Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

Št. 430-0006/2018-2 Ob-1405/18, Stran 522
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS 1011 in 3/13), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 106/15) in Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) objavlja Občina Dobrova - Polhov Gradec
javni razpis 
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dobrova - Polhov Gradec v letu 2018
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dobrova - Polhov Gradec za naslednje ukrepe:
– Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
– Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
– Ukrep 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
– Ukrep 5: Podpora društvom na področju primarne kmetijske proizvodnje
– Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
– Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
– Ukrep 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov (ukrep de minimis)
– Ukrep 9: Enkratna pomoč dijakom in študentom kmetijskih šol
II. Ukrepi in osnovni pogoji za kandidiranje na javni razpis
Vlagatelji lahko vložijo skupaj največ dve vlogi na javni razpis in največ eno vlogo za posamezni ukrep.
Upravičenci pomoči z izvedbo ne smejo pričeti pred prejemom sklepa o dodelitvi pomoči.
Osnovni pogoji na podlagi Uredbe komisije EU št.: 702/2014
Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah;
– upravičenci, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine.
Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer, če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga;
– pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
Osnovni pogoji na podlagi de minimis Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013
De minimis pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 se uporablja za pomoč dodeljeno podjetjem dejavnim v primarni kmetijski proizvodnji, razen za:
– pomoči določene na podlagi cene ali količine proizvodov danih na trg;
– pomoč za dejavnosti povezane z izvozom dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoči, ki se dodelijo pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (EU) št. 1407/2013, se navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo (EU) št. 1407/2013.
Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se določbe Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 717/2014/EU) uporabljajo za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo (EU) št. 717/2014.
Osnovni pogoji na podlagi de minimis Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013
Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
A. stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;
B. stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala);
C. stroški nakupa nove ali rabljene kmetijske mehanizacije;
D. stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
E. stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;
F. stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
G. stroški postavitve ali obnovitve sadnega ali drugega trajnega nasada;
H. stroški nakupa računalniške programske opreme.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki so pravne in fizične osebe (ustrezajo kriterijem za mikro, podjetja), dejavne v primarni kmetijski proizvodnji, s sedežem na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– ponudba oziroma predračun za načrtovano investicijo s specifikacijo del ali storitev,
– predložitev oddane kopije zbirne vloge v tekočem (oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel);
– dokazila, da se investicija se izvaja na območju občine;
– gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno, oziroma druga ustrezna dokumentacija;
– pridobljena soglasja za izvedbo investicije (npr.: kulturnovarstveno, okoljevarstveno …);
– dokazilo o presoji vplivov na okolje za investicije za katere mora biti opravljena (presoja vplivov na okolje mora biti opravljena pred datumom dodelitve pomoči).
Pomoč se ne dodeli:
– naložbam za skladnost s standardi Unije;
– investicijam, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicijam, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU;
– za že izvedena dela;
– stroškom, povezanim z zakupnimi pogodbami;
– nakupom proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
– zasaditvijo letnih rastlin;
– stroškom v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakupom živali in samostojnim nakupom kmetijskih zemljišč;
– obratnim sredstvom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 2.500 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč (A) (nezahtevne agromelioracije) in pašnikov (B).
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki so pravne in fizične osebe (ustrezajo kriterijem za mikro, podjetja), dejavne v primarni kmetijski proizvodnji, s sedežem na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– ponudba oziroma predračun za načrtovano investicijo s specifikacijo del ali storitev;
– predložitev oddane kopije zbirne vloge v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– dokumentacija potrebna za izvedbo naložbe;
– pridobljena soglasja za izvedbo investicije (npr.: kulturnovarstveno, okoljevarstveno …):
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe, da vlagatelj ali njegovi družinski člani niso lastniki zemljišča;
– dokazilo, da se naložba izvaja na območju občine.
Pomoč se ne dodeli:
– naložbam za skladnost s standardi Unije;
– investicijam, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicijam, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU;
– stroškom, povezanim z zakupnimi pogodbami;
– nakupu proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
– zasaditvi letnih rastlin;
– delom v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakupom živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– obratnim sredstvom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji skupni znesek pomoči lahko znaša do 2.500 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:
– naravnih nesreč;
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami in
– drugih slabih vremenskih razmer;
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah ter
– zaščitenih živali.
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih dogodkov iz prejšnjega odstavka.
Upravičeni stroški:
– strošek zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, ki krije stroške za nadomestitev izgub zaradi slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami in drugih slabih vremenskih razmer, boleznimi živali ali škodljivih organizmov na rastlinah ter zaščitenih živali in ne zahteva ali določa vrste ali količine prihodnje kmetijske proizvodnje.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki so pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji in imajo sedež na območju občine, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja;
– pomoč ne sme ovirati delovanja notranjega trga zavarovalniških storitev, biti omejena na zavarovanje, ki ga ponuja eno samo zavarovalniško podjetje ali skupna podjetij in biti pogojena s tem, da se zavarovalna pogodba sklene z zavarovalnico, ki ima sedež v zadevni državi članici;
– sklenjeno zavarovanje ne zahteva ali določa vrste ali količine prihodnje kmetijske proizvodnje.
Intenzivnost pomoči:
– do 20 % upravičenih stroškov. Pomoč skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65 % stroškov zavarovalne premije.
Ukrep 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki so pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji in imajo sedež na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– ponudba oziroma predračun za načrtovano investicijo s specifikacijo del ali storitev;
– predložitev oddane kopije zbirne vloge v tekočem (oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel);
– dokazila, da se investicija izvaja na območju občine;
– dokazilo, da je stavba vpisana v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo;
– gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno, oziroma druga ustrezna dokumentacija;
– dokazilo o ustreznih dovoljenjih za izvedbo naložbe, v kolikor je le-to potrebno;
– dokazilo, da je objekt, ki je predmet ureditve, mora biti v lasti nosilca ali članov kmetijskega gospodarstva;
– dokazilo, da se naložba izvaja na območju občine.
Intenzivnost pomoči:
– do 60 % upravičenih stroškov. Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči na posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 2.500 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži nosilec ali član kmetijskega gospodarstva.
Ukrep 5: Podpora delovanju društev dejavnih na področju primarne kmetijske proizvodnje
Cilj pomoči je razvoj dejavnosti društev, ki delujejo na področju primarne kmetijske proizvodnje.
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije za tečaje, seminarje, predavanja, ki so vsebinsko vezani na dejavnosti primarne kmetijske proizvodnje;
– stroški nastopa na sejmih, katerih vsebine nastopov so vezane na dejavnosti primarne kmetijske proizvodnje;
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, vezane na dejavnosti primarne kmetijske proizvodnje.
Upravičenci do pomoči:
– društva, ki delujejo na področju primarne kmetijske proizvodnje in imajo sedež v občini.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predračuni (s specifikacijo stroškov) za upravičene stroške, za katere se uveljavlja pomoč,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega s primarno kmetijsko pridelavo,
– dokazilo o dostopu do pomoči vsem upravičencem na območju občine.
Pomoč se ne dodeli:
– za stroške, ki nastanejo za udeležence, ki nimajo stalnega bivališče v občini.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 15.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičene naložbe:
A predelava primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč;
B predelava gozdnih lesnih sortimentov;
C prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij;
D turizem na kmetiji;
E dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami in izdelki;
F vzreja in predelava vodnih organizmov;
G dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije;
– stroški gradnje ali obnove objekta;
– stroški nakupa opreme in naprav.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– trije predračuni s popisom del,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti ali dokazilo o registraciji dejavnosti ali drug ustrezen dokument,
– predložitev ustreznega dovoljenja in soglasij za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
– dokazilo, da se naložba izvaja na območju občine.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji znesek dodeljene pomoči je 5.000 EUR. Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 200.000 EUR, v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev občine, države ali Evropske unije.
Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
Podukrep 7.1: Individualno izobraževanje in usposabljanje
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacij in šolnin za tečaje, seminarje in predavanja povezana z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
Pomoč se ne dodeli za:
– usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih programov,
– za stroške, ki nastanejo za udeležence, ki nimajo stalnega bivališče v občini.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci in družinski člani kmetijskih gospodarstev, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine,
– društva, ki delujejo na področju kmetijstva in imajo sedež v občini.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predračuni s specifikacijo stroškov;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov;
– dostopnost do pomoči vsem upravičencem na območju občine.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 200.000 EUR, v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev občine, države ali Evropske unije.
Ukrep 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov (ukrep de minimis)
Cilj pomoči je izboljšanje konkurenčnosti gozdarstva, razvoj novih proizvodov ter uvajanje novih proizvodnih tehnologij in izboljšanje varnosti pri delu v gozdu.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje in rekonstrukcije gozdne vlake;
– stroški nakupa in dobave nove in rabljene opreme.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo, da se investicije izvaja na območju občine;
– dokazilo, da ima kmetijsko gospodarstvo v lasti ali najemu najmanj 5 ha gozda;
– soglasje Zavoda za gozdove za načrtovan poseg;
– mapna kopija z vrisano predvideno traso gozdne vlake;
– druga dokumentacija potrebna na izvedbo investicije.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji znesek dodeljene pomoči je 2.500 EUR.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 200.000 EUR, v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev občine, države ali Evropske unije.
Ukrep 9: Enkratna pomoč dijakom in študentom kmetijskih šol
Cilj pomoči je spodbujati mlade, da se odločajo za šolanje na kmetijskih šolah, s čemer želimo doseči boljšo izobrazbeno strukturo na kmetijah.
Upravičenci do pomoči:
– dijaki in študentje kmetijskih in gozdarskih šol ali univerz, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z nosilcem kmetijskega gospodarstva.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– kmetijsko gospodarstvo, katerega član je upravičenec, mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev;
– uspešno zaključeno šolanje v preteklem šolskem letu;
– redno vpisan v srednješolski ali univerzitetni program kmetijskih in gozdarskih smeri, v tekočem šolskem letu programov;
– enkratna pomoč se ne izplača dijakom in študentom, ki niso vpisani v kmetijske šole;
– dijaki in študentje ponovno vpisani v isti letnik in študentje, ki izgubijo status, do pomoči niso upravičeni.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;
– potrdilo o katastrskem dohodku kmetijskega gospodarstva;
– kopijo zadnjega šolskega spričevala;
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema).
Intenzivnost pomoči:
– enkratna pomoč do višine 450 € na dijaka in študenta v tekočem šolskem letu.
V. Okvirna višina sredstev in merila za ocenjevanje vlog
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so namenjena za ukrepe za razvoj podeželja po tem javnem razpisu, je 30.000 EUR.
Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih
Ukrep 
Višina razpisanih sredstev v EUR
Odstotek sredstev v %
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
9.000
30 %
UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
400
1 %
UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine
2.500
8 %
UKREP 5: Podpora društvom na področju primarne kmetijske proizvodnje
5.000
17 %
UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
4.000
13 %
Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
2.500
8 %
UKREP 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov
5.000
17 %
UKREP 9: Enkratna pomoč dijakom in študentom kmetijskih šol
1.600
6 %
V kolikor bodo zaprošena sredstva posameznega ukrepa nižja od razpisanih sredstev posameznega ukrepa, se sredstva prerazporedijo na druge ukrepe v pripadajočih deležih.
Če bo na razpis ali posamezen ukrep prispelo več vlog, kot je na razpolago sredstev, se odstotek pomoči sorazmerno zniža.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: vlagatelji za sredstva, dodeljena za leto 2018, vložijo zahtevek za izplačilo najkasneje do 30. 4. 2019.
VII. Način prijave in roki
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti ali oddajo neposredno na sedežu občine.
Ovojnica mora biti opremljena z naslednjimi podatki: Občina Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova, s pripisom »ne odpiraj, javni razpis, kmetijstvo«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge. Vloge iz katerih ni razvidno, da se nanašajo na javni razpis, se zavrže.
Rok za oddajo vlog: 7. 5. 2018.
VIII. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo 10. 5. 2018, v prostorih Občine Dobrova - Polhov Gradec. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine Dobrova - Polhov Gradec.
S sklepom župana se zavrže vloge:
– ki so prepozno prispele,
– ki niso oddane na predpisani razpisni dokumentaciji,
– nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno,
in zavrne vloge:
– ki so neutemeljene,
– z nasprotujočimi podatki v vlogi in prilogah,
– ki so vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah,
– vsebinsko neustrezne vloge,
– ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo,
– ki jih bo komisija, na podlagi meril za ocenjevanje in vrednotenje, ocenila kot neustrezne.
Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razumljiva in ima priložene vse priloge.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 14 dni od odpiranja in strokovnega pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Dopolnitve, poslane po roku, se ne upoštevajo.
IX. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča na predlog strokovne komisije župan oziroma oseba, ki jo pooblasti župan.
Vlagateljem, katerih vloge izpolnjujejo predpisane pogoje iz predpisov in javnega razpisa in so za namen zagotovljena sredstva, se izda sklep o pravici do sredstev.
V obrazložitvi sklepa o pravici do sredstev je utemeljena odločitev in v primeru pozitivne odločitve opredeljena višina dodeljenih sredstev, namen in upravičeni stroški, za katere so sredstva namenjena.
Rok za izdajo sklepa o pravici do sredstev je 60 dni od ugotovitve vseh dejstev.
Hkrati s prejemom sklepa bodo vlagatelji pozvani k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne obveznosti med prejemnikom sredstev in Občino Dobrova - Polhov Gradec. Vlagatelji morajo podpisano pogodbo posredovati na občino v roku osem dni od prejema, drugače se šteje, da odstopajo od pogodbe.
VI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletni strani: http://www.dobrova-polhovgradec.si. Lahko pa jo na osnovi poslane zahteve na elektronski naslov info@dobrova-polhovgradec.si, posredujemo tudi po elektronski pošti.
Kontaktna oseba občinske uprave za informacije je Helena Čuk.
X. Pritožba na odločitev: zoper odločitev o pravici do sredstev lahko upravičenec vloži pritožbo na naslov občine v roku 8 dni od prejema odločbe.
XI. Zahtevki za izplačilo
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo zahtevke na predpisanem obrazcu.
Upravičenci lahko vlagajo zahtevke:
– za izplačilo upravičenih sredstev v letu 2018 najkasneje do 30. 11. 2018,
– za izplačilo upravičenih sredstev v letu 2019 najkasneje do 30. 4. 2019.
Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljenih delih na podlagi računa in potrdila o plačilu računa.
Na podlagi popolnega zahtevka, se sredstva izplačajo na vlagateljev transakcijski račun. Nakazilo na transakcijski račun šteje, da je bilo zahtevku v celoti odobreno.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, se o spremembah odloči z odločbo. Na to odločbo pritožba ni dovoljena.
Zahtevke, ki so v nasprotju z zahtevami predpisov, javnega razpisa ali odločbe o pravici do sredstev, se zavrne.
XII. Spremljane namenske porabe sredstev
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec spremlja komisija. Namen porabe sredstev lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
Vlagatelj je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev. V teh primerih ne more pridobiti sredstev za dobo petih let.
Če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je vlagatelj za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je vlagatelj za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu,
– da je vlagatelj odtujil (prodal) nepremično in opremo sofinancirano iz proračuna občine, pred iztekom 5 let,
– če investicije, za katero je pridobil sredstva, ni dokončal oziroma jo je končal v bistveno manjšem obsegu kot je predvideval v prijavi na razpis,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
XIII. Informacije: dodatne informacije po tel. 01/36-01-800, kontaktna oseba: Helena Čuk. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si.
Občina Dobrova - Polhov Gradec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti