Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

Št. 5100-4/2018-1 Ob-1463/18, Stran 520
Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A, v nadaljevanju: Zakon), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske (Uradni list RS-MP, št. 11/95), Protokola 15. zasedanja skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Madžarsko, z dne 4. 11. 2016 ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 (uradno prečiščeno besedilo, št. 4), št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22.1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018 in št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
javni razpis 
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko, v letih 2019 in 2020
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in madžarskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralni projekt) v letih 2019 in 2020 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
– znanosti o življenju,
– kmetijstvo,
– tehniške vede,
– biotehnologija,
– kemija,
– fizika in
– ekologija in varstvo okolja.
V okviru tega javnega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Madžarska. Bilateralni projekti trajajo dve leti.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
– izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
– imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (kot je na primer: sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja prijavljenega bilateralnega projekta.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Madžarsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih madžarskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in madžarskih raziskovalcev na razpise programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Vodja bilateralnega projekta lahko odda samo eno prijavo. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.
Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalnega števila čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.
Če je vodja projekta najmanj tri mesece odsoten zaradi izrabe dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, bolezni ali poškodbe oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, oziroma zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, se za preverjanje pogojev upošteva ustrezno daljše časovno obdobje.
Pogoji morajo biti izpolnjeni do datuma zaključka javnega razpisa.
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in madžarski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji. Kontaktna oseba na madžarski strani je ga. Ágota Dávid, e-mail: agota.david@nkfih.gov.hu, spletna stran pa je http://nkfih.gov.hu.
6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prijave bo obravnavala Strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor.
Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in formalno popolnih prijavah bo Strokovna komisija najprej določila skladnost prijav s cilji tega javnega razpisa.
Strokovna komisija obravnava prijave, upoštevaje merila po naslednjem vrstnem redu:
– izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij bilateralnih projektov, kot jih določa metodologija in ovrednotenje prijave v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih,
– ugotavljanje prednostnega merila prijav glede skupno dogovorjenih prednostnih področij iz 2. točke javnega razpisa,
– ugotavljanje prednostnega merila prijav glede obveznega deleža bilateralnih projektov (20 %), katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata),
– ugotavljanje prednostnega merila prijav, pri katerih sodelujejo mlajši raziskovalci (podiplomski študenti) in podoktorandi (največ do pet let po letu zagovora doktorata).
Strokovna komisija pripravi predlog prednostnega seznama prijav, pri čemer razvrsti prijave po sledečem vrstnem redu:
– na vrh seznama se uvrsti prijave, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih, ob upoštevanju obveznega deleža bilateralnih projektov, ki znaša 20 %,
– za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile določila iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih,
– na prednostnem seznamu se označi prijave, pri katerih sodelujejo mlajši raziskovalci (podiplomski študenti) in podoktorandi (največ do pet let po letu zagovora doktorata).
Predlog prednostnega seznama prijav strokovna komisija preda slovenskemu delu pooblaščene meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje, imenovane Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Madžarsko (v nadaljevanju: skupni odbor).
Skupni odbor ne bo obravnaval prijav, če ugotovi, da prijava ni bila oddana v obeh državah.
Skupni odbor bo na zasedanju samostojno obravnaval s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave. Na podlagi pooblastil in skupne odločitve bo izbral bilateralne projekte ter določil višino sofinanciranja. Slovenska stran si bo prizadevala, da bo med izbranimi bilateralnimi projekti 20 % bilateralnih projektov, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let. Na podlagi odločitve skupnega odbora bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju, na podlagi katerega se bodo prijaviteljem izdala obvestila.
7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in sofinanciranje bilateralnih projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi 2019–2020 znaša okvirno 70.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2019–2020 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
V skladu z dogovorom obeh držav bo agencija sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih na Madžarskem;
– stroške bivanja za slovenske raziskovalce ob obiskih na Madžarskem v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno;
– dnevnice za slovenske raziskovalce ob obiskih na Madžarskem do višine, določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v tujino.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za kritje stroškov zdravstvenega zavarovanja svojih raziskovalcev.
8. Čas izvajanja javnega razpisa: predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.
9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava). Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.
9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-HU-JR-Prijava/2018 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja bilateralnega projekta). Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 23. aprila 2018, do 15. ure.
9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-HU-JR-Prijava/2018) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko, v letih 2019–2020« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 23. aprila 2018, do 15. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 23. aprila 2018, do 15. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 23. aprila 2018, do 15. ure (upošteva se poštni žig).
9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave
Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 26. aprila 2018 ob 10. uri, v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od odločitve pristojnega organa.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi s tem razpisom dobijo vsi zainteresirani na agenciji pri Katarini Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po e-pošti: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti