Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

Št. 4400-4/2017/6 Ob-1474/18, Stran 514
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena ter v zvezi z 22. členom in četrtim odstavkom 26. člena Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15; v nadaljnjem besedilu: uredba) objavlja
javni razpis za 4. ukrep uredbe:
Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2018
I. Predmet javnega razpisa
(1) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.
(2) Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za 4. ukrep uredbe Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2018 (v nadaljnjem besedilu: ukrep po tem javnem razpisu), znaša do višine 10.000 eurov iz PP 255610, NRP 2330-17-0041.
(3) Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne more pridobiti tudi pomoči po javnih razpisih za druge ukrepe uredbe.
(4) V primeru, da vlagatelj odda vlogo na več kot en javni razpis po uredbi, se upošteva tista, iz katere je po datumu in uri oddaje razvidno, da je bila oddana prva.
(5) Če so bile vloge iz prejšnjega odstavka oddane istočasno in iz odpreme ni mogoče razbrati, katera je bila oddana prva, se vlagatelja pozove na razjasnitev, za katerega od ukrepov vlaga vlogo. Če se vlagatelj v določenem roku ne izjasni, za katerega od ukrepov vlaga vlogo, se vse vloge zavržejo.
(6) Razpisana sredstva za ukrep po tem javnem razpisu se dodeljujejo po sistemu zaprtega javnega razpisa.
II. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik pomoči
(1) Vlagatelj za ukrep po tem javnem razpisu je nepridobitna pravna oseba, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.
(2) Upravičenec je vlagatelj, ki mu je vročena odločba o pravici do sredstev.
(3) Prejemnik pomoči je upravičenec, ki pravočasno odda popoln in ustrezen zahtevek za izplačilo sredstev, s končnim poročilom o izvedenih aktivnostih, odobrenih z odločbo o pravici do sredstev in z zahtevanimi dokazili o nastalih in plačanih upravičenih stroških.
III. Pogoji za pridobitev pomoči
(1) Vlagatelj mora pogoje iz ukrepa po tem javnem razpisu za pridobitev odločbe o pravici do sredstev izpolnjevati že ob oddaji vloge.
(2) Vlagatelj mora predložiti dokazila o delovanju na področju kmetijstva ali gozdarstva.
(3) Vlagatelj mora predložiti program dogodka (izpolnjena Priloga št. 1 razpisne dokumentacije), izvedenega v obdobju od 1. novembra 2017 do 30. oktobra 2018 in letni program dela za namen ocenjevanja.
(4) Vlagatelj lahko pridobi pomoč iz ukrepa po tem javnem razpisu samo za en strokovni ali jubilejni dogodek.
(5) Do pomoči ni upravičen vlagatelj, pravna oseba, ki ni aktivna, oziroma ne izpolnjuje obveznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje pravnih oseb, kar se preveri v evidencah Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
(6) Vlagatelj, ki je registriran po predpisu, ki ureja društva, in se ne financira tudi iz naslova letne članarine, ni upravičen do sredstev.
IV. Omejitve
(1) Delež dodeljene pomoči lahko na upravičenca znaša do 70 odstotkov upravičenih stroškov.
(2) Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za namen tega ukrepa lahko skupno znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
(3) Skupna višina vseh virov financiranja za pomoč iz tega javnega razpisa ne sme preseči vrednosti stroškov odobrenega programa dogodka iz tretjega odstavka prejšnjega poglavja.
(4) Za dogodek, za katerega se dodeljujejo sredstva pomoči po tem javnem razpisu, ni dovoljeno pridobiti sredstev, namenjenih za izvajanje ukrepov razvoja podeželja.
V. Finančni pogoji za dodelitev pomoči
(1) Pomoč iz ukrepa po tem javnem razpisu se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz ukrepa po tem javnem razpisu so:
– stroški izdaje (strokovne) publikacije za obeležitev dogodka,
– stroški promocije dogodka,
– stroški najema prostora dogodka,
– drugi stroški, povezani z organizacijo in izvedbo dogodka (npr. materialni stroški, potni stroški).
(3) Prejemnik pomoči za ukrep po tem javnem razpisu mora zagotoviti morebitno razliko sredstev med višino dodeljene pomoči in dejansko vrednostjo odobrenega programa dogodka.
(4) DDV ni upravičeni strošek.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo
Točke
Max. ocenitev
Max. št. točk 
(množitev točk in maksimalne ocenitve)
1
2
3
4
1.
Delovanje vlagatelja
25
5
125
2.
Predstavitev dogodka
25
5
125
3.
Delež lastnih sredstev za izvedbo 
25
5
125
4.
Vlagatelj ima status društva, ki deluje v javnem interesu
75
1
75
Skupaj:
450
Ocene za merila:
1. Delovanje vlagateljev:
Vlagatelj izvaja: 
1 – tradicionalna usposabljanja (predavanja, delavnice)
2 – tradicionalna usposabljanja z izdajo potrdil (vodi evidenco o izdanih potrdilih)
3 – usposabljanja s preizkusom znanja
4 – nacionalne poklicne kvalifikacije
5 – formalno redno izobraževanje
2. Predstavitev dogodka:
Dogodek predstavlja:
1 – predstavitev oziroma povezovanje na lokalnem nivoju (občina)
2 – predstavitev oziroma povezovanje na nivoju regije
3 – medregijsko predstavitev ali predstavitev na nivoju države oziroma medregijsko povezovanje
4 – predstavitev na nivoju države
5 – predstavitev izven Slovenije oziroma mednarodno povezovanje
3. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa:
1 – od 51 do 55 % lastnih sredstev
2 – od 56 do 60 % lastnih sredstev
3 – od 61 do 65 % lastnih sredstev
4 – od 66 do 70 % lastnih sredstev
5 – več kot 71 % lastnih sredstev
4. Vlagatelj ima status društva, da deluje v javnem interesu:
Do 20 % možnih točk (75 točk)
(1) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) bo ocenila vse pravočasne in popolne vloge.
(2) Odobrene bodo vloge, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje, bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 200 točk in katerih vrednost upravičenih stroškov bo znašala najmanj 2.000 eurov.
(3) Sredstva bodo proporcionalno razdeljena glede na delež doseženih točk od skupnega števila točk, glede na razpoložljiva sredstva in skupno vrednost upravičeno zaprošenih sredstev.
VII. Vloga
(1) Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, in oddana z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano in žigosano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije, ter z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije.
(2) Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) – http://www.mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.
(3) Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
VIII. Rok in način prijave
(1) Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do 26. marca 2018.
(2) Vloge, vložene pred oziroma po roku, določenem v prejšnjem odstavku, se zavržejo.
(3) Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se zavrže.
(4) Sestavni deli vloge morajo biti zloženi po označenem vrstnem redu.
(5) Vloge je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali vložiti neposredno v vložišču Agencije v času uradnih ur.
(6) Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se zavržejo.
(7) Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge, označen s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vložišča Agencije, naziv in naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja: Ne odpiraj vloga na javni razpis za 4. ukrep uredbe Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2018.
IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
(1) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava Agencija in jih tudi oceni.
(2) Vloge, ki so popolne, izpolnjujejo vse pogoje, in ki na podlagi meril za dodelitev pomoči iz ukrepa po tem javnem razpisu dosegajo določeno število točk, se odobrijo.
(3) Pomoč se vlagatelju odobri z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik Agencije.
(4) Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno.
X. Poraba sredstev
(1) Število zahtevkov določi Agencija v odločbi o pravici do sredstev.
(2) Zahtevek za izplačilo (Priloga št. 2 razpisne dokumentacije), skupaj z originalnimi računi in dokazili o plačilu upravičenih stroškov oziroma overjenimi kopijami, izjavo o prejetih sredstvih v skladu z Uredbo 1407/2013/EU ter poročilom o izvedenem programu dogodka, mora prejemnik predložiti na Agencijo, najkasneje do 30. oktobra 2018.
(3) Originalni računi in dokazila o plačilu računov oziroma overjene kopije, morajo biti oštevilčeni, zloženi po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v seznamu originalnih računov (Priloga št. 3 razpisne dokumentacije).
(4) Kot osnova za izplačilo dodeljene pomoči iz ukrepa po tem javnem razpisu se upoštevajo računi, ki se nanašajo na upravičene stroške za obdobje od 1. novembra 2017 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
(5) Račun mora vsebovati vse potrebne podatke oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.
(6) Originalni računi in dokazila o plačilu računov oziroma overjene kopije se upravičencem ne vračajo.
XI. Obveznosti prejemnika pomoči, nepravilnosti in sankcije
(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun.
(2) Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plačane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti Agencija zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15).
(4) Prejemnik pomoči mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, hraniti vsaj še deset let od datuma dodelitve pomoči.
(5) Prejemnik pomoči je na zahtevo ministrstva za namen poročanja in zbiranja podatkov dolžan posredovati zahtevane podatke.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti