Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

511. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (sprememba št. 4), stran 1807.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 10. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je župan Občine Tržič sprejel
S K L E P 
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (sprememba št. 4) 
1. člen 
(namen sklepa in pravna podlaga) 
S predmetnim sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (v nadaljevanju: OPN). Pravno podlago za uvedbo postopka predstavlja 46. člen Zakona o prostorskem načrtovanju.
Predvidene spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo na posamičen poseg v prostor, ki ne vpliva na celovitost prostorskih ureditev. Predlagana sprememba pomeni le dopolnitev 121. člena tekstualnega dela OPN, zato se skladno s 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju, postopek vodi po skrajšanem postopku. To pomeni, da je čas pridobitve prvega, drugega mnenja in čas javne razgrnitve skrajšan na 15 dni.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev) 
Občina Tržič je OPN sprejela v letu 2016 (Uradni list RS, št. 35/16). Zaradi uresničitve nujne investicijske namere podjetnika se predlaga samostojen postopek sprememb in dopolnitev OPN.
3. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev) 
Spremembe in dopolnitve OPN obsegajo dopolnitev tekstualnega dela OPN. Le te se nanašajo na pogoje umestitve predlagane dozidave objekta v prostor znotraj obstoječe gospodarske cone na Loki v EUP LOK 03, ki se ureja s PPIP po določilih 121. člena OPN.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Za pripravo sprememb in dopolnitev OPN se upošteva:
– obstoječe strokovne podlage k OPN,
– prikaz stanja prostora,
– zasebna pobuda s strokovnimi podlagami ureditve ožjega območja,
– strokovne podlage, ki bi jih v postopku zahtevali upravljavci prostora.
5. člen 
(roki za pripravo) 
Ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora, bo priprava sprememb in dopolnitev OPN potekala po priloženem (okvirnem) terminskem planu.
Faza
Rok
Sklep župana o začetku priprave
Priprava osnutka sprememb in dopolnitev
15 dni
Objava gradiva na MOP
Prvo mnenje nosilcev urejanja prostora
15 dni
Priprava dopolnjenega osnutka
15 dni
Prva obravnava na OS
Javna razgrnitev in javna obravnava
15 dni
Priprava in sprejem stališč
5 dni
Priprava predloga
15 dni
Objava gradiva na MOP
Drugo mnenje nosilcev urejanja prostora
15 dni
Sprejem odloka in objava v UL RS
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja) 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti so:
Državni nosilci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, (za poselitev),
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami),
3. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave),
4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, (za področje energetike),
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja),
Lokalni nosilci:
6. Elektro Gorenjska, Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj,
7. Komunala Tržič, (vodovod, kanalizacija, odpadki), Mlaka 6, 4290 Tržič,
8. Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
9. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj,
10. Petrol Plin, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
11. Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
Drugi udeleženci:
12. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Če se v postopku priprave izkaže, da so nosilci urejanja prostora tudi drugi organi oziroma nosilci javnih pooblastil, se tudi te vključi v postopek.
7. člen 
(obveznost financiranja) 
Finančna sredstva za celotno pripravo sprememb in dopolnitev OPN zagotovi investitor in Občina Tržič, vsak do ½.
8. člen 
(objava sprememb) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Tržič.
Št. 350-0001/2018
Tržič, dne 12. februarja 2018
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti