Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

493. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2018, stran 1761.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB in 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 28. redni seji dne 14. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 69/17) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sevnica za leto 2018 je določen:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
(v evrih)
Skupina/podskupine kontov
proračun leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
16.633.936
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.078.684
70
DAVČNI PRIHODKI
12.482.665
700 Davki na dohodek in dobiček
11.484.812
703 Davki na premoženje
656.807
704 Domači davki na blago in storitve
336.046
706 Drugi davki
5.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.596.019
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.602.879
711 Takse in pristojbine
16.000
712 Globe in druge denarne kazni
21.030
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
194.346
714 Drugi nedavčni prihodki
761.764
72
KAPITALSKI PRIHODKI
199.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
99.500
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
100.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.355.752
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
680.495
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije
675.257
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
18.940.247
40
TEKOČI ODHODKI
5.041.261
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
933.571
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
142.680
402 Izdatki za blago in storitve
3.346.964
403 Plačila domačih obresti
86.046
409 Rezerve
532.000
41
TEKOČI TRANSFERI
7.440.169
410 Subvencije
676.746
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
4.087.200
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
435.839
413 Drugi tekoči domači transferi
2.240.384
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.062.091
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.062.091
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
396.726
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
46.874
432 Investicijski transferi proračunskim upor.
349.852
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–2.306.311
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
2.282.534
50
ZADOLŽEVANJE
2.282.534
500 Domače zadolževanje
2.282.534
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
826.102
55
ODPLAČILA DOLGA
826.102
550 Odplačila domačega dolga
826.102
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)
–849.879
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.456.432
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
2.306.311
Stanje sredstev na računih na dan 
31. 12. preteklega leta
849.879
« 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica: www.obcina-sevnica.si.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0009/2018
Sevnica, dne 15. februarja 2018
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost