Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

Št. 4400-1/2018/8 Ob-1471/18, Stran 507
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 129. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) in 218. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2018
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2018.
1.2 Za ta namen so predvidena sredstva proračuna Republike Slovenije za leto 2018, na proračunski postavki 141710 – ukrep: Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk, NRP 2330-18-0011, v višini do 168.010 eurov.
1.3 Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov praktičnega izobraževanja dijakov in študentov biotehniških, kmetijskih, vrtnarskih, gozdarskih, živilskih in veterinarskih srednjih in višjih strokovnih šol ter fakultet. Upravičeni oziroma neupravičeni stroški so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
2. Vlagatelji in upravičenci
2.1 Vlagatelji so zavodi, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe rednega izobraževanja s praktičnim poukom za področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ali Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) in delujejo na območju Republike Slovenije.
2.2 Upravičenci so vlagatelji, ki so jim dodeljena sredstva po tem javnem razpisu.
3. Pogoji za dodelitev sredstev
3.1 Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis
3.1.1 Vlagatelj mora k vlogi in v skladu z razpisno dokumentacijo priložiti naslednje priloge:
– originalno izpolnjene obrazce, ki so del razpisne dokumentacije;
– program dela za leto 2018;
– dokazilo o registraciji za izobraževanje in usposabljanje s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, živilstva oziroma veterine.
3.1.2 Na javni razpis lahko vlagatelj vloži samo eno vlogo za vse projekte, ki jih izvaja.
3.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od izdaje sklepa do vložitve zahtevka
Upravičenec mora glede na višino dodeljenih sredstev zagotoviti lastno udeležbo, ki je skladna s prikazanim deležem v predloženi vlogi.
4. Finančni pogoji
4.1 Delež dodeljenih nepovratnih sredstev znaša do 50 odstotkov priznane vrednosti programa. Najvišja možna višina dodeljenih sredstev na posamezno vlogo je 20.000 eurov. Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 50 točk. V primeru, da razpoložljiva sredstva ne bodo zadostovala za do 50 odstotno sofinanciranje vseh pozitivno ocenjenih vlog, se bodo vsem upravičencem sredstva sofinanciranja sorazmerno znižala.
4.2 Za priznano vrednost programa se štejejo materialni stroški, povezani z izvajanjem praktičnega izobraževanja dijakov in študentov v zavodih.
4.3 Sredstva bodo upravičenci lahko koristili na podlagi sklenjenih pogodb. Rok za dokončanje del je 20. september 2018.
5. Merila
Vloge bodo točkovane v skladu z naslednjimi merili (merila so natančneje prikazana v razpisni dokumentaciji):
– projekti z višjim deležem lastnih sredstev oziroma drugih virov sofinanciranja;
– projekti, ki združujejo interese čim večjega števila uporabnikov (število udeležencev praktičnega izobraževanja);
– obseg kmetijskih ali gozdnih površin oziroma učnih delavnic, ki so vključene v izvajanje praktičnega izobraževanja.
6. Rok in način prijave: prijava na javni razpis mora biti poslana s priporočeno pošto, iz katere sta razvidna čas in datum oddaje, na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 26. marca 2018, ali osebno dostavljena najkasneje do 14. ure istega dne v glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici, na kateri je označeno »Ne odpiraj – vloga na javni razpis – Praktični pouk 2018«. Na ovojnici mora biti naveden polni naslov pošiljatelja.
7. Razpisna dokumentacija
7.1 Vloga mora biti izpolnjena in oddana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, vključno s podpisano in žigosano izjavo vlagatelja, ter z vsemi ostalimi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije.
7.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na spletni strani ministrstva – http://www.mkgp.gov.si/.
7.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ministrstvu v času uradnih ur za poslovanje s strankami. Kontaktna oseba je Tomaž Hrastar, tel. 01/478-92-55, tomaz.hrastar@gov.si.
8. Odpiranje in obravnava vlog
8.1 Odpiranje in obravnava pravočasno prispelih vlog bo 29. marca 2018, v prostorih Sektorja za podnebne spremembe, NVO, šolstvo in knjigovodstvo, II. nadstropje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ni javno. Komisija, ki jo je imenoval minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo št.: 4400-1/2018/1 z dne 17. januarja 2018, bo vloge pregledala in ocenila. Komisija bo:
– vlagatelje nepopolnih vlog v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku;
– vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, zavrnila kot neutemeljene.
8.2 Prepozno prispela vloga ali vloga, ki jo vlagatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil, bo zavržena kot nepopolna.
9. Obvestilo o izidu javnega razpisa
9.1 Na podlagi predloga komisije bo o vlogi odločal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku 60 dni po odpiranju vlog s sklepom.
9.2 Zoper sklep ni dopustna pritožba, dopustno pa je vložiti tožbo v upravnem sporu pri Upravnem sodišču Republike Slovenije.
9.3 Če bo ministrstvo ugotovilo, da so bila sredstva odobrena oziroma izplačana na podlagi neresničnih podatkov ali nenamensko porabljena, ima pravico zahtevati takojšne vračilo sredstev v enkratnem znesku z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti