Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

497. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica, stran 1784.

  
Na podlagi 18. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB in 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 28. redni seji dne 14. 2. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica 
1. člen 
V Pravilniku o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 in 103/11) se v 3. členu briše stavek: »Postopke v imenu Občine Sevnica v zvezi v vrednotenjem in sofinanciranjem turističnih prireditev vodi Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica (v nadaljevanju »KŠTM Sevnica«).«
2. člen 
V prvi alineji 4. člena se briše besedna zveza »pravne osebe«.
3. člen 
V 11. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Zoper sklep iz prvega odstavka je možna pritožba v roku 8 dni pri županu Občine Sevnica.«
4. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ocenjevanje prijavljenih prireditev se izvede na naslednje načine:
a. Prijavljena prireditev ima elemente turistične prireditve in se ocenjuje po vseh merilih in kriterijih, od točke I. do VIII.
b. Prijavljena prireditev, ki nima elemente turistične prireditve, vsebuje pa elemente varovanja etnološke dediščine (pod točko V.), se ocenjuje po merilih in kriterijih pod točko V., VII. in VIII.
c. Prijavljena prireditev, ki nima elemente turistične prireditve, vsebuje pa elemente urejanja turistične infrastrukture in sledenje strategiji razvoja turizma (pod točko VI.), se ocenjuje po merilih in kriterijih pod točko VI., VII. in VIII.
V primeru, da prijavljena aktivnost, na podlagi katere bodo dodeljena sredstva (na primer: obseg prireditve, tehnična zahtevnost, oglaševanje …) ne bo izvedena in/ali dokazilo ne bo predloženo, se bodo dodeljena sredstva v sorazmernem deležu, prejetih točk za oglaševanje, znižala.
Posamezen organizator turistične prireditve lahko na javni razpis v tekočem letu prijavi do 3 prireditve.
Vrednost točke se določi za vsako leto posebej v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posamezne turistične prireditve je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
Prireditve lahko prejmejo največ 110 točk. Iz nadaljnje obravnave so izključene turistične prireditve, ki ne dosežejo vsaj 15 točk. Turistične prireditve, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa Občine Sevnica, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika.
Predmet razpisa so prireditve, ki se morajo prijaviti oziroma je potrebno zanje pridobiti dovoljenje pristojne policijske postaje oziroma pristojne upravne enote (v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB5)). Izpolnjevanje navedenega kriterija je izvzeto pri prireditvah, ki so ocenjene le v sklopu varovanja etnološke dediščine ali v sklopu urejanja turistične infrastrukture in sledenja strategiji razvoja turizma.
KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE TURISTIČNIH PRIREDITEV
OPIS KRITERIJA
MOŽNO Št. TOČK
I. TRADICIONALNOST IN OBSEG PRIREDITVE
DO 20 TOČK
1. Tradicionalnost prireditve
10
  1.a) do 5 let
5
  1.b) od 5 let 
10
 
2. Obseg prireditve
10
  2.a) Enodnevna
5
  2.b) Večdnevna
10
II. TEHNIČNA ZAHTEVNOST PRIREDITVE
DO 10 TOČK
Prireditev ustreza zahtevam o pridobitvi dovoljenja za izvedbo javne prireditve s strani Upravne enote (pred izvedbo prireditve poda prijavitelj na UE vlogo za pridobitev dovoljenja)
10
III. TRŽNA NARAVNANOST
DO 35 TOČK
1. Izvajano bo oglaševanje v medijih pred izvedbo aktivnosti
15
 1.a) Svetovni splet in socialna omrežja
5
 1.b) Radijski in televizijski oglasi
10
 
2. Promocijski material
15
 2.a) Plakati, letaki, zgibanke, almanahi
5
 2.b) Jumbo plakati
10
 
3. Objava že izvedenih aktivnosti (članek v glasilih, na svetovnem spletu, socialnih omrežjih)
5
IV. UPORABA PRIREDITVENE OPREME NAJETE S STRANI KŠTM
DO 15 TOČK
  a) Šotor in/ali oder
15
  b) Ostala oprema 
5
V. VAROVANJE ETNOLOŠKE DEDIŠČINE (šege, navade, kulinarika, tradicionalne jedi ob praznikih ali dogodkih, tradicionalne prireditve, narodna noša, pesmi, stara opravila, delo in obrt, pripovedke ...)
DO 10 TOČK
  a) Prikaz (sodelujejo zunanji izvajalci oz. ga prikažejo povabljeni 
gostje)
5
  b) Prikaz (sodelujejo oziroma ga prikažejo člani društva) 
5
VI. UREJANJE TURISTIČNE INFRASTRUKTURE IN SLEDENJE 
DO 10 TOČK
STRATEGIJI RAZVOJA TURIZMA 
  a) Urejanje poti, objektov, signalizacije, sajenje in vzdrževanje rož, 
nasadov, dreves kolesarskih stez, klopi, razglednih točk
10
  b) Organiziranje čistilnih akcij
10
  c) Predavanje povezano s temo turizma
5
VII. PRIREDITEV, KI JE NAMENJENA PRIVABLJANJU TURISTOV IN 
DO 5 TOČK
OBISKOVALCEV V ČASU IZVEN GLAVNIH SEZON (1. 11.–28. 02.)
5
VIII. DRUŠTVO JE V ZVEZI DRUŠTEV 
DO 5 TOČK
Društvo je član Turistične zveze Občine Sevnica
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2018
Sevnica, dne 15. februarja 2018
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti