Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

510. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Tržič, stran 1806.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 in 55/17) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 29. redni seji dne 15. 2. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Tržič 
1. člen 
V 11. členu se za prvo alinejo doda novo drugo alinejo, ki se glasi:
»– v primeru sprostitve prostega mesta med šolskim letom s 1. dnem naslednjega meseca oziroma najkasneje v roku enega meseca od obvestila o sprostitvi mesta,«
Dosedanja druga alineja postane tretja alineja. Vejica na koncu nove tretje alineje se nadomesti s piko.
2. člen 
V prvem odstavku 13. člena se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo »na predlog Sveta vrtca.«
3. člen 
Na koncu tretjega odstavka 20. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Uvajanje otrok se začne z dnem uradnega vstopa.«
Četrti odstavek se črta.
4. člen 
V prvem odstavku 22. člena se za tretjo alinejo doda novo četrto alinejo, ki se glasi:
»– čakalni seznam za otroke, vpisane med letom.«
Pika za besedilom tretje alineje se nadomesti z vejico.
5. člen 
Drugi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V kolikor se v vrtcu med šolskim letom sprostijo mesta in na čakalnih seznamih, oblikovanih ob rednem vpisnem postopku, ni več otrok, ki bi v obdobju enega meseca od sprostitve mesta lahko zasedli prosto mesto v vrtcu, oziroma le-ti ne ustrezajo prostemu mestu, vrtec oziroma komisija evidentirane vloge obravnava s smiselno uporabo določil od 12. do 23. člena tega pravilnika in oblikuje čakalni seznam za otroke, vpisane med letom.«
6. člen 
V 29. členu se dopolni kriterij 2.b), ki se po novem glasi:
Zap.št.
Kriterij
Št. točk
2.
»b) zaposlenost samo enega starša oziroma samohranilec brez zaposlitve 
10«
Za 6. kriterijem se doda dva nova kriterija, ki se glasita:
»7.
V primeru, da imajo starši oziroma skrbniki ob točkovanju vloge neporavnane obveznosti do vrtca za sorojenca, ki je ali je bil vključen v vrtec, se odšteje točke 
–30
8.
V primeru, da so starši v preteklem šolskem letu odklonili sprejem otroka ob prvem vpisu, se ob ponovnem vpisu odšteje točke
–20«
7. člen 
Besedilo 30. člena se spremeni, tako da se glasi:
»V času javnega vpisa novincev vrtec obravnava tudi pisne prošnje za premestitev že sprejetih otrok v drugo enoto vrtca za naslednje šolsko leto. Vrtec v primeru prostega mesta prošnji ugodi.
Pri razporejanju novo vpisanih otrok vrtec upošteva na vpisnih listih izražene želje za razporeditev v posamezne enote.
V kolikor prostih mest za želeno enoto ni dovolj, vrtec razporedi otroka v drugo enoto glede na sestavo novo oblikovanih oddelkov in starost posameznega otroka. Ob tem lahko upošteva tudi bližino stalnega prebivališča otroka, vključenost sorojencev v enoti ali v bližnji osnovni šoli, bližino zaposlitve staršev, bližino prebivališča starih staršev.«
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen kriterija 7. in 8. iz 29. člena tega pravilnika, ki se začneta uporabljati 1. septembra 2018.
Št. 007-0002/2018
Tržič, dne 15. februarja 2018
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti