih šolah,
– štipendije za nadarjene in vrhunske športnike,
– spremljanje pripravljenosti športnikov,
– nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov,
– dvojna kariera nekdanjih vrhunskih športnikov.
1.2. Športni oddelki v srednjih šolah
83. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za športne oddelke v srednjih šolah se sofinancirajo:
– športni oddelki v gimnazijah,
– športni oddelki v srednjih strokovnih in poklicnih šolah.
(2) Sofinancira se stroške dopolnilnega strokovnega dela, ki ni sofinancirano iz javnih virov prijavitelja (psiholog, športni koordinator, fizioterapevt), stroške meritev in spremljanje gibalnih morfoloških in funkcionalnih sposobnosti dijakov v programih športnih oddelkov v gimnazijah.
(3) Sofinancira se stroške dopolnilnega strokovnega dela, ki ni sofinancirano iz javnih virov prijavitelja (psiholog, športni koordinator, fizioterapevt, profesor-mentor, ki v šoli ali na daljavo opravlja individualno pedagoško delo z dijakom športnikom zaradi športnih izostankov) in spremljanje gibalnih morfoloških in funkcionalnih sposobnosti dijakov v programih športnih oddelkov v srednjih strokovnih in poklicnih šolah.
84. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Sofinancirajo se športni oddelki na tistih gimnazijah, ki v skladu s predpisi organizirajo delo v športnih oddelkih (v nadaljnjem besedilu: športni oddelki v gimnazijah).
(2) Sofinancirajo se oddelki v programih srednjih strokovnih in poklicnih šol, kjer so dijaki – športniki organizirani v skupino znotraj enega oddelka, ob pogoju, da je v isti oddelek vpisanih najmanj 10 dijakov s statusom športnika (v nadaljnjem besedilu: športni oddelki v srednjih strokovnih in poklicnih šolah).
85. člen 
(merila in višina sofinanciranja) 
(1) Športni oddelki v gimnazijah in športni oddelki v srednjih strokovnih in poklicnih šolah, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice:
Merilo
Število točk
STATUS ŠPORTNIKA
Status A, pridobljen na podlagi Meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v športni oddelek
5 za vsakega dijaka
Status B, pridobljen na podlagi Meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v športni oddelek
3 za vsakega dijaka
Status C, pridobljen na podlagi Meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v športni oddelek
1 za vsakega dijaka
ŠTEVILO 
ŠPORTNIKOV
19 ali več dijakov športnikov v posameznem oddelku
15
15 do 18 dijakov športnikov v posameznem oddelku
10
10 do 14 dijakov športnikov v posameznem oddelku
5
(2) Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za športne oddelke v gimnazijah in športne oddelke v srednjih strokovnih in poklicnih šolah, ki se izračuna kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ za športne oddelke v gimnazijah in športne oddelke v srednjih strokovnih in poklicnih šolah, in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih športnih oddelkov v gimnazijah in športnih oddelkov v srednjih strokovnih in poklicnih šolah, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
1.3. Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike
86. člen 
(predmet, pogoji in višina sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za štipendije za nadarjene in vrhunske športnike se sofinancirajo štipendije športnikom.
(2) Sofinancirajo se štipendije športnikom v skladu s podrobnejšimi pogoji in merili, ki jih določi OKS-ZŠZ in dogovorom med sofinancerji (ministrstvo, OKS-ZŠZ in Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji).
(3) Za sofinanciranje lahko kandidira OKS-ZŠZ.
(4) Višina sredstev za sofinanciranje štipendij nadarjenim in vrhunskim športnikom je določena z LPŠ.
1.4. Spremljanje pripravljenosti športnikov
87. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za spremljanje pripravljenosti športnikov se sofinancirata:
– nacionalni program spremljanja pripravljenosti športnikov,
– razvoj diagnostike v športu.
(2) Sofinancira se stroške meritev, ki so neposredno vezani na izvedbo meritev opredeljenih v nacionalnem programu spremljanja pripravljenosti športnikov.
(3) Sofinancira se stroške razvoja diagnostične opreme v športu ter razvoj novih metod treninga in novih merilnih postopkov.
88. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Za sofinanciranje izvajanja nacionalnega programa spremljanja pripravljenosti športnikov lahko kandidirajo izvajalci znanstvenoraziskovalnega dela na področju športa v skladu s 7. členom zakona (v nadaljnjem besedilu: nosilec programa), ki skupaj z izvajalci in uporabniki meritev pripravijo program.
(2) Nosilci programa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– predložijo nacionalni program meritev, iz katerega sta razvidna vsebina in finančni načrt,
– v program meritev je združeno pretežno število NPŠZ in pretežno število izvajalcev meritev z ustreznimi referencami na področju meritev, kadrovskimi in prostorskimi potenciali, ter ustrezno merilno opremo,
– nosilec programa z izvajalci meritev in uporabniki podpiše letno pogodbo,
– NPŠZ podajo soglasje k programu za panoge, ki jih pokrivajo (NPŠZ lahko poda soglasje samo enemu nosilcu programa),
– nosilec programa je s cenikom meritev, analiz in svetovanja ter izvajalci meritev predhodno pisno seznanil NPŠZ.
(3) Za sofinanciranje razvoja diagnostike v športu lahko kandidirajo izvajalci meritev.
(4) Izvajalci meritev morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– izvajalec meritev je pridobil soglasje nosilca programa spremljanja pripravljenosti športnikov na nacionalni ravni,
– razvoj opreme za diagnostiko v športu je uvrščena v nacionalni program spremljanja pripravljenosti športnikov,
– razvoj novih metod treninga in novih merilnih postopkov je vključen v nacionalni program spremljanja pripravljenosti športnikov.
89. člen 
(višina sofinanciranja) 
(1) Višina sredstev za sofinanciranje spremljanja pripravljenosti športnikov je določena z LPŠ.
(2) Sredstva za razvoj diagnostike v športu ne smejo presegati 25 odstotkov vseh sredstev, ki so z LPŠ namenjena področju spremljanja pripravljenosti športnikov.
1.5. Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov
90. člen 
(predmet, pogoji in višina sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov se sofinancira sklenitev nadstandardnega zavarovanja za vrhunske športnike, in sicer v višini do 25 odstotkov vrednosti zavarovanja.
(2) Za sofinanciranje lahko kandidira OKS-ZŠZ.
(3) Višina sredstev za sofinanciranje nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja je določena z LPŠ.
1.6. Dvojna kariera nekdanjih vrhunskih športnikov
91. člen 
(predmet sofinanciranja in pogoji za sofinanciranje) 
(1) S sredstvi za program dvojne kariere nekdanjih vrhunskih športnikov se sofinancira plača nekdanjega vrhunskega športnika za delo v programih športa v individualnih športnih panogah in v kolektivnih športnih panogah, ki so na rednem programu OI.
(2) Za sofinanciranje programa dvojne kariere nekdanjih vrhunskih športnikov (v nadaljnjem besedilu: program dvojne kariere) lahko kandidirajo NPŠZ ali športna društva, ki so člani NPŠZ (v nadaljnjem besedilu: izvajalec programa dvojne kariere).
(3) Program dvojne kariere se sofinancira, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. pristojni organ NPŠZ sprejme najmanj štiriletni program organiziranosti in delovanja programa dvojne kariere za posamezno športno panogo oziroma disciplino,
2. izvajalec programa dvojne kariere, sprejme individualni štiriletni program za posamezni program dvojne kariere, v katerem so opredeljeni program dela, cilji, podatki o športnikih, vključenih v program ter materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa,
3. program iz prejšnje točke izvaja nekdanji vrhunski športnik, ki je imel v času svoje aktivne športne kariere status športnika mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda in ima pridobljeno strokovno usposobljenost najmanj prve stopnje,
4. v letu, ko se nekdanji vrhunski športnik vključuje v sistem sofinanciranja, mora biti vpisan v javnoveljavni študijski program, ki omogoča opravljanje strokovnega dela v športu v skladu z zakonom, ki ureja šport oziroma se zavezati, da se bo v tem letu vpisal v tak program,
5. nekdanji vrhunski športnik, ki izvaja program, ima z izvajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi,
6. izvajalec zagotovi nekdanjemu vrhunskemu športniku bruto plačo najmanj v višini, izračunani v skladu s 93. členom tega pravilnika in vse pripadajoče prispevke in davke, ki jih je dolžan plačati izplačevalec plače,
7. pristojni organ NPŠZ, če je izvajalec programa dvojne kariere športno društvo, ki je član NPŠZ, ali pristojni organ OKS-ZŠZ, če je izvajalec programa dvojne kariere NPŠZ, poda soglasje k individualnemu štiriletnemu programu za posamezni program dvojne kariere, k izvajalcu in strokovnemu delavcu – nekdanjemu vrhunskemu športniku,
8. nekdanji vrhunski športnik mora posamezne letnike študija zaključevati redno,
9. če nekdanji vrhunski športnik izgubi status študenta, ni več upravičen do sofinanciranja v programu dvojne kariere nekdanjih vrhunskih športnikov, pri čemer tudi ne more ponovno kandidirati na javnem razpisu za to področje sofinanciranja.
(4) Izjemoma se v program dvojne kariere nekdanjih vrhunskih športnikov lahko po koncu svoje športne kariere, pod pogoji iz prejšnjega odstavka, z izjemo pogojev, ki se nanašajo na pridobitev javnoveljavne izobrazbe športne smeri, vključi tudi nekdanji vrhunski športnik, ki že ima pridobljeno javnoveljavno izobrazbo športne smeri.
92. člen 
(merila za sofinanciranje) 
Programi dvojne kariere se ovrednoti po merilih iz naslednje preglednice:
MERILO
Število točk
1
RAZRED ŠPORTNE PANOGE
Športne panoge v I. razredu
30
Športne panoge v II. razredu
25
Športne panoge v III. razredu 
15
Športne panoge v IV. razredu
10
Športne panoge v V. razredu
5
2
INDIVIDUALNI ŠTIRILETNI PROGRAM 
vsebina programa dela po posameznih letih
0–2
vsebina programa dela z različnimi starostnimi kategorijami športnikov, pri čemer je nujno, da program obsega vse starostne kategorije v skladu z značilnostmi in pravili posamezne športne panoge
0–2
3
ŠPORTNA USPEŠNOST V ČASU KARIERE
Največ 50, tudi če je športnik v svoji karieri dosegel več medalj
Športnik je v svoji karieri dosegel medaljo na svetovnem prvenstvu ali OI
Zlato medaljo
30
Srebrno medaljo
20
Bronasto medaljo
15
Športnik je v svoji karieri dosegel medaljo na evropskem prvenstvu:
Zlato medaljo
20
Srebrno medaljo
10
Bronasto medaljo
5
4
DOSEŽEN NAZIV VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA
Največ 30, tudi če je imel športnik v svoji karieri vse 
tri nazive
Športnik olimpijskega razreda
30
Športnik svetovnega razreda
20
Športnik mednarodnega razreda
10
5
PREDNOSTNI VRSTNI RED 
Programi se točkujejo po prednostnem vrstnem redu v posamezni športni panogi, 
ki ga določa pristojni organ NPŠZ.
prvi po vrstnem redu
30
drugi po vrstnem redu
20
tretji po vrstnem redu
15
četrti po vrstnem redu
10
peti in dalje po vrstnem redu
5
93. člen 
(višina sofinanciranja) 
(1) Plača nekdanjega vrhunskega športnika se sofinancira v višini 80 odstotkov zneska v skladu z naslednjo preglednico, pri čemer se plačni razred v preglednici nanaša na vrednost plačnega razreda iz zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju:
VRSTA PROGRAMA USPOSABLJANJA ALI IZOBRAŽEVANJA
PLAČNI RAZRED
nekdanji športnik mednarodnega razreda s prvo stopnjo usposobljenosti
23
nekdanji športnik mednarodnega razreda z drugo stopnjo usposobljenosti
25
nekdanji športnik svetovnega ali olimpijskega razreda s prvo stopnjo usposobljenosti
25
nekdanji športnik svetovnega ali olimpijskega razreda z drugo stopnjo usposobljenosti
28
nekdanji športnik mednarodnega razreda z zaključenim študijskim programom prve stopnje oziroma izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu prve stopnje športne smeri
30
nekdanji športnik svetovnega ali olimpijskega razreda z zaključenim študijskim programom prve stopnje oziroma izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu prve stopnje športne smeri
31
nekdanji športnik mednarodnega razreda z zaključenim študijskim programom druge stopnje oziroma izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu druge stopnje športne smeri
32
nekdanji športnik svetovnega ali olimpijskega razreda z zaključenim študijskim programom druge stopnje oziroma izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu druge stopnje športne smeri
33
(2) Pri izračunu višine sofinanciranja plače nekdanjemu vrhunskemu športniku se upošteva tudi dodatek za delovno dobo, in sicer v višini 0,33 odstotkov od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe.
94. člen 
(izbor programov) 
Programi dvojne kariere se ovrednotijo in razvrščajo glede na skupno število točk v skladu z merili iz 92. člena tega pravilnika. Za vse razvrščene vloge se izračuna pripadajoča višina sofinanciranja plače nekdanjim vrhunskim športnikom v skladu s prejšnjim členom. Izbere in sofinancira se plača nekdanjim vrhunskim športnikom v programih, ki so pri ovrednotenju zbrali višje število točk. Število izbranih programov je omejeno z obsegom sredstev, določenih v LPŠ za programe dvojne kariere.
95. člen 
(trajanje sofinanciranja) 
Plača nekdanjih vrhunskih športnikov v izbranih programih dvojne kariere se sofinancira praviloma za obdobje štirih let. V času veljavnosti pogodbe o sofinanciranju iz prejšnjega stavka morajo izvajalci v skladu s pogodbo redno poročati o izvajanju programa, vsako leto pa morajo predložiti tudi mnenje pristojnega organa NPŠZ o programu, izvajalcu in nekdanjem vrhunskem športniku, če je izvajalec programa dvojne kariere športno društvo, ki je član NPŠZ, ali mnenje pristojnega organa OKS-ZŠZ o programu, izvajalcu in nekdanjemu vrhunskemu športniku, če je izvajalec programa NPŠZ.
2. Znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu
96. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za znanstveno-raziskovalno dejavnost v športu se sofinancirajo ciljno raziskovalni projekti v športu in kineziologiji, na nacionalni ravni.
97. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
Za sofinanciranje ciljno raziskovalnih projektov v športu in kineziologiji, ki imajo nacionalni pomen, lahko kandidirajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje raziskovalne dejavnosti ali projekt pripravljajo skupaj z izvajalcem, registriranim za opravljanje raziskovalne dejavnosti,
– predložijo projekt, iz katerega sta razvidna vsebina in finančni načrt,
– projekt je skladen s cilji in vsebino razpisanega ciljno raziskovalnega projekta,
– projekt je metodološko ustrezen.
98. člen 
(merila in višina sofinanciranja) 
(1) Ciljno raziskovalni projekti v športu in kineziologiji se ovrednotijo na podlagi meril iz naslednje preglednice:
MERILO
Število točk
1
RELEVANTNOST IN POTENCIALNI VPLIV PROJEKTA 
skupaj 0–10
Relevantnost predlaganega projekta glede na vsebino in cilje razpisanega projekta.
0–10
2
REFERENCE
skupaj 0–10
Kakovost vodje projekta
0–5
Kakovost sestave projektne skupine
0–5
3
RAZVOJNA KAKOVOST 
skupaj 0–10
Kakovost predvidene projektne organizacije in načrta dela 
0–5
Kakovost planiranih aktivnosti za razširjanje in uporabo znanja, ki bo rezultat projekta 
(znanstvene in poljudne objave, organizacija delavnic, vpliv na izobraževanje, izraba v praksi).
0–5
4
IZVEDLJIVOST IN GOSPODARNOST PREDLAGANEGA PROJEKTA
skupaj 0–20
Izvedljivost projekta glede sestave in opremljenosti projektne skupine
0–20
(2) Sofinancira se najboljše ocenjeni projekt po merilih iz prejšnjega odstavka.
(3) Višina sredstev za znanstveno-raziskovalno dejavnost v športu je določena z LPŠ.
V. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
1. Splošna določba
99. člen
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za organiziranost v športu se sofinancirata:
– delovanje športnih organizacij,
– mednarodna dejavnost v športu.
2. Delovanje športnih organizacij
2.1. Splošni določbi
100. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za delovanje športnih organizacij se posamezni športni organizaciji sofinancira delovanje na enem od področij:
– delovanje OKS-ZŠZ,
– delovanje NPŠZ s področja vrhunskega športa,
– delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije,
– delovanje nacionalnih športnih zvez na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti,
– delovanje zamejskih športnih zvez.
101. člen 
(pogoji sofinanciranja) 
(1) Sredstva, ki so v LPŠ namenjena sofinanciranju delovanja športnih organizacij, navedenih v prvih štirih alinejah iz prejšnjega člena, se razdelijo tako, da se:
– 94 odstotkov sredstev nameni sofinanciranju delovanja OKS-ZŠZ in NPŠZ,
– 6 odstotkov sredstev nameni sofinanciranju delovanja nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije, nacionalnih športnih zvez na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti, pri čemer se na vsakem področju sofinancira samo ena reprezentativna športna organizacija na nacionalni ravni.
(2) Na področju športne rekreacije in na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine se sofinancira delovanje ene organizacije na vsakem področju, ki:
– je organizirana na nacionalni ravni,
– izvaja največje število nacionalnih projektov,
– vključuje največje število individualnih članov, ki so vključeni v program vadbe kar je razvidno iz urejenega registra.
(3) Za sofinanciranje delovanja nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti lahko kandidira nacionalna študentska športna zveza, ki je članica FISU in EUSA.
(4) Sredstva za financiranje delovanja javnih zavodov za šport, ki jih ustanovi država, se določijo z LPŠ.
2.2. Delovanje OKS-ZŠZ
102. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) Sofinancira se delovanje OKS-ZŠZ kot krovne civilno družbene organizacije na področju športa v Republiki Sloveniji.
(2) Sofinancirajo se naslednja področja delovanja:
1. sofinanciranje strokovnega dela na projektih in programih vrhunskega športa in športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
2. izvedba aktivnosti v okviru tekmovalnih projektov, katerih nosilec je OKS-ZŠZ: OI, MOI, OFEM, sredozemske igre, EI in svetovne igre neolimpijskih športnih panog,
3. izvedba aktivnosti v okviru Olimpijskega strokovnega centra,
4. izvedba programa štipendiranja nadarjenih in vrhunskih športnikov – administrativno in strokovno vodenje programa,
5. izvedba aktivnosti pri zaposlovanju športnikov in strokovnih delavcev v športu v javnem sektorju,
6. priprava predloga kriterijev za vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti,
7. izvedba javnih pooblastil na podlagi zakona (vodenje evidence registriranih in kategoriziranih športnikov ter v povezavi s tem razvrščanje v naziv mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda ter priprava programov usposabljanj za športno rekreacijo in šport starejših),
8. sofinanciranje strokovnega dela na področju športne rekreacije,
9. delo na projektih s ciljem povečanja udejstvovanja odraslih in starostnikov v programe rekreacije,
10. vzpostavitev in delovanje sistema za povečanje udejstvovanja odraslih v programih športne rekreacije in starostnikov v programih športa starejših,
11. delo na projektih s ciljem vključevanja otrok in mladine v programe prostočasne športne vzgoje – mini olimpijade, šolske olimpijade,
12. delovanje ambasadorja za šport, strpnost in »fairplay«,
13. delovanje na področju lokalne športne organiziranosti (izvedba posvetov po regijah, organizacijska pomoč lokalnim okoljem).
103. člen 
(merila za sofinanciranje in višina sofinanciranja) 
(1) Delovanje OKS-ZŠZ se sofinancira na podlagi števila športnih organizacij in združenj, včlanjenih v OKS-ZŠZ. Upošteva se stanje na dan prijave na javni razpis.
(2) Vrednotenje se opravi na podlagi točkovnega sistema iz naslednje preglednice:
Nacionalna športna organizacija, 
članica OKS-ZŠZ
Število točk 
za vsako članico
NPŠZ olimpijskih športov
400
NPŠZ, ki jih MOK priznava
80
NPŠZ, ki so članice »Sport Accorda«
50
Občinske športne zveze
40
Zamejska športna združenja
30
Druge športne organizacije
10
(3) Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za delovanje OKS-ZŠZ, ki se izračuna kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ za delovanje OKS-ZŠZ in delovanje NPŠZ in
– vsoto skupnega števila točk vseh na javni razpis prijavljenih NPŠZ, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje na področju delovanja NPŠZ s področja vrhunskega športa, in skupnega števila točk, ki jih je OKS-ZŠZ prejel na podlagi preglednice iz prejšnjega odstavka.
2.3. Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez s področja vrhunskega športa
104. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Delovanje NPŠZ s področja vrhunskega športa se vrednoti na podlagi meril nacionalne razširjenosti, uspešnosti in mednarodne razširjenosti.
(2) Merilo nacionalne razširjenosti predstavlja število registriranih športnikov, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ za naslov državnega prvaka. Upoštevajo se podatki, ki veljajo na dan prijave na javni razpis. Podatke ministrstvu posreduje OKS-ZŠZ.
(3) Merilo uspešnosti predstavlja število vseh kategoriziranih športnikov posamezne NPŠZ po veljavni kategorizaciji OKS-ZŠZ, pri čemer se spremenljivka kategorizirani vrhunski športnik uporablja kot kakovostno merilo, kar pomeni, da se ovrednoti glede na razred kategorizacije. Pri kolektivnih športih se upošteva samo število kategoriziranih športnikov, ki so kategorizacijo pridobili z nastopi v državnih reprezentancah. Podatke ministrstvu posreduje OKS-ZŠZ.
(4) Merilo mednarodne razširjenosti predstavlja vključenost panog NPŠZ na program olimpijskih iger in število držav članic svetovne panožne športne zveze, katere članica je NPŠZ. Merilo mednarodne razširjenosti se uporablja kot dodatno merilo vrednotenja uspešnosti posamezne NPŠZ. Podatke ministrstvu posreduje OKS-ZŠZ.
105. člen 
(merilo nacionalne razširjenosti) 
(1) NPŠZ se na podlagi števila registriranih športnikov ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
MERILO NACIONALNE RAZŠIRJENOSTI 
(število registriranih športnikov v nacionalnih panožnih tekmovalnih sistemih)
Število registriranih športnikov 
v posamezni NPŠZ
Število točk
nad 7500
7500
5000–7499
5500
3000–4999
4000
2000–2999
2500
1000–1999
1000
do 999
500
(2) Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.
106. člen 
(merilo uspešnosti in merilo mednarodne razširjenosti) 
(1) NPŠZ se na podlagi števila in razreda kategoriziranih športnikov ter na podlagi mednarodne razširjenosti NPŠZ ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
MERILO USPEŠNOSTI
MERILO MEDNARODNE RAZŠIRJENOSTI
Število kategoriziranih športnikov
Št. točk posameznega kategoriziranega športnika
Utež 
za olimpijske športne panoge
Število točk glede na število držav v svetovni panožni zvezi
Individualne športne panoge
Kolektivne športne panoge
Nad 150
125–149
100–124
50–99
Do 49
Olimpijski razred
100
10
2
10
7,5
5
2,5
1
Svetovni razred
60
6
Mednarodni razred
30
3
Perspektivni razred
20
2
Državni razred
5
0,5
Mladinski razred
2
0,2
(2) Utež za olimpijske športne panoge se pomnoži s številom točk glede na število držav v svetovni panožni zvezi.
(3) Število točk iz preglednice v tem členu je vsota točk po merilu uspešnosti in merilu mednarodne razširjenosti.
(4) Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.
107. člen 
(višina sofinanciranja) 
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za delovanje NPŠZ, ki se izračuna kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ za delovanje OKS-ZŠZ in delovanje NPŠZ in
– vsoto skupnega števila točk vseh na javni razpis prijavljenih NPŠZ, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje na področju delovanja NPŠZ, in skupnega števila točk, ki jih je OKS-ZŠZ prejel na podlagi preglednice iz drugega odstavka 103. člena tega pravilnika.
2.4. Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije
108. člen
(predmet in pogoji za sofinanciranje) 
Sofinancira se delovanje ene nacionalne športne zveze na področju športne rekreacije, ki poleg pogojev iz drugega odstavka 101. člena tega pravilnika izpolnjuje še naslednja pogoja:
– vanjo je včlanjenih najmanj 30 športnih društev, ki izvajajo programe športne rekreacije in
– športna društva, člani zveze, imajo skupaj najmanj 5.000 individualnih članov, ki so zavedeni v registru članov, s poimenskim seznamom individualnih članov za tekoče leto, ki so vključeni v program vadbe.
109. člen 
(merila za sofinanciranje in višina sofinanciranja) 
(1) Delovanje nacionalne športne zveze na področju športne rekreacije se sofinancira na podlagi števila individualnih članov v športnih društvih, včlanjenih v zvezo, ki so vključeni v program vadbe. Upošteva se stanje na dan prijave na javni razpis.
(2) Vrednotenje se opravi na podlagi točkovnega sistema. Za vsakega individualnega člana se prizna 0,1 točke, določene v tretjem odstavku tega člena.
(3) Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije, delovanje nacionalnih športnih zvez na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter delovanje nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti, ki se izračuna kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ za delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije, delovanje nacionalnih športnih zvez na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter delovanje nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije, nacionalnih športnih zvez na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje delovanja nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije, nacionalnih športnih zvez na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti.
2.5. Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter delovanje nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti
110. člen 
(predmet in pogoji za sofinanciranje) 
(1) Sofinancira se delovanje nacionalne športne zveze na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, ki poleg pogojev iz drugega odstavka 101. člena tega pravilnika izpolnjuje še naslednja pogoja:
– vanjo je včlanjenih najmanj 30 športnih društev, ki izvajajo programe športne rekreacije,
– športna društva, člani zveze, imajo skupaj najmanj 5.000 individualnih članov, ki so zavedeni v registru članov, ki mora vsebovati poimenski seznam individualnih članov za tekoče leto, ki so vključeni v program vadbe.
(2) Sofinancira se delovanje nacionalne športne zveze na področju obštudijske športne dejavnosti, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 101. člena tega pravilnika.
111. člen 
(merila za sofinanciranje in višina sofinanciranja) 
(1) Delovanje ene nacionalne športne zveze na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine se sofinancira na podlagi števila individualnih članov v športnih društvih, včlanjenih v zvezo. Število individualnih članov se izkazuje z urejenim registrom članstva, ki mora vsebovati poimenski seznam individualnih članov za tekoče leto, ki so vključeni v program vadbe. Upošteva se stanje na dan prijave na javni razpis.
(2) Delovanje nacionalne športne zveze na področju obštudijske športne dejavnosti se sofinancira na podlagi števila individualnih članov v športnih društvih, včlanjenih v zvezo. Število individualnih članov se izkazuje z urejenim registrom članstva, ki mora vsebovati poimenski seznam individualnih članov za tekoče leto, ki so vključeni v program vadbe. Upošteva se stanje na dan prijave na javni razpis.
(3) Vrednotenje se opravi na podlagi točkovnega sistema. Za vsakega individualnega člana se prizna 0,1 točke, določene v tretjem odstavku 109. člena tega pravilnika.
2.6. Delovanje zamejskih športnih zvez
112. člen 
(predmet, pogoji in višina sofinanciranja) 
(1) Sofinancira se delovanje zamejskih športnih zvez.
(2) Za sofinanciranje lahko kandidirajo zamejske športne zveze.
(3) Sredstva za delovanje zamejskih športnih zvez se določijo z LPŠ in se prijaviteljem delijo v enakem deležu.
3. Mednarodna dejavnost v športu
113. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za mednarodno dejavnost v športu se sofinancirajo:
– članarine evropskim in svetovnim športnim zvezam,
– udeležba enega delegata na zasedanjih evropske in svetovne športne zveze.
114. člen 
(pogoji za sofinanciranje in višina sofinanciranja) 
(1) NPŠZ s področja vrhunskega športa se na podlagi dokazil o plačilih sofinancirajo:
– plačilo članarine v eni evropski in eni svetovni športni zvezi, vendar največ do 3000 točk po vrednosti točke za področje mednarodne dejavnosti v športu,
– stroški udeležbe enega delegata na uradnih zasedanjih mednarodnih športnih zvez, vendar največ do 600 točk po vrednosti točke za področje mednarodne dejavnosti v športu.
(2) OKS-ZŠZ se na podlagi dokazil o plačilih sofinancirajo stroški udeležbe delegatov na uradnih zasedanjih mednarodnih športnih organizacij, vendar največ do 15000 točk po vrednosti točke za področje mednarodne dejavnosti v športu.
(3) Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za mednarodno dejavnost, ki se izračuna kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ za mednarodno dejavnost skladno s tem pravilnikom in
– obsegom prijavljenih sredstev vseh prijaviteljev za ta program.
VI. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
1. Splošna določba
115. člen 
(vsebina sofinanciranja) 
S sredstvi za športne prireditve in promocijo športa se sofinancirajo:
– športne prireditve in
– javno obveščanje o športu.
2. Športne prireditve
116. člen
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za športne prireditve se sofinancirajo:
– velike mednarodne športne prireditve,
– nacionalne športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu.
2.1. Velike mednarodne športne prireditve
117. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
Sofinancira se organizacija velikih mednarodnih športnih prireditev, ki jih organizatorji prijavijo ministrstvu do 15. novembra za naslednje proračunsko leto in za katere vlada sprejme sklep, da se jih sofinancira iz državnega proračuna.
118. člen 
(merila in višina sofinanciranja) 
(1) Višina sofinanciranja evropskih in svetovnih prvenstev se izračuna na podlagi pripadajočega števila točk iz naslednje preglednice:
Razred športne panoge
Starostna kategorija
Svetovno prvenstvo
Evropsko prvenstvo
1.
članska
75
60
mladinska
50
40
mlajša
25
20
2.
članska
50
40
mladinska
30
20
mlajša
15
10
3.
članska
30
20
mladinska
20
10
mlajša
10
5
(2) Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke glede na število in vrsto evropskih in svetovnih prvenstev v proračunskem letu, in sicer tako, da:
– se celoten obseg sredstev za evropska in svetovna prvenstva, določen v LPŠ deli s seštevkom točk vseh evropskih in svetovnih prvenstev, za katera je vlada sprejela sklep, da se jih lahko sofinancira iz proračuna ministrstva.
2.2. Nacionalne športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu
119. člen 
(predmet in višina sofinanciranja) 
(1) Sofinancira se organizacija prireditve »Športnik leta v Republiki Sloveniji«, ki ga organizira Društvo športnih novinarjev Slovenije, ki je tudi upravičeno do sofinanciranja.
(2) Financira se organizacija prireditve »Podelitev Bloudkovih priznanj«.
(3) Višina sredstev za prireditev »Športnik leta v Republiki Sloveniji« in prireditev »Podelitev Bloudkovih priznanj« je določena z LPŠ.
3. Javno obveščanje o športu
120. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za javno obveščanje o športu se sofinancira produkcija in predvajanje periodičnih izobraževalnih oddaj na medijih nacionalnega dosega o različnih pojavnih oblikah športne vzgoje otrok in mladine ter športne rekreacije v različnih športnih panogah.
121. člen 
(merila za sofinanciranje in višina sofinanciranja) 
(1) Projekti, povezani s produkcijo in predvajanjem periodičnih izobraževalnih oddaj o različnih pojavnih oblikah športne vzgoje otrok in mladine ter športne rekreacije na medijih nacionalnega dosega, se ovrednotijo na podlagi meril iz naslednje preglednice:
Merilo
Število točk
1
POGOSTOST PREDVAJANJA
tedensko (vsaj 35 oddaj letno)
35
2x mesečno (vsaj 20 oddaj letno)
20
1x mesečno (vsaj 10 oddaj letno)
10
2
MEDIJ NACIONALNEGA DOSEGA
TV SLO1, TV SLO2,
20
drugi mediji nacionalnega dosega
5
3
PROGRAMSKA SHEMA (programi športa)
pretežno šport otrok in mladine (več kot 60 % programa)
20
pretežno športna rekreacija (več kot 60 % programa)
10
5
PROGRAMSKA SHEMA PREDVIDEVA NASLEDNJE NACIONALNE PROJEKTE
podelitev Bloudkovih priznanj
2
Športnik leta v Republiki Sloveniji
2
Zaključna slovesnost športa otrok in mladine
2
predstavitev programa Zdrav življenjski slog
2
(2) Sofinancirajo se projekti, ki po merilih iz prejšnjega odstavka dosežejo minimalno 60 točk, pri čemer se sofinancirajo največ trije najvišje ocenjeni projekti.
(3) Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za produkcijo in predvajanje periodičnih izobraževalnih oddaj o različnih pojavnih oblikah športne vzgoje otrok in mladine ter športne rekreacije na medijih nacionalnega dosega, ki se izračuna kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ za produkcijo in predvajanje periodičnih izobraževalnih oddaj o različnih pojavnih oblikah športne vzgoje otrok in mladine ter športne rekreacije na medijih nacionalnega dosega in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje produkcije in predvajanja periodičnih izobraževalnih oddaj o različnih pojavnih oblikah športne vzgoje otrok in mladine ter športne rekreacije na medijih nacionalnega dosega.
VII. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU 
1. Splošna določba
122. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za družbeno in okoljsko odgovornost v športu se sofinancirata:
– športno obnašanje,
– preprečevanje dopinga v športu.
2. Športno obnašanje
123. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za športno obnašanje se sofinancira nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja.
124. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
Za sofinanciranje nacionalne kampanje za spodbujanje športnega obnašanja lahko kandidirajo OKS-ZŠZ, NPŠZ, nacionalni mediji, športna in druga društva, občinske športne zveze, občine in njihovi športni ali drugi zavodi, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, univerze in zasebniki.
125. člen 
(merila za sofinanciranje in višina sofinanciranja) 
(1) Projekti, povezani z nacionalno kampanjo za spodbujanje športnega obnašanja, se ovrednotijo na podlagi meril iz naslednje preglednice:
MERILO
Število točk
1
UPORABNOST KAMPANJE 
skupaj 0–10
Relevantnost predlagane kampanje glede na vsebino in cilje razpisane kampanje
0–10
2
KAKOVOST PREDLAGATELJEV S PODROČJA PREDLAGANE KAMPANJE IN KAKOVOST NAČRTA IZVEDBE PREDLAGANE KAMPANJE
skupaj 0–20
Kakovost vodje kampanje
0–5 
Kakovost sestave projektne skupine nacionalne kampanje
0–5 
Kakovost predvidene organizacije kampanje in načrta dela 
0–5 
Praktična uporabnost (tiskani in drugi materiali obveščanja, organizacija delavnic, vpliv na izobraževanje, uveljavljanje etičnih norm v praksi)
0–5 
3
ODLIČNOST PREDLAGANE KAMPANJE
skupaj 0–10 
Preglednost, merljivost in preverljivost pričakovanih rezultatov
0–10 
4
PARTNERJI V KAMPANJI IN MEDIJSKA POKRITOST
Skupaj 0–20
Izobraževalni zavodi, športne organizacije, itd.
0–10
Medijske hiše, medmrežje
0–10
5
MEDNARODNA VPETOST NOSILCA(EV) KAMPANJE
Skupaj 0–20
Vključenost v mednarodna gibanja
0–10
Mednarodni značaj kampanje, čezmejni vidik
0–10
(2) Sofinancira se en projekt, in sicer tisti, ki je pri točkovanju na podlagi meril iz prejšnjega odstavka zbral najvišje število točk, pri čemer število točk ne sme biti nižje od 50.
(3) Višina sredstev za sofinanciranje nacionalne kampanje za spodbujanje športnega obnašanja je določena z LPŠ.
3. Preprečevanje dopinga v športu
126. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za preprečevanje dopinga v športu se sofinancirajo:
– dopinška testiranja na nacionalni ravni,
– nacionalna kampanja o preprečevanju zlorabe dopinga v tekmovalnem in rekreativnem športu.
127. člen 
(pogoji in višina sofinancirana) 
(1) Za sofinanciranje dejavnosti iz prejšnjega člena lahko kandidira nacionalna organizacija za boj proti dopingu, ki je včlanjena v svetovno protidopinško agencijo in sicer na podlagi programa, iz katerega morata biti razvidna vsebina in finančni načrt delovanja organizacije.
(2) Višina sredstev za sofinanciranje dejavnosti preprečevanja dopinga v športu je določena z LPŠ.
VIII. VSEBINA POGODB O SOFINANCIRANJU TER NAČIN IZVAJANJA NADZORA NAD POGODBAMI 
128. člen 
(vsebina pogodbe) 
Za sofinanciranje izbranih izvajalcev letnega programa se sklene pogodba med ministrstvom in izvajalcem. Obvezne sestavine pogodbe so:
1. naziv in naslov izvajalca,
2. vsebina in obseg programa,
3. čas realizacije programa,
4. višina dodeljenih sredstev,
5. terminski plan porabe sredstev,
6. način nadzora nad namensko porabo sredstev,
7. določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti,
8. določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev.
129. člen 
(nadzor nad namensko porabo sredstev) 
(1) Izvajalec lahko dodeljena sredstva uporabi izključno za namen opredeljen v pogodbi.
(2) Izvajalec lahko uveljavlja upravičene stroške, ki so za posamezne vsebine določeni v katalogu upravičenih stroškov, ki je objavljen z javnim razpisom.
(3) Ministrstvo ima kadarkoli pravico do nadzora nad porabo s pogodbo dodeljenih namenskih sredstev in uveljavljanih upravičenih stroškov. V primeru, da ministrstvo ugotovi nenamensko porabo prejetih sredstev, se sofinanciranje takoj ustavi ter odstopi od pogodbe, že prejeta proračunska sredstva pa mora izvajalec vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi vred, od dneva prejema do dneva vračila in povrniti morebitno škodo, ki je s tem nastala.
(4) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za proračunska sredstva na naslednjem javnem razpisu.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
130. člen 
(prenehanje veljavnosti in uporaba) 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99 in 11/06).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 22/15, št. 1/16 in 1/17), ki pa se za izvajanje programov NPŠŠ izbranih na njegovi podlagi uporablja do njihovega izteka.
131. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2017-3330-0070
Ljubljana, dne 15. februarja 2018
EVA 2017-3330-0070
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti