Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

481. Odlok o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik, stran 1712.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) (v nadaljevanju: zakon) in 11. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 23. seji dne 14. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Z Odlokom za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik (v nadaljevanju: odlok) se določa pogoje, merila in kriterije ter postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, ki jih na podlagi Zakona o športu (v nadaljevanju: Zakon) in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji ter na podlagi Letnega programa športa Občina Kamnik (v nadaljevanju: Občina) zagotavlja za uresničevanje javnega interesa na področju športa.
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti v športu v skladu s prednostnimi nalogami, opredeljenimi v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji, ki so lokalnega pomena in so namenjene zagotavljanju pogojev, ki se uresničujejo:
– z občinskim programom športa;
– z občinskim letnim programom športa za posamezno proračunsko obdobje;
– z zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športa v občini;
– z zagotavljanjem javnih sredstev v proračunu občine za izvajanje programov športa;
– z načrtovanjem, graditvijo in vzdrževanjem javne infrastrukture na področju športa.
2. člen 
(športni programi) 
Športni programi so različne pojavne oblike športa, namenjene posameznikom vseh starosti, in sicer:
1. prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
3. obštudijska športna dejavnost;
4. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
5. kakovostni šport;
6. vrhunski šport;
7. šport invalidov;
8. športna rekreacija;
9. šport starejših.
Izbor in (so)financiranje programov in področij, določenih v Letnem programu športa (v nadaljevanju: LPŠ), se izvede v skladu z odlokom, sredstva za njihovo izvedbo pa se v okviru proračuna Občine izbranim izvajalcem razdelijo na podlagi javnega razpisa.
3. člen 
(izvajalci športnih programov) 
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva in klubi ter športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o društvih;
– zavodi, zasebniki, ustanove ali druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa v Republiki Sloveniji;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji pri izvajanju športnih programov v Občini Kamnik prednost pred drugimi izvajalci.
4. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena odloka, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– se pravočasno prijavijo na javni razpis;
– imajo sedež v Občini Kamnik in v njej pretežno izvajajo svojo športno dejavnost najmanj eno leto pred izdajo javnega razpisa;
– so pred izdajo javnega razpisa najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– imajo zagotovljene materialne (izdelana finančna konstrukcija, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov posameznega športnega programa, ki se izvaja), prostorske, kadrovske (ustrezno izobražen in/oziroma usposobljen strokovni kader za opravljanje strokovnega dela v športu) in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih programov;
– imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 35 tednov v letu (v obsegu vsaj 60 ur letno), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih programov in je obseg izvajanja posameznega programa v merilih drugače opredeljen (npr.: ko kandidirajo s programi razvojnih in strokovnih nalog v športu);
– imajo urejeno evidenco o članstvu, o plačani članarini in o registriranih tekmovalcih, če so registrirani po Zakonu o društvih.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
5. člen 
(programi in področja ter izvajalci letnega programa športa 
Za uresničevanja javnega interesa v športu, opredeljenega v Letnem programu športa (v nadaljevanju: LPŠ), se iz proračuna Občine Kamnik lahko sofinancirajo naslednje športne vsebine:
1. športni programi iz prvega odstavka 2. člena tega odloka:
1.1 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
1.2 športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
1.3 obštudijska športna dejavnost;
1.4 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
1.5 kakovostni šport;
1.6 vrhunski šport;
1.7 šport invalidov;
1.8 športna rekreacija;
1.9 šport starejših;
2. športni objekti in površine za šport v naravi;
3. razvojne dejavnosti v športu:
3.1 izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu;
3.2 založništvo v športu;
3.3 znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu;
3.4 informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa;
3.5. statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu iz prvega odstavka 63. člena Zakona o športu in strokovna podpora programom;
4. organiziranost v športu:
4.1 delovanje športnih društev in zvez društev na nivoju lokalnih skupnosti;
5. športne prireditve in promocija športa:
5.1 športne rekreativne in promocijske prireditve lokalnega, občinskega, državnega in mednarodnega pomena:
5.2 javno obveščanje o športu;
5.2.1 informacijski sistem na področju športa;
5.3 športna dediščina in muzejska dejavnost v športu;
5.4 mednarodna dejavnost;
5.5 priznanja in nagrade športnikom in športnim delavcem;
6. družbena in okoljska odgovornost v športu.
Podrobnejša opredelitev (so)financiranja programov športa v Občini, ki vsebuje navedbo obsega športnih področij, elemente in kriterije vrednotenja, razvrstitev glede na razširjenost, uspešnost in pomen za lokalno okolje … je podana v prilogi »Merila in normativi s preglednicami za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik«, ki so sestavni del odloka.
Izvajalci letnega programa športa so osebe, ki so kot izvajalci športnih programov določeni v prvem odstavku 3. člena tega odloka.
Pred drugimi uporabniki imajo športna društva, ki izvajajo letni program športa, za izvajanje le-tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin.
6. člen 
(letni program športa) 
Izvajanje nacionalnega programa na lokalni ravni za posamezno koledarsko leto določi občinski svet, po predhodnem mnenju občinske športne zveze, če ta obstaja, z letnim programom športa na lokalni ravni, ki določa, glede na razvojne plane in prioritete v športu, razpoložljiva finančna sredstva v proračunu Občine Kamnik ter razmere v lokalnem športu:
– programe in področja športa (športne vsebine in programe, obseg in vrsto dejavnosti), ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu,
– obseg (višino) javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti, pri čemer upošteva strukturo in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem programu,
– posebne pogoje in zahteve za vrednotenje športnih programov in izvajanje LPŠ,
– načrtovanje, izgradnjo in vzdrževanje javne športne infrastrukture.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko občinski svet sprejme letni program športa na lokalni ravni brez predhodnega mnenja iz prejšnjega odstavka, če ga občinska športna zveza ne poda v roku enega meseca od pisnega zaprosila.
Postopek sofinanciranja izvajanja letnega programa športa iz javnih sredstev se lahko izvede kot:
1. javni razpis, po katerem se v okviru razpisanih sredstev sofinancirajo programi ali področja letnega programa športa glede na razpisane pogoje in merila;
2. sklenitev neposredne pogodbe za materialne stroške in stroške vzdrževanja ter upravljanja javne športne infrastrukture, za izvedbo investicij v javne športne objekte in površine za šport v naravi, če ti presegajo pomen, ki ga imajo za lokalno skupnost, oziroma je to potrebno zaradi skladnega razvoja občine in je to v javnem interesu, potreba po izgradnji ali posodobitvi teh športnih objektov in površine za šport v naravi pa izhaja iz mreže javnih športnih objektov in površin za šport v naravi iz 69. člena Zakona o športu.
Javni razpis se vodi skladno z določili splošnega upravnega postopka, v kolikor vprašanja postopka izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa niso urejena z Zakonom o športu.
7. člen 
(javni razpis) 
Po sprejemu LPŠ se določijo podrobnejši razpisni pogoji za izbor športnih programov. Župan, kot zakoniti zastopnik izvajalca razpisa, sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, s katerim določi predmet sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z javnim razpisom, besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok.
Postopek javnega razpisa se lahko začne ne glede na določbo zakona, ki ureja javne finance, o pogojih za začetek postopka za dodelitev sredstev, pri čemer odločbe o izbiri ni mogoče izdati pred sprejetjem proračuna za leto, v katerem se odločba izdaja. Izvajalec razpisa lahko do roka za oddajo vlog s sklepom ustavi postopek javnega razpisa, pozneje, do izdaje odločb iz 28. člena Zakona o športu, pa le v primeru, da v sprejetem proračunu niso zagotovljene pravice proste porabe v potrebni višini. Izvajalec razpisa sklep o ustavitvi postopka objavi na način, kot je bilo objavljeno besedilo javnega razpisa, in o tem obvesti tudi vse, ki so oddali vlogo na javni razpis (v nadaljnjem besedilu: vlagatelji). Zoper sklep o ustavitvi postopka javnega razpisa pritožba ni dovoljena.
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu lokalne skupnosti in na spletni strani izvajalca razpisa.
8. člen 
(elementi javnega razpisa, postopek izvedbe in roki) 
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
1. ime oziroma naziv in sedež naročnika, ki dodeljuje sredstva;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa;
4. navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev;
5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev;
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh;
9. rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa;
10. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Naročnik lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavi tudi druge podatke, če so potrebni glede na vrsto predmeta javnega razpisa, predvsem pa elemente iz četrtega odstavka tega člena tega odloka.
Izvajalec razpisa objavi razpisno dokumentacijo na svojih spletnih straneh oziroma mora zainteresiranim omogočiti vpogled v razpisno dokumentacijo in jim jo na zahtevo predati. V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili izvajalcu športnega programa izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev.
Izvajalec razpisa mora v razpisni dokumentaciji navesti vse pogoje, ki jih mora izvajalec športnega programa izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot formalno popolna. Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so med drugim:
1. podatki o nalogi oziroma projektu, ki je predmet sredstev;
2. okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
3. način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik;
4. vzorec pogodbe;
5. navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora izvajalec športnega programa predložiti uporabniku za dokazilo, da izvajalec športnega programa izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva, in da je upravičen do sredstev;
6. navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril;
7. navedba o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper sklep.
Izvajalec razpisa mora omogočiti prejemnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo.
Razpisni rok ne sme biti krajši kot štirinajst dni in ne daljši od trideset dni od objave javnega razpisa v uradnem glasilu lokalne skupnosti. Javni razpis se objavi tudi na spletni strani Občine Kamnik in na spletni strani Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik.
9. člen 
(komisija za šport) 
Komisijo za šport s sklepom imenuje in razrešuje župan in je sestavljena iz treh članov:
– dva predstavnika občinske uprave;
– en predstavnik Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik.
Komisija za šport vodi postopek javnega razpisa, opravi strokovni pregled popolnih vlog, jih oceni na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje športnih programov ter posebnih pogojev LPŠ, pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki jih za sofinanciranje športnih programov zagotavlja proračun Občine Kamnik, in spremlja izvajanje LPŠ.
Komisija za šport mora pred odločitvijo o objavi javnega razpisa v zapisniku oceniti, ali je vsebina razpisne dokumentacije pripravljena tako, da je možno pričakovati uspešen javni razpis.
10. člen 
(vloge) 
Vloge na javni razpis se obravnavajo posamično.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z »Ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen javni razpis.
Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.
Vloga na javni razpis je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v javnem razpisu. Način elektronske predložitve vloge mora biti določen v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti izvajalcu razpisa dostavljena do roka, ki je določen v javnem razpisu, ne glede na način oddaje.
11. člen 
(odpiranje vlog) 
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice.
Odpiranje prejetih vlog ni javno.
Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog;
– predmet javnega razpisa;
– imena navzočih predstavnikov komisije;
– imena oziroma naziv vlagateljev vlog (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu odpiranja vlog;
– ugotovitve o popolnosti vlog;
– navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Na odpiranju komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
12. člen 
(poziv k dopolnitvi vloge) 
Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni.
Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
13. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa.
Ne glede na prejšnji odstavek imajo pod enakimi pogoji pri izvajanju športnih programov iz 1. točke prvega odstavka 6. člena Zakona o športu prednost pri izvajanju letnega programa športa izvajalci iz 1. in 6. točke drugega odstavka 6. člena Zakona o športu.
Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju iz prvega odstavka tega člena vodi zapisnik, v katerem natančno navede razloge za razvrstitev in predlog, kateri programi ali področja letnega programa športa se sofinancirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne financirajo.
Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani občine.
14. člen 
(odločba o izidu javnega razpisa) 
Na podlagi predloga komisije izvajalec razpisa izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa.
Zoper odločbo je možno podati ugovor županu občine najkasneje v roku 8 dni od vročitve odločbe o izbiri. Župan svojo dokončno odločitev, zoper katero pritožba ni možna, posreduje v roku trideset dni od prejema pritožbe.
Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
15. člen 
(pogodba z izvajalci) 
Župan z vsemi izbranimi izvajalci športnih programov sklene pogodbo za tekoče koledarsko leto. V pogodbi so določeni:
– podatki o obeh skleniteljih pogodbe;
– vsebina in obseg izbranih športnih programov;
– čas realizacije športnih programov;
– višina sredstev za izbrane športne programe;
– način nadzora nad izvajanjem programov in nad porabo proračunskih sredstev;
– rok za oddajo rednih poročil ter rok za oddajo celoletnega poročila;
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v roku osmih dni od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
V kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s pogodbo, se jim za neizpolnjeni del programa finančna sredstva ne izplačajo.
16. člen 
(ugovor) 
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe iz 14. člena tega odloka vloži ugovor pri izvajalcu razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.
Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
17. člen 
(dolžnosti in pravica izvajalcev letnega programa športa) 
Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa na lokalni ravni, je v skladu s prvim odstavkom 31. člena zakona dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema javna sredstva.
Izvajalec športnega programa iz 2., 4., 7. in 9. točke prvega odstavka 6. člena zakona, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa na lokalni ravni in prejme javna sredstva za zaposlitev strokovnega delavca, lahko sklene pogodbo o zaposlitvi le s strokovnim delavcem, ki ima strokovno izobrazbo v skladu z 48. členom zakona.
Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz javnih sredstev mora izvajalec letnega programa športa stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.
Finančna sredstva, ki jih izvajalci letnega programa športa prejmejo za izvedbo posameznega športnega programa oziroma za udeležbo v posameznem športnem programu, se smejo porabiti samo za stroške izvedbe športnega programa, za katerega so namenjeni.
Izvajalcu športnega programa iz 1. točke drugega odstavka 6. člena zakona, ki ima status društva v javnem interesu in je izbran za izvajanje letnega programa športa na lokalni ravni, ne glede na določbe zakona, ki ureja društva v javnem interesu, ni treba ministrstvu poročati o opravljenem delu in programu prihodnjega delovanja.
18. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 8/12,12/13 in 1/16).
19. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018.
Št. 671-0010/2017
Kamnik, dne 14. februarja 2018
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti