Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

499. Pravilnik o zagotavljanju brezplačnega prevoza otrok s posebnimi potrebami, stran 1790.

  
Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/15 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVO-K; v nadaljevanju: ZOsn) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 15. 2. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o zagotavljanju brezplačnega prevoza otrok s posebnimi potrebami 
1. člen 
Ta pravilnik določa pogoje in postopke za uveljavljanje, način izračunavanja višine povračila stroškov šolskega prevoza ter organizacijo brezplačnega prevoza otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami iz proračunskih sredstev Občine Sežana.
2. člen 
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so:
– starši oziroma skrbniki otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki jim odločba o usmeritvi v skladu z zakonodajo odreja pravico do brezplačnega prevoza v šolo oziroma javni zavod, ki izvaja prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom ali posebni program vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: vzgojno-izobraževalni zavod),
– starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki jim odločba o usmeritvi v skladu z zakonodajo odreja pravico do brezplačnega prevoza, ki so vključeni v predšolsko izobraževanje v oddelkih prilagojenega programa in jim povračila stroškov prevoza iz kraja prebivališča do kraja vzgojno-izobraževalnega zavoda ni mogoče zagotoviti,
– v izjemnih primerih tudi starši oziroma skrbniki otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki so vključeni v srednješolsko izobraževanje.
Otrok, ki ima pravico do brezplačnega prevoza v šolo, mora imeti skupaj z vsaj enim od staršev oziroma skrbnikom, stalno prebivališče v občini Sežana.
3. člen 
Stroški prevoza za upravičence iz drugega člena tega pravilnika se povrnejo glede na število dejansko prevoženih kilometrov na relaciji stalno prebivališče upravičenca – vzgojno-izobraževalni zavod – stalno prebivališče upravičenca za dnevne prisotnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu v posameznem mesecu v skladu z zakonom, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju. Če otrok s posebnimi potrebami lahko uporablja sredstva organiziranega javnega prevoza, se povrnejo stroški mesečne vozovnice, ki velja na tej relaciji.
Občina lahko v dogovoru z javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom in starši organizira brezplačni prevoz namenjen otrokom s posebnimi potrebami.
Za čas šolskih počitnic se povračilo stroškov prevoza v vzgojno-izobraževalni zavod upravičencem ne izplačuje, razen organiziranega prevoza.
V primeru, da sta dva ali več upravičencev za isto relacijo iz iste družine ter da gre za primer povračila stroškov iz prve alinee prvega odstavka, se povrnejo enkratni stroški.
4. člen 
Sredstva se upravičencem za otroke, ki jih vozijo starši oziroma se otroci ali mladostniki vozijo z javnim prevozom, dodeli na podlagi odločbe občinske uprave mesečno na njihov osebni račun, in sicer do 20. v mesecu za pretekli mesec na podlagi zahtevka upravičenca in poročila o prisotnosti učenca v vzgojno-izobraževalnem zavodu.
Odločba se upravičencu izda v začetku vsakega šolskega leta na podlagi njegove vloge, ki ji je treba priložiti potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto in odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami ter navesti način prevoza otroka. Kolikor otroka vozijo starši z osebnim avtom, je potrebno v vlogi navesti oddaljenost upravičenca do vzgojno-izobraževalnega zavoda, kjer se izobražuje. V primeru, da se otrok vozi z javnim oziroma posebnim prevozom, je potrebno predložiti potrdilo o višini mesečne vozovnice.
V primeru, da se vloga za povračilo stroškov prevoza nanaša na predšolski oziroma srednješolski izobraževalni program, o njeni upravičenosti, na podlagi predloga strokovne službe občine, odloči župan.
Strokovna služba oblikuje predlog za odobritev povračila stroškov prevoza v šolo za predšolskega otroka oziroma srednješolca na podlagi mnenja strokovne komisije o usmerjanju in ostalih dokazil iz drugega odstavka tega člena.
Strokovna služba lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkažejo nujna za utemeljitev predloga.
Upravičenci do povračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami morajo o morebitnih spremembah, ki bi lahko vplivale na višino povračila, takoj obvestiti občinsko upravo.
5. člen 
V skladu z drugim odstavkom 3. člena tega pravilnika prevoze otrok s posebnimi potrebami opravlja izvajalec storitev-prevozov, izbran na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila prevozov otrok s posebnimi potrebami. Javno naročilo prevozov se lahko izvede za večletno obdobje v skladu z zakonodajo, ki ureja javno naročanje.
Sredstva za tovrstne prevoze se zagotavljajo z letnim proračunom Občine Sežana.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2018-8
Sežana, dne 15. februarja 2018
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti