Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

502. Sklep o začetku priprave OPPN za južno obvoznico mesta Sežana, stran 1794.

  
Na podlagi določil 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Odl US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2) ter 31. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je župan Občine Sežana sprejel
S K L E P 
o začetku priprave OPPN za južno obvoznico mesta Sežana 
1. člen 
S tem sklepom se določa način priprave in sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za podrobnejšo umestitev južne obvoznice mesta Sežana (v nadaljevanju: OPPN – južna obvoznica v Sežani).
2. člen 
(ocena stanja, razlogi za pripravo podrobnejšega prostorskega načrta in predmet načrtovanja) 
Načrtovanje južne obvoznice mesta Sežana se je v krovnih prostorskih dokumentih občine zasnovalo že v letu 1993, ko se je severno od mesta umestila avtocesta Razdrto–Fernetiči. V takratni urbanistični zasnovi mesta Sežana se je v primarnem mestnem cestnem sistemu obvoznica načrtovala kot podaljšek avtocestnega priključka Sežana zahod preko železniških tirov. Nadaljevala se je po robu zasnove mesta med tremi velikimi doli (vrtačami), ter se navezala na Lokavsko cesto oziroma državno cesto pri sežanski smodnišnici. Tako začrtano traso so prevzemali tudi kasnejši občinski prostorski plani, vendar za njeno umeščanje do priprave občinskega prostorskega načrta niso bile izvedene natančnejše prostorske preveritve ter celovita presoja vplivov na okolje.
Nova prometnica je, poleg za mesto potrebnega dodatnega prehoda čez glavno železniško progo, pomembna tudi za aktiviranje razvojnih površin južno od železniške proge, katere je ob nadgraditvi prometnih sistemov (nadaljevanje AC priključka Sežana zahod proti jugu v smeri Lipice ter vzpostavitev novega industrijskega tira za daljše tovorne kompozicije) mogoče nameniti zlasti logističnim dejavnostim. Namero za umestitev suhozemnega terminala na teh površinah je izkazala tudi Luka Koper, zato so že v letu 2006 stekle priprave za izvedbo projekta logističnega terminala ter s tem povezne infrastrukture, v katero so bili vključeni tudi upravljavci državne prometne infrastrukture. Čeprav je bila prednostna naloga zagotovitev dostopa na nove razvojne površine s podaljšanjem AC priključka Sežana zahod preko železniške proge, se je z državnim resorjem, pristojnim za promet, dogovorilo, da se koridor prometnice umesti v poteku med dvema državnima cestama (regionalno cesto R II 445 Sežana–Fernetiči in regionalno turistično cesto RT 934 Sežana–Lokev), kar bi v nadaljevanju omogočalo opredelitev obvoznice kot državne ceste oziroma spremembo pri upravljanju cestnega omrežja v Sežani.
V postopku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) se je umeščanje južne obvoznice preverilo s strokovnimi podlagami, izvedena pa je bila tudi celovita presoja vplivov na okolje. Za varianto, ki je bila predlagana v osnutku OPN, je bila z vidika varstvenih območij narave podana usmeritev, da se variante ne načrtuje, ter se jo pomika bližje mestu, oziroma severneje od dola Leskovc. Na podlagi predhodno obravnavanih variant 1, 2 in 3 ter podvariant je bil opredeljen najustreznejši koridor prometnice.
Koridor južne obvoznice je z ustrezno namensko rabo in enoto urejanja prostora SŽ-131, za katero je predpisan način urejanja občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), opredeljen v Odloku o OPN Občine Sežana (Uradni list RS, št. 20/16; v nadaljevanju: odlok o OPN). Na podlagi opredeljenih ukrepov v okoljskem poročilu so v odloku o OPN podane usmeritve za pripravo podrobnejšega načrtovanja prostorske ureditve.
Predvidene ureditve infrastrukturnih objektov, ki so predmet OPPN, se nahajajo v enoti urejanja SŽ-131 PC. V OPPN je potrebno prikazati vplive in povezave s sosednjimi območji: navezavo na križišče AC priključka Sežana zahod in R2-445 Senožeče–Fernetiči, navezavo na območja obstoječih gospodarskih con ter prometnic (obstoječih in načrtovanih) v enotah urejanja SŽ-33, SŽ- 35, SŽ-34 in SŽ-165), navezavo na območja načrtovanih gospodarskih con (v enotah urejanja SŽ-116, SŽ-156 in SŽ-30) in drugih načrtovanih območij za poselitev (v enotah urejanja SŽ-120, SŽ-121, SŽ-150). Rešitve morajo obravnavati izven nivojsko prečkanje železniške proge Sežana–državna meja Slovenija–Italija, vključno z industrijskimi in postajnimi tiri, prečkanje občinske ceste JP 875551, in navezavo na regionalno turistično cesto R3-934 Sežana–Lipica vključno z načrtovanim prometnim omrežjem v mejnih enotah urejanja (SŽ-108).
Predvidene prostorske ureditve se predvidoma pripravijo za najmanj dve etapi izvedbe. Z OPPN se bo na podlagi usmeritev za pripravo podrobneje določilo:
– območje podrobnega načrta,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe glede ravnanja s kulturno dediščino,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
Meja območja OPPN se v fazi priprave na podlagi pridobljenih rešitev na stavbnih zemljiščih lahko spremeni. Spremembo meje sprejme občinski svet.
3. člen 
(pravna podlaga za pripravo podrobnejšega prostorskega načrta) 
Pravna podlaga za pripravo OPPN za južno obvoznico mesta Sežana je:
v veljavni zakonodaji:
– na podlagi 55. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) se z OPPN načrtuje prostorske ureditve na območjih, ki se kot taka določijo v OPN;
in v veljavnih prostorskih aktih občine:
– Odloku o OPN Občine Sežana (Uradni list RS, št. 20/16).
Vsebina, oblika in način priprave OPPN opredeljuje Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
4. člen 
(območje urejanja) 
Območje obsega naslednje parcele ali dele parcel št.: 6095/1, 2725/519, 2725/52, 2735, 2725/318, 2725/319, 2725/314, 2698/1, 2726, 2725/312, 6101/2, 2725/271, 2725/116, 2725/294, 2718/3, 2718/4, 2721, 2720/1, 2720/2, 3046, 3047/2, 3047/1, 2725/195, 2725/113, 2725/112, 3048, 3049, 2725/151, 3073, 3072, 2725/153, 3070, 2725/152, 6091/7, 3745/56, 3898, 3745/59, 3745/58, 3745/285, 3745/289, 3745/57, 6091/17, 3745/15, 3745/263, 6108, 3745/578, 3745/345, 3745/368, 3905/21, 3745/343, 3745/342, 3905/19, 3905/18, 3905/16, 3889/2, 3914/3, 3914/1, 3914/4, 3914/24, 3914/23, 3914/26, 3887/25, 3887/18, 3887/17, vse k.o. Sežana.
Obravnavano območje okvirno obsega 5,9 ha.
V kolikor se v okviru pridobitev podrobneje obdelanih rešitev oziroma v postopku priprave ugotovi, da so potrebna za izvedbo OPPN za južno obvoznico mesta Sežana ali z njimi povezane infrastrukture druga dodatna zemljišča ali njihovi deli, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, se le-ta vključijo v območje podrobnejšega načrtovanja.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZPNačrt. Izhodišča za pripravo so v do sedaj izdelanih dokumentih.
V postopku priprave se pridobijo potrebna strokovna mnenja za področje krasoslovja in vpliva obvoznice ter opredelitve natančnejših ukrepov na območjih ohranjanja narave.
Strokovne rešitve prostorskega akta bodo temeljile na:
– Prikazu stanja prostora, usmeritvah občinskega prostorskega načrta in urbanističnega načrta za mesto Sežana,
– Idejnem projektu (IDP) prometne infrastrukture, križanja te z ostalo infrastrukturo, s prikazom povezav na sosednja območja,
– programskih zasnovah načrtovanih na sosednjih območjih (distribucijski center, eko poslovno cona).
Za predmetno območje se izdelajo ustrezni geodetski elaborati. Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja področja, lahko pa tudi drugi udeleženci pri pripravi. V kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom prostorskega akta.
6. člen 
(predvidne aktivnosti in okvirni roki za izdelavo) 
Osnutek se pripravi v roku enega meseca po pridobitvi strokovnih rešitev umeščenih na geodetski posnetek. Za pripravo dopolnjenega osnutka sta predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je okvirno predviden v roku dveh let po začetku priprave OPPN.
Št.
Aktivnost
1
Izdelava strokovnih podlag (geodetski elaborati)
2
Pridobitev strokovnih rešitev (IDP)
3
Priprava osnutka akta in prikaza stanja prostora
4
Priprava gradiva za pridobivanje smernic NUP ter odločitve MKO o izdelavi CPVO
5
Izdelava dopolnjenega osnutka na podlagi pridobljenih smernic NUP
6
Izbor izvajalca okoljskega poročila in priprava okoljskega poročila (v primeru postopka CPVO)
7
Potrditev ustreznosti okoljskega poročila s strani MKO
8
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka akta
9
Javna razgrnitev akta 
in okoljskega poročila (v primeru postopka CPVO)
10
Priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave
11
Izdelava predloga akta Izdelava predloga okoljskega poročila (v primeru postopka CPVO)
12
Pridobitev mnenj Pridobitev sklepa o sprejemljivosti vplivov predloga akta (v primeru postopka CPVO)
13
Izdelava usklajenega predloga akta
14
Obravnava in sprejem usklajenega predloga akta ter objava v Uradnem listu RS
15
Izdelava končnega elaborata
7. člen 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci pri pripravi prostorskega načrta) 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo dopolnjenega osnutka in mnenja k predlogu akta, so:
– MORS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana, področje zaščite in reševanja,
– MORS, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, Ljubljana, področje obrambe,
– MZI, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, področje kopenskega prometa in železniškega prometa,
– DARS, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, področje avtocest,
– Slovenske železnice – infrastruktura d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
– MOP, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana, področje voda,
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, področje ohranjanja narave,
– MK, Maistrova ulica 10,1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Sežana, Partizanska cesta,
– Kraški vodovod Sežana, Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana,
– Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica,
– Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana - Dobrunje,
– Petrol Plin d.o.o, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper,
– Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
V kolikor se ugotovi v postopku priprave, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja, se le-ta pridobijo v postopku.
Na nivoju občinskega prostorskega načrta je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) in presoja sprejemljivosti plana na okolje. V postopku priprave OPPN se ministrstvo pristojno za varstvo okolja v skladu z zakonodajo obvesti o nameri izvedbe OPPN, da sporoči občini ali je potrebno izvesti CPVO v tem postopku.
8. člen 
(obveznosti financiranja priprave akta) 
Potrebna sredstva za pripravo OPPN se zagotovi v proračunu Občine Sežana za leto 2018 in 2019.
9. člen 
(posebne določbe) 
S sprejetjem tega sklepa se spremeni Program priprave OLN »Poslovna cona Sežana jug – Pod železnico« (Uradni list RS, št. 82/06), in sicer za območje urejanja, ki je opredeljeno v 4. členu tega sklepa.
10. člen 
(določitev objave) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in svetovnem spletu, ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-5/2018
Sežana, dne 5. februarja 2018
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti