Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

Št. 093-1/2018-1 Ob-1423/18, Stran 535
Občina Vipava na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15 in 96/15), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15 in 76/16), Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/18) in Pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 18/12) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v Občini Vipava v letu 2018
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter sofinanciranje stroškov letovanj otrok in mladine.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo:
a) nevladne in neprofitne organizacije, društva ter združenja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– so registrirani in delujejo na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco članstva;
– imajo v svojem članstvu tudi občane Občine Vipava (najmanj 2 člana);
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov.
b) neprofitne organizacije, društva in združenja, ki organizirajo letovanja otrok in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pravne osebe neprofitnega značaja,
– so registrirane za izvajanje letovanj otrok in mladih,
– izvajajo letovanje v trajanju najmanj 4 nočitev,
– imajo v letovanje vključene otroke in mlade s stalnim bivališčem v Občini Vipava,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje letovanj otrok in mladine,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.
Pravne osebe pod točko a) z delovanjem na območju več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje člane oziroma uporabnike tudi iz območja Občine Vipava in v koliki meri je program oziroma projekt namenjen njim.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4. Osnovna merila za izbor programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti:
– ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter metode dela,
– sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva, vključenost strokovnih delavcev in namen izvedbe programa,
– realnost izvedbe programa in finančna konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo in oziroma udeležbo,
– reference – program se izvaja že dalj časa oziroma se program izvaja na območju občine že daljše časovno obdobje.
Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 8.000 EUR za predlagatelje navedene v 3.a) točki.
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 6.500 EUR za predlagatelje navedene v 3.b) točki.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2018 za programe/projekte za katere so bila dodeljena.
7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 26. marca 2018 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – sofinanciranje humanitarnih programov/letovanja otrok v letu 2018«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji tega ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z izbranimi predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.
10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Vipava ali na spletnih straneh www.vipava.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Vipava, tel. 05/36-43-411, e-mail: obcina@vipava.si.
Občina Vipava 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti